Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Състави на Съвета

Съветът на ЕС е един правен субект, но в зависимост от обсъжданата тема заседава в 10 различни състава:

 

Сред съставите на Съвета няма йерархия, въпреки че Съветът по общи въпроси изпълнява специална координационна роля и отговаря за институционалните, административните и хоризонталните въпроси. Съветът по външни работи също има специални правомощия.

Тъй като Съветът е един правен субект, всеки от неговите 10 състава може да приеме акт на Съвета, който попада в областта на компетентност на друг състав. Ето защо в законодателните актове, приемани от Съвета, не се посочва съставът.

 

Начало на страницата

Съвет по общи въпроси

Съветът по общи въпроси координира подготовката за заседанията на Европейския съвет (заседанието на държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС). Неговата задача е да следи за последователността в работата на различните състави на Съвета. 

Освен това Съветът по общи въпроси определя многогодишната финансова рамка на ЕС (7-годишния бюджет на ЕС, от който се предоставя финансиране за всички програми и дейности), извършва надзор върху процеса на разширяване и преговорите за присъединяване към ЕС и разглежда въпроси, свързани с институционалната уредба на ЕС. 

Европейският съвет може да възложи на Съвета по общи въпроси да се занимава и с всякакви други въпроси.

Как работи Съветът по общи въпроси?

Съветът по общи въпроси се състои основно от министрите на всички държави — членки на ЕС, отговарящи за европейските въпроси. Европейската комисия обикновено се представлява от комисаря по въпросите на междуинституционалните отношения в зависимост от обсъжданите въпроси.

Заседанията на Съвета по общи въпроси се провеждат веднъж месечно.

 

Начало на страницата

Съвет по външни работи

Съветът по външни работи отговаря за външната дейност на ЕС, която включва широк кръг въпроси: от външната политика и отбраната до търговията, сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ. Съветът по външни работи определя и изпълнява външната политика и политиката на сигурност на ЕС въз основа на насоките, зададени от Европейския съвет.

Основната задача на Съвета по външни работи, заедно с Европейската комисия и със съдействието на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, е да следи за единството, съгласуваността и ефективността на външната дейност на Съюза.

Върховният представител и държавите членки могат да представят на Съвета по външни работи предложения в областта на общата външна политика и политика на сигурност. Европейската комисия също може да представя съвместни предложения с върховния представител в областта на общата външна политика и политика на сигурност.

Как работи Съветът по външни работи?

Съветът по външни работи се състои от министрите на всички държави — членки на ЕС, отговарящи за външните работи. В зависимост от дневния ред в Съвета се събират също: 

  • министрите на отбраната (обща политика за сигурност и отбрана — ОПСО)
  • министрите по въпросите на развитието (сътрудничество за развитие)
  • министрите на търговията (обща търговска политика) 

Заседанията на Съвета по външни работи се председателстват от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност — длъжност, която понастоящем заема г-жа Катрин Аштън. 

Когато обаче се обсъждат въпроси на общата търговска политика, Съветът по външни работи се председателства от представителя на държавата — членка на ЕС, която изпълнява шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС.

Върховният представител се подпомага от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). 

Съветът по външни работи заседава веднъж месечно.

 

Начало на страницата

Съвет по икономически и финансови въпроси

Съветът по икономически и финансови въпроси отговаря за политиката на ЕС в 3 основни области: икономическа политика, данъчни въпроси и регулиране на финансовите услуги.

В неговите правомощия се включват също правни и практически въпроси, свързани с единната парична единица на ЕС — еврото. Освен това той координира позициите на ЕС за срещи на международно равнище, като Г-20, Международния валутен фонд и Световната банка, и отговаря за финансовите аспекти на международните преговори, свързани с мерки за борба с изменението на климата.

 

Как работи Съветът по икономически и финансови въпроси?

Съветът по икономически и финансови въпроси се състои от министрите на всички държави членки, отговарящи за икономиката и финансите. В заседанията участват и съответните членове на Европейската комисия.

Има и специални заседания на Съвета по икономически и финансови въпроси за изготвяне на годишния бюджет на ЕС, на които присъстват националните министри по въпросите на бюджета и комисарят, отговарящ за финансовото планиране и бюджета.

Съветът по икономически и финансови въпроси обикновено заседава веднъж месечно.

 

Начало на страницата

Съвет по правосъдие и вътрешни работи (ПВР)

Съветът по правосъдие и вътрешни работи развива сътрудничеството и общите политики по различни трансгранични въпроси с цел изграждане на пространство на правосъдие, обхващащо целия ЕС. 

Сред въпросите с трансгранично измерение са гарантирането на основните права, свободното движение на граждани, гражданската защита, въпросите на убежището и имиграцията, съвместното разследване на трансграничната организирана престъпност, стратегията на ЕС за сигурност, в това число борбата с тероризма и организираната престъпност, киберпрестъпността и агресивната радикализация.

Как работи Съветът по правосъдие и вътрешни работи?

Съветът по ПВР се състои от министрите на всички държави — членки на ЕС, отговарящи за правосъдието и вътрешните работи. Министрите на правосъдието разглеждат съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, а министрите на вътрешните работи отговарят наред с другото за управлението на границите и полицейското сътрудничество.

Съветът по ПВР обикновено заседава през месец.

Дания, Обединеното кралство и Ирландия не участват напълно в прилагането на някои мерки в областта на правосъдието и вътрешните работи или участието им е обвързано с определени условия.

 

Начало на страницата

Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси работи за повишаване на нивото на заетост и за подобряване на условията на живот и труд, като се гарантира високо равнище на здравеопазване и защита на потребителите в ЕС.

Как работи Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси?

Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси се състои от министрите на всички държави — членки на ЕС, отговарящи за заетостта, социалните въпроси, здравеопазването и политиката за защита на потребителите. В заседанията участват и съответните членове на Европейската комисия.

Годишно има 4 заседания на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. Две от заседанията обикновено са посветени изцяло на теми, свързани със заетостта и социалната политика. 

 

Начало на страницата

Съвет по конкурентоспособност

Съветът по конкурентоспособност работи за повишаването на конкурентоспособността и увеличаването на растежа в ЕС. Съветът по конкурентоспособност работи в 4 основни области на политиката: вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и иновации и космическо пространство. 

Как работи Съветът по конкурентоспособност?

В зависимост от дневния ред в Съвета по конкурентоспособност заседават министрите от всички държави членки, отговарящи за търговията, промишлеността, научните изследвания и иновациите, икономиката и космическото пространство. В заседанията участват и съответните членове на Европейската комисия.

Заседания се провеждат поне 4 пъти годишно. 

 

Начало на страницата

Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика

Съветът по транспорт, телекомуникации и енергетика работи за изпълнението на целите на ЕС в областта на транспорта, телекомуникациите и енергетиката — изграждане на модерни, конкурентни и ефективни пазари и инфраструктура и създаване на трансевропейски транспортни, съобщителни и енергийни мрежи.

Как работи Съветът по транспорт, телекомуникации и енергетика?

Съставът на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика и броят на неговите заседания се променя според точките в дневния ред: 

  • министрите на транспорта обикновено заседават 4 пъти годишно
  • министрите на енергетиката — 3 или 4 пъти в годината
  • министрите на телекомуникациите — два пъти годишно.

В заседанията участват и съответните членове на Европейската комисия.

 

Начало на страницата

Съвет по селско стопанство и рибарство

Съветът по селско стопанство и рибарство приема законодателство в редица области, свързани с производството на храни, развитието на селските райони и управлението на риболовните дейности.

Как работи Съветът по селско стопанство и рибарство?

В Съвета по селско стопанство и рибарство се събират министри от всички държави — членки на ЕС. Повечето държави членки са представени от един министър за двата сектора, докато други — от един министър за селското стопанство и друг за рибарството. 

В заседанията участва и европейският комисар по селското стопанство и развитието на селските райони или европейският комисар по рибарството и морското дело.

Обикновено заседанията са веднъж месечно.

 

Начало на страницата

Съвет по околна среда

Съветът по околна среда отговаря за политиката на ЕС в областта на околната среда, в това число екологичната защита, разумното използване на ресурсите и защитата на човешкото здраве. Този състав на Съвета се занимава и с международни екологични въпроси, особено свързаните с изменението на климата. 

Как работи Съветът по околна среда?

Съветът по околна среда се състои от министрите, които отговарят за свързаните с околната среда въпроси. Комисарят по въпросите на околната среда и комисарят за действия по климата представляват Европейската комисия на тези заседания. 

Годишно се провеждат около 4 заседания на Съвета по околна среда. 

 

Начало на страницата

Съвет по образование, младеж, култура и спорт

Областите на политиката, с които се занимава Съветът по образование, младеж, култура и спорт, са отговорност на държавите членки. Задачата на ЕС в областта на образованието, младежта, културата и спорта следователно е да предостави рамка за сътрудничество между държавите членки, за обмен на информация и опит в области от общ интерес. 

В някои случаи, когато договорите позволяват това, ЕС може да предприема и законодателни действия, например по отношение на аудиовизуалните въпроси и взаимното признаване на дипломи.

Образователната политика е и един от основните елементи на стратегията „Европа 2020“.

Как работи Съветът по образование, младеж, култура и спорт?

Съветът по образование, младеж, култура и спорт се състои от министрите на всички държави — членки на ЕС, отговарящи за образованието, културата, младежта, медиите, комуникацията и спорта. Точният състав на Съвета се определя от обсъжданите на конкретното заседание въпроси.

В заседанията на Съвета участва и представител на Европейската комисия — обикновено комисарят по образованието, културата, многоезичието и младежта.

Съветът по образование, младеж, култура и спорт заседава 3—4 пъти годишно; два пъти в пълен състав. 

Начало на страницата

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да    Не


Какво търсехте?

Имате ли предложения?