Полезни изкопаеми от зони на конфликт: Съветът прие нови правила за намаляване на финансирането на въоръжени групировки

  • 03/04/2017
  • 10:15
  • Съобщение за печата
  • 181/17
  • Международна търговия и митници
03/04/2017
Връзки с медиите

Maria Tomasik
Служител за връзки с медиите
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

На 3 април 2017 г. Съветът прие регламент, целящ спиране на финансирането за въоръжени групировки от търговия с полезни изкопаеми от зони на конфликт.

Регламентът задължава дружествата от ЕС да подбират отговорно източниците на внасяния от тях калай, волфрам, тантал и злато, като правят необходимото техните вериги на доставка да не допринасят за финансирането на въоръжени конфликти. Тези правила за „надлежна проверка“ ще станат задължителни от 1 януари 2021 г., въпреки че вносителите се насърчават да започнат да ги прилагат възможно най-скоро.

Калаят, волфрамът, танталът и златото може да бъдат използвани в продукти от ежедневието, като мобилни телефони, автомобили и бижута. В засегнатите от конфликти и високорисковите зони въоръжени групировки често използват принудителен труд за добиване на тези минерали, които след това продават, за да финансират своите дейности. Като гарантира възможността за проследяване на продуктите, регламентът цели да прекъсне основен източник на приходи за тях.

В регламента се установява ясно задължение за отговорно снабдяване в „горната част“ от веригата на производство, която включва добива и преработката на тези полезни изкопаеми. Ще бъде обхванат най-малко 95% от целия внос в ЕС на метали и полезни изкопаеми, като освобождаване ще има само за вносителите на малки обеми. Компетентните органи ще извършват проверки, за да гарантират спазването на задълженията за надлежна проверка от страна на вносителите от ЕС на полезни изкопаеми и метали.

Освен това Комисията ще прилага редица други мерки за допълнително укрепване на надлежната проверка както от страна на големите, така и на малките дружества от ЕС „надолу по веригата“, които използват тези минерали като компоненти за производството на стоки. Комисията ще изготви също проект за ръководство, включително незадължителни насоки, за да помогне на дружествата, особено на МСП, да установяват кои зони са засегнати от конфликти или са високорискови.

Регламентът доразвива насоките на ОИСР от 2011 г., в които е заложена международната цел за надлежна проверка на веригата на доставки. Приетият от Съвета текст е резултат от споразумение, постигнато с Европейския парламент през ноември 2016 г. и впоследствие одобрено от Парламента при гласуване на пленарно заседание на 16 март 2017 г.