Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

O Rade EÚ

Rada EÚ je inštitúcia, ktorá zastupuje vlády členských štátov. Neformálne sa nazýva aj Rada; zasadajú v nej ministri všetkých krajín EÚ a prijímajú zákony a koordinujú svoje politiky.

1. Čo Rada robí?

Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom Európskej únie. Prejednáva, prijíma a v prípade potreby mení právne predpisy EÚ a koordinuje jednotlivé politiky.

 

2. Ako funguje Rada?

Rada je jeden právny subjekt, ale zasadá v 10 rôznych zloženiach, v závislosti od toho, o čom sa rokuje.

Rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou, kvalifikovanou väčšinou alebo jednomyseľne, podľa toho, o aké rozhodnutie ide.

Radu podporuje Výboru stálych predstaviteľov (Coreper) a viac ako 150 vysoko špecializovaných pracovných skupín a výborov, ktoré sa nazývajú aj pracovné orgány Rady. Tieto orgány skúmajú legislatívne návrhy a vykonávajú prípravné práce, čím pripravujú pôdu pre rozhodnutia Rady.

Rada EÚ by sa nemala zamieňať s:

 

3. Predsedníctvo Rady EÚ

Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi každých šesť mesiacov. Predsedníctvo predsedá zasadnutiam na všetkých úrovniach: na úrovni Rady, Výboru stálych predstaviteľov (Coreper) a pracovných skupín. Podnecuje napredovanie práce Rady a koordinuje rôzne oblasti jej činnosti.

Predsedníctvo Rady by sa nemalo zamieňať s:

 

4. Generálny sekretariát Rady EÚ

Úlohou Generálneho sekretariátu Rady (GSR) je pomáhať Európskej rade a Rade EÚ, ako aj predsedníctvam, Výboru stálych predstaviteľov (Coreper) a ďalším výborom a pracovným skupinám Rady. 

GSR najčastejšie zamestnáva pracovníkov z iných inštitúcií EÚ alebo kandidátov z rezervných zoznamov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie EPSO. Príležitostne sa vypisujú vysoko špecializované pozície alebo pozície pre dočasných zamestnancov. 

GSR tiež ponúka program stáží, ktorý zahŕňa tri druhy stáží: platené stáže, stáže v rámci povinnej odbornej prípravy počas štúdia a stáže pre vnútroštátnych úradníkov.

Generálny sekretariát Rady EÚ (GSR) pravidelne uverejňuje výzvy na predkladanie ponúk na zákazky týkajúce sa tovaru, služieb a práce

Hlavné dátumy

  • 1952 – prvé zasadnutie „Osobitnej rady ministrov“ 8. – 10. septembra.
  • 1958 – prvé zasadnutie „Rady EHS“ 25. januára.
  • 1987Jednotným európskym aktom sa začala legislatívna spolupráca medzi Radou a Parlamentom a zaviedlo sa hlasovanie kvalifikovanou väčšinou.
  • 1993Zmluvou o Európskej únii sa prvýkrát vykročilo smerom k hospodárskej a menovej únii a euru.
  • 2003Zmluvou z Nice sa zaviedla inštitucionálna reforma.
  • 2009Lisabonskou zmluvou sa zmenilo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, rozšírilo sa jeho používanie a zaviedla sa rovnosť zákonodarných právomocí Rady a Parlamentu.

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?