Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Složení Rady

Z právního hlediska je Rada EU jeden subjekt, avšak zasedá v deseti různých složeních v závislosti na projednávaném tématu:

 

Mezi jednotlivými složeními Rady neexistuje žádná hierarchie, ačkoliv Rada pro obecné záležitosti má zvláštní koordinační úlohu a odpovídá za institucionální, administrativní a horizontální záležitosti. Specifické úkoly plní i Rada pro zahraniční věci.

Vzhledem ke skutečnosti, že Rada je z právního hlediska jeden subjekt, může v kterémkoli ze svých deseti složení přijímat akty Rady, které spadají do oblasti působnosti Rady v jiném složení. Z tohoto důvodu se v případě legislativních aktů přijatých Radou neuvádí konkrétní složení této Rady.

 

Začátek stránky

Rada pro obecné záležitosti (GAC)

Rada pro obecné záležitosti koordinuje přípravy zasedání Evropské rady (zasedání hlav států a předsedů vlád členských států EU). Jejím úkolem je zajistit soudržnost činností jednotlivých složení Rady.

Rada pro obecné záležitosti dále stanoví víceletý finanční rámec EU (tj. sedmiletý unijní rozpočet, na jehož základě jsou financovány všechny programy a činnosti), dohlíží na proces rozšíření EU a přístupová jednání a zabývá se otázkami, které se týkají institucionálního uspořádání EU.

Evropská rada může Radu pro obecné záležitosti rovněž pověřit, aby se zabývala jakoukoliv jinou otázkou.

Jak Rada pro obecné záležitosti pracuje?

V Radě pro obecné záležitosti zasedají převážně ministři pro evropské záležitosti ze všech členských států EU. Evropskou komisi obvykle zastupuje komisař odpovědný za interinstitucionální vztahy v závislosti na projednávaných tématech.

Zasedání Rady GAC se konají jednou měsíčně.

 

Začátek stránky

Rada pro zahraniční věci (FAC)

Rada pro zahraniční věci je odpovědná za vnější činnost EU. Ta zahrnuje celou řadu oblastí, od zahraniční politiky a obrany přes obchod až po rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc. Na základě pokynů Evropské rady vymezuje a provádí zahraniční a bezpečnostní politiku EU.

Hlavním úkolem Rady FAC je společně s Evropskou komisí a za pomoci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zajišťovat jednotnost, soudržnost a účinnost vnější činnosti EU.

Vysoký představitel a členské státy mohou Radě pro zahraniční věci předkládat návrhy v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Společné návrhy v této oblasti může předkládat i Evropská komise spolu s vysokým představitelem.

Jak Rada pro zahraniční věci pracuje?

V Radě pro zahraniční věci zasedají ministři zahraničí ze všech členských států EU. V závislosti na projednávaných tématech se zasedání Rady účastní rovněž

  • ministři obrany (společná bezpečnostní a obranná politika);
  • ministři pro rozvoj (rozvojová spolupráce);
  • ministři obchodu (společná obchodní politika).

Zasedáním Rady pro zahraniční věci předsedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Tuto funkci v současnosti zastává Catherine Ashtonová.

Pokud však Rada pro zahraniční věci jedná o otázkách společné obchodní politiky, jejímu zasedání předsedá zástupce členského státu EU, který v Radě EU vykonává šestiměsíční rotující předsednictví.

Vysokému představiteli je nápomocna Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ).

Rada pro zahraniční věci zasedá jednou měsíčně.

 

Začátek stránky

Rada pro hospodářské a finanční věci (Ecofin)

Rada pro hospodářské a finanční věci je odpovědná za politiku Unie ve třech hlavních oblastech: hospodářská politika, daňové otázky a regulace finančních služeb.

Do její působnosti spadají i právní a praktické otázky týkající se evropské jednotné měny – eura. Koordinuje také postoje EU pro účely zasedání na mezinárodní úrovni, jako jsou summity skupiny G20 a zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, a odpovídá za finanční aspekty mezinárodních jednání o opatřeních, jejichž cílem je řešit změnu klimatu.

Jak Rada Ecofin pracuje?

V Radě Ecofin zasedají ministři hospodářství a financí všech členských států. Těchto zasedání se účastní rovněž příslušní evropští komisaři.

Konají se i zvláštní zasedání Ecofinu, na kterých se scházejí ministři jednotlivých zemí odpovědní za rozpočet a evropský komisař pro finanční plánování a rozpočet, aby připravili roční rozpočet EU.

Zasedání Rady Ecofin se zpravidla konají jednou měsíčně.

 

Začátek stránky

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA)

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci rozvíjí spolupráci a společné politiky v různých přeshraničních záležitostech s cílem vytvořit evropský prostor práva.

K přeshraničním záležitostem patří mimo jiné zajištění základních práv, volný pohyb občanů, civilní ochrana, otázky azylu a přistěhovalectví, společné vyšetřování přeshraniční organizované trestné činnosti a bezpečnostní strategie EU, včetně boje proti terorismu a organizované trestné činnosti, kyberkriminalitě a násilné radikalizaci.

Jak Rada pro spravedlnost a vnitřní věci pracuje?

V Radě JHA zasedají ministři spravedlnosti a vnitra ze všech členských států EU. Ministři spravedlnosti se zabývají justiční spoluprací v civilních a trestních věcech, zatímco ministři vnitra jsou odpovědní mimo jiné za správu hranic a policejní spolupráci.

Rada JHA obvykle zasedá jednou za dva měsíce.

Dánsko, Spojené království a Irsko se uplatňování některých opatření v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí neúčastní v plném rozsahu, případně se jej účastní za určitých podmínek.

 

Začátek stránky

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO)

Rada EPSCO usiluje o zvýšení úrovně zaměstnanosti a zlepšení životních a pracovní podmínek a současně o zajištění vysoké úrovně péče o zdraví a ochrany spotřebitele v EU.

Jak Rada EPSCO pracuje?

V Radě EPSCO zasedají ministři ze všech členských států EU odpovědní za zaměstnanost, sociální věci, zdravotnictví a politiku ochrany spotřebitele. Těchto zasedání se účastní rovněž příslušní evropští komisaři.

Každý rok se obvykle konají 4 zasedání Rady EPSCO, z nichž dvě jsou zpravidla věnována výlučně zaměstnanosti a sociální politice. 

 

Začátek stránky

Rada pro konkurenceschopnost (COMPET)

Cílem Rady pro konkurenceschopnost je posílit v EU konkurenceschopnost a zvýšit růst. Zabývá se čtyřmi důležitými oblastmi politik EU, konkrétně vnitřním trhem, průmyslem, oblastí výzkumu a inovací a vesmírem.

Jak Rada pro konkurenceschopnost pracuje?

V závislosti na projednávaných tématech se na zasedáních Rady pro konkurenceschopnost setkávají ministři ze všech členských států odpovědní za obchod, průmysl, oblast výzkumu a inovací, hospodářství a vesmír. Těchto zasedání se účastní rovněž příslušní evropští komisaři.

Zasedání se konají minimálně čtyřikrát ročně. 

 

Začátek stránky

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE)

Rada TTE usiluje o splnění cílů EU v oblasti dopravy, telekomunikací a energetiky: vybudovat moderní, konkurenceschopné a efektivní trhy a infrastrukturu a vytvořit transevropské dopravní, telekomunikační a energetické sítě.

Jak Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku pracuje?

Složení Rady TTE a počet jejích zasedání závisí na tématech zařazených na pořad jednání:

  • ministři dopravy se obvykle setkávají čtyřikrát ročně
  • ministři energetiky zasedají třikrát nebo čtyřikrát ročně
  • ministři telekomunikací se scházejí dvakrát ročně.

Těchto zasedání se účastní rovněž příslušní evropští komisaři.

 

Začátek stránky

Rada pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH)

Rada pro zemědělství a rybolov přijímá právní předpisy v řadě oblastí souvisejících s produkcí potravin, rozvojem venkova a řízením rybolovu.

Jak Rada pro zemědělství a rybolov pracuje?

V Radě AGRIFISH zasedají ministři ze všech členských států EU. Z většiny členských států přijíždí na zasedání jeden ministr zastupující obě odvětví, avšak některé státy vysílají ministry dva, a to ministra zemědělství a ministra pro rybolov.

Jednání se účastní rovněž evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova nebo evropský komisař pro námořní záležitosti a rybolov.

Zasedání se obvykle konají jednou měsíčně.

 

Začátek stránky

Rada pro životní prostředí (ENV)

Rada pro životní prostředí odpovídá za politiku EU v oblasti životního prostředí, včetně ochrany životního prostředí, obezřetného využívání zdrojů a ochrany lidského zdraví. Zabývá se rovněž mezinárodními environmentálními otázkami, zejména v oblasti změny klimatu.

Jak Rada pro životní prostředí pracuje?

Rada pro životní prostředí je složena z ministrů odpovědných za tuto oblast. Evropskou komisi na zasedáních zastupuje komisař pro životní prostředí a komisař pro opatření v oblasti změny klimatu.

Rada pro životní prostředí zasedá přibližně čtyřikrát ročně. 

 

Začátek stránky

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS)

Za oblasti politik, kterými se Rada EYCS zabývá, odpovídají členské státy. Úlohou EU v oblastech vzdělávání, mládeže, kultury a sportu je proto vytvořit rámec pro spolupráci mezi členskými státy a pro výměnu informací a zkušeností v oblastech společného zájmu.

Pokud to Smlouvy umožňují, může EU v některých případech přijímat i legislativní opatření, například v audiovizuální oblasti a ve věci vzájemného uznávání diplomů.

Politika v oblasti vzdělávání je rovněž jednou z klíčových složek strategie Evropa 2020.

Jak Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport pracuje?

V Radě EYCS zasedají ministři ze všech členských států EU odpovědní za školství, kulturu, mládež, sdělovací prostředky, komunikaci a sport. Konkrétní složení této Rady závisí na otázkách projednávaných na daném zasedání.

Jednání Rady se účastní rovněž zástupce Evropské komise – obvykle se jedná o komisaře pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Rada EYCS zasedá třikrát nebo čtyřikrát ročně, z toho dvakrát v úplném složení. 

 

Začátek stránky

 

Klíčové dokumenty

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano    Ne


Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?