Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Fakta o Radě EU

Rada Evropské unie je orgán, který zastupuje vlády členských států. V Radě Evropské unie, známé rovněž pod zkráceným označením Rada EU, zasedají ministři ze všech členských států EU, aby zde přijímali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky.

1. Co je úkolem Rady?

Rada je místem, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se EU. Projednává a přijímá nové právní předpisy EU, v případě potřeby pozměňuje a upravuje předpisy stávající a zajišťuje koordinaci politik.

 

2. Jak Rada pracuje?

Z právního hlediska je Rada jeden subjekt, avšak zasedá v deseti různých „složeních“ v závislosti na projednávaném tématu. 

Rada přijímá rozhodnutí prostou nebo kvalifikovanou většinou nebo na základě jednomyslnosti, a to podle toho, jaké rozhodnutí má být přijato.

Radě je nápomocen Výbor stálých zástupců (Coreper) a více než 150 úzce specializovaných pracovních skupin a výborů, tzv. přípravných orgánů Rady. Tyto orgány posuzují legislativní návrhy, vypracovávají studie a vykonávají další přípravné činnosti pro účely přijímání rozhodnutí Rady.

Pozor! Rada Evropské unie není totéž co:

 

3. Předsednictví v Radě EU

Ve výkonu předsednictví v Radě EU se střídají členské státy vždy po 6 měsících. Předsednictví řídí zasedání na všech úrovních, konkrétně zasedání Rady, Výboru stálých zástupců (Coreper) i pracovních skupin. Vydává pokyny a vypracovává kompromisní návrhy, kterých je zapotřebí k přijetí rozhodnutí Rady. 

Pozor! Předsednictví v Radě není totéž co

 

4. Generální sekretariát Rady EU

Úkolem generálního sekretariátu Rady je podporovat práci Evropské rady a Rady, včetně předsednictví, Výboru stálých zástupců (Coreperu) a dalších výborů a pracovních skupin Rady.

Generální sekretariát Rady přijímá většinu svých zaměstnanců z řad pracovníků jiných orgánů EU nebo na základě rezervních seznamů úspěšných uchazečů výběrových řízení, která pořádá Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Příležitostně jsou k dispozici volná pracovní místa pro vysoce specializované odborníky nebo dočasné zaměstnance.

Generální sekretariát Rady má rovněž program stáží, v jehož rámci nabízí tři druhy stáží: placené stáže, stáže, které jsou povinnou součástí studia, a stáže pro úředníky jednotlivých zemí.

Generální sekretariát Rady EU pravidelně zadává veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce.

Nejdůležitější data

  • 1952 – první zasedání zvláštní Rady ministrů (8. až 10. září)
  • 1958 – první zasedání Rady EHS (25. ledna)
  • 1987 – na základě Jednotného evropského aktu byla zahájena legislativní spolupráce mezi Radou a Evropským parlamentem a bylo zavedeno přijímání rozhodnutí kvalifikovanou většinou
  • 1993Smlouva o Evropské unii otevřela cestu k hospodářské a měnové unii a ke společné evropské měně (euro)
  • 2003Niceská smlouva přinesla institucionální reformy
  • 2009Lisabonská smlouva změnila pravidla hlasování kvalifikovanou většinou, rozšířila jeho použití a zavedla rovné postavení Evropského parlamentu a Rady z hlediska legislativní pravomoci

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano    Ne


Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?