Съвместно изявление на министрите на правосъдието и вътрешните работи от ЕС и представителите на институциите на ЕС относно терористичните нападения в Брюксел на 22 март 2016 г.

Съвет на ЕС
  • 24/03/2016
  • 19:10
  • Изявление и бележки
  • 158/16
  • Правосъдие
  • Вътрешни работи
24/03/2016
Връзки с медиите

Romain Sadet
Служител в пресслужбата (Правосъдие; корпоративна комуникация)
+32 22818914
+32 473865437

Изразяваме огромното си възмущение от нападенията в Брюксел на 22 март 2016 г. Потресени сме от тези ужасяващи терористични актове, които осъждаме категорично. Изразяваме своята най-дълбока съпричастност и съболезнования към жертвите на тези нападения, техните семейства и приятели. Изразяваме нашата подкрепа и солидарност към Белгия, белгийския народ и град Брюксел в частност. Запазваме своята решителност в общата ни борба с тероризма. Както беше посочено от държавните и правителствените ръководители и от ръководителите на европейските институции, това е едно нападение срещу нашето отворено, демократично общество. Ще отстояваме нашите ценности и в борбата с тероризма.

Днес бяхме информирани от белгийските власти как се справят с тази криза и обсъдихме какви поуки могат да се извлекат от повтарящите се модели при терористичните нападения и подкрепящите мрежи.

Във връзка с тези събития и като отчитат съществения напредък, който вече е постигнат на равнището на държавите членки и на ЕС за повишаване на колективната ни способност за борба с тероризма, министрите са убедени, че е необходимо:

1.             да се продължи работата въз основа на съвместните национални усилия за разследване в спешен порядък на мрежите, замесени в нападенията в Париж и Брюксел, и други подобни мрежи.

2.             да се приеме директивата за резервационните данни на пътниците през април 2016 г. и в спешен порядък да започне изпълнението ѝ, като по този начин се гарантира, че във възможно най-кратък срок звената за данни за пътниците (ЗДП) обменят данни помежду си.

3.             да се продължи решително текущата работа: бързо завършване на законодателството относно борбата с тероризма, системните проверки по външните граници на Шенгенското пространство, контрола върху придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие, разширяването на Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), така че да включва граждани на трети държави; изпълнение на плана за действие за борба с финансирането на тероризма; борба срещу документните измами и пълно прилагане на действащите правила на ЕС относно прекурсорите на взривни вещества; и по-нататъшно сътрудничество в областта на борбата с тероризма между Европейския съюз и Турция и държавите от Северна Африка, Близкия изток и Западните Балкани.

4.             да се обменя информация с транспортните органи и оператори, когато това е целесъобразно, така че оценките на риска да могат да бъдат извършвани по ефективен и ефикасен начин, а смекчаващите мерки да бъдат адаптирани по съответния начин към потенциалните заплахи за транспорта.

5.             да се повиши в спешен порядък системното захранване, последователното използване и оперативната съвместимост на европейските и международните бази данни в областта на сигурността, пътуванията и миграцията, като се използват пълноценно технологичните новости и от самото начало се включват гаранции за неприкосновеността на личния живот. Това е от особена важност за надеждната проверка на самоличността. През следващите седмици Комисията ще представи съобщение относно интелигентните граници и оперативната съвместимост. Във връзка с това следва да се ускори работата по разработването на общоевропейска система за автоматично разпознаване на пръстови отпечатъци, която да бъде интегрирана в Шенгенската информационна система (ШИС). Координаторът на ЕС за борба с тероризма, председателството, Комисията, съответните агенции и експерти ще обединят усилията си, за да представят до юни 2016 г. конкретни цели, по-специално за подобряване на събирането, проверката и свързването на информация в областта на борбата с тероризма.

6.             като приоритетна цел да се намерят начини за по-бързо и ефективно осигуряване и получаване на цифрови доказателства, като се засили сътрудничеството с трети държави и с доставчици на услуги, извършващи дейност на европейска територия, с оглед да се подобри спазването на законодателството на ЕС и на държавите членки и да се засилят преките контакти с правоприлагащите органи. На заседанието на Съвета през юни ще бъдат набелязани конкретни мерки за работа по този сложен въпрос.

7.             да се продължи разработването на ефективни превантивни мерки, особено като се подобрява ранното откриване на признаци на радикализация на местно равнище и като се противодейства на реториката на Даиш, по-специално чрез комуникационни стратегии и разработване на солидни програми за превъзпитание. В това отношение Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията и Мрежата за стратегически комуникации допълнително ще засилят подкрепата си за специалистите, гражданското общество и държавите членки. Комисията ще активизира работата с дружествата от сектора на информационните технологии, по-специално в интернет форума на ЕС, за да се противодейства на терористичната пропаганда и до юни 2016 г. да се разработи кодекс за поведение срещу езика на омразата в интернет.

8.             да се подкрепя изцяло дейността на Групата за борба с тероризма, по-специално като допълнително се ускори създаването на специална платформа за многостранен обмен на информация в реално време.

9.             да се използват по-редовно съвместни екипи за разследване, които доказаха своята полза след нападенията в Париж, за да координират разследванията и да събират и обменят доказателства.

10.         да се създаде съвместен екип за връзка от национални експерти за борба с тероризма в рамките на Европейския център за борба с тероризма (ЕЦБТ) към Европол, който да подпомага правоприлагащите органи на държавите членки при разследването на европейските и международните измерения на настоящата терористична заплаха в по-широк аспект, като държавите членки се приканват да командироват експерти. Този екип ще се опира на капацитета за правоприлагане на Европол, за да следи заплахата от чуждестранните бойци, потоците от незаконно огнестрелно оръжие и финансиране на тероризма, както и пропагандата в интернет.