Кодекс на шенгенските граници: Съветът приема регламент за засилване на проверките по външните граници

Съвет на ЕС
  • 07/03/2017
  • 10:40
  • Съобщение за печата
  • 113/17
  • Вътрешни работи
07/03/2017
Връзки с медиите

Veronica Huertas Cerdeira
Служител за връзки с медиите (Вътрешни работи; координация на борбата с тероризма)
+32 22814548
+32 470882199

На 7 март 2017 г. Съветът прие регламент за изменение на Кодекса на шенгенските граници с цел засилване на проверките в съответните бази данни по външните граници.

„Засилването на контрола по външните ни граници е важен инструмент за борба с терористичната заплаха в Европа и за повишаване на сигурността на нашите граждани. Систематичните проверки по външните граници ще ни предоставят средство за справяне с потенциалните рискове за вътрешната сигурност, в т.ч. рисковете, които представляват връщащите се чуждестранни бойци терористи“.

Кармело Абела, министър на вътрешните работи и националната сигурност на Малта

Изменението задължава държавите членки да извършват систематични проверки в съответните бази данни на всички лица, включително лицата, които се ползват от правото на свободно движение съгласно правото на ЕС (т.е. граждани на ЕС и членове на техните семейства, които не са граждани на ЕС) при преминаване на външните граници. Базите данни, в които ще се извършват проверките, обхващат Шенгенската информационна система (ШИС) и базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD). Освен това проверките ще дадат на държавите членки възможност да се уверят, че тези лица не представляват заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или общественото здраве. Посоченото задължение се прилага за всички външни граници (въздушни, морски и сухопътни) както при влизане, така и при излизане.

Когато обаче системните справки в базите данни могат да доведат до непропорционално въздействие върху потока на движение по морските или сухопътните граници, държавите членки имат право да извършват само целенасочени проверки в базите данни, при условие че това няма да доведе до рискове за вътрешната сигурност, обществения ред или международните отношения на държавите членки и че не представлява заплаха за общественото здраве.

По отношение на въздушните граници държавите членки могат да извършват целенасочени проверки в базите данни само за преходен период от 6 месеца от влизането в сила на регламента. Този период може да бъде удължен най-много с 18 месеца в изключителни и конкретни случаи, в които са налице инфраструктурни затруднения, които налагат по-дълъг период от време за извършване на необходимите промени.

Следващи стъпки

Съветът и Европейският парламент сега трябва да подпишат приетия регламент. Подписаният текст ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Контекст

Регламентът за изменение на Кодекса на шенгенските граници беше представен от Европейската комисия през декември 2015 г. Той е в отговор на нарастването на терористичните заплахи и на призива на Съвета в неговите заключения от 9 и 20 ноември 2015 г. за целево преразглеждане на Кодекса на шенгенските граници в рамките на реакцията на явлението „чуждестранни бойци терористи“.

Макар държавите членки вече да са задължени систематично да проверяват гражданите на трети страни във всички бази данни при влизане по съображения за обществен ред и вътрешна сигурност, сега действащите разпоредби не предвиждат такава проверка във всички бази данни при излизане. Освен това лицата, които се ползват от правото на свободно движение, подлежат на минимална проверка за установяване на тяхната самоличност. Изменението ще приведе в съответствие задълженията за извършване на систематични проверки на гражданите на трети страни, а също и на лицата, които се ползват от правото на свободно движение, както при влизане, така и при излизане.

Изменението предвижда по-широко използване на Шенгенската информационна система, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване и националните бази данни с цел повишаване на сигурността на ЕС и неговите граждани.