Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Rådets sammensætninger

EU-Rådet er én retlig enhed, men det samles i ti forskellige "sammensætninger", alt efter hvilket emne der behandles:

 

Der er ingen rangorden mellem Rådets sammensætninger, selv om Rådet for Almindelige Anliggender har en særlig koordinerende rolle og er ansvarlig for institutionelle, administrative og horisontale spørgsmål. Rådet for Udenrigsanliggender har også en særlig opgave.

Da Rådet er én retlig enhed, kan enhver af dets ti sammensætninger vedtage en rådsretsakt, som henhører under en anden sammensætnings ansvarsområde. Derfor nævnes sammensætningen ikke, når Rådet vedtager en retsakt.

 

Sidens top

Rådet for Almindelige Anliggender (GAC)

Rådet for Almindelige Anliggender, også kaldet Det Almindelige Råd, koordinerer forberedelserne til Det Europæiske Råds møder (hvor stats- og regeringscheferne for EU's medlemsstater mødes). Dets opgave er at sikre sammenhæng i de forskellige rådssammensætningers arbejde.

Desuden fastlægger Det Almindelige Råd EU's flerårige finansielle ramme (EU's syvårsbudget, der yder finansiering til alle programmer og aktiviteter), overvåger EU's udvidelsesproces og tiltrædelsesforhandlinger og varetager spørgsmål vedrørende EU's institutionelle opbygning.

Det Europæiske Råd kan også bede Det Almindelige Råd om at behandle andre spørgsmål.

Hvordan arbejder Rådet for Almindelige Anliggender?

Rådet for Almindelige Anliggender består overvejende af EU-medlemsstaternes Europaministre. Kommissionen er i reglen repræsenteret ved kommissæren for interinstitutionelle forbindelser, alt efter hvilket emne der behandles.

Det Almindelige Råd samles én gang om måneden.

 

Sidens top

Rådet for Udenrigsanliggender (FAC)

Rådet for Udenrigsanliggender, også kaldet Udenrigsrådet, har ansvaret for EU's optræden udadtil. Det dækker et bredt spektrum af spørgsmål fra udenrigspolitik og forsvar til handel, udviklingssamarbejde og humanitær bistand. Udenrigsrådet fastlægger og gennemfører EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik på grundlag af retningslinjer fra Det Europæiske Råd.

Udenrigsrådets hovedopgave er sammen med Kommissionen og bistået af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik at sikre, at EU's optræden udadtil fremtræder som en helhed og er sammenhængende og effektiv.

Den højtstående repræsentant og medlemsstaterne kan forelægge forslag for Udenrigsrådet vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Kommissionen kan også forelægge forslag sammen med den højtstående repræsentant vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Hvordan arbejder Rådet for Udenrigsanliggender?

Udenrigsrådet består af alle EU-medlemsstaternes udenrigsministre. Alt efter dagsordenen kan Rådet også være sammensat af:

  • forsvarsministrene (den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP))
  • udviklingsministrene (udviklingssamarbejde)
  • handelsministrene (den fælles handelspolitik).

Samlingerne i Udenrigsrådet ledes af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, i øjeblikket Catherine Ashton.

Når Udenrigsrådet drøfter spørgsmål vedrørende den fælles handelspolitik, ledes det dog af repræsentanten for det land, der har det halvårlige formandskab for EU-Rådet.

Den højtstående repræsentant bistås af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, også kaldet EU-Udenrigstjenesten.

Udenrigsrådet samles én gang om måneden.

 

Sidens top

Rådet for Økonomi og Finans (Økofin)

Rådet for Økonomi og Finans, også kaldet Økofinrådet, har ansvaret for EU's politik på tre hovedområder: økonomisk politik, beskatningsspørgsmål og regulering af finansielle tjenesteydelser.

Dets mandat omfatter også juridiske og praktiske spørgsmål vedrørende: EU's fælles valuta – euroen. Det koordinerer også EU's holdninger på møder på internationalt plan såsom G20, Den Internationale Valutafond IMF og Verdensbanken og er ansvarligt for de finansielle aspekter af internationale forhandlinger om tiltag til bekæmpelse af klimaændringer.

Hvordan arbejder Økofinrådet?

Økofinrådet består af alle medlemsstaternes økonomi- og finansministre. De relevante EU-kommissærer deltager også i samlingerne.

Der holdes også særlige Økofinsamlinger med deltagelse af medlemsstaternes finansministre og EU-kommissæren for finansiel programmering og budget for at udarbejde EU's årlige budget.

Økofinrådet samles generelt én gang om måneden.

 

Sidens top

Rådet for Retlige og Indre Anliggender (RIA)

RIA-Rådet udvikler samarbejdet og fælles politikker om forskellige grænseoverskridende spørgsmål med det mål at opbygge et europæisk område med retfærdighed.

Grænseoverskridende spørgsmål omfatter f.eks. sikring af grundlæggende rettigheder, fri bevægelighed for borgerne, civilbeskyttelse, asyl og indvandring, fælles efterforskning af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, EU's sikkerhedsstrategi, herunder bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet, IT-kriminalitet og voldelig radikalisering.

Hvordan arbejder RIA-Rådet?

RIA-Rådet består af alle EU-medlemsstaternes justits- og indenrigsministre. Justitsministrene behandler det retlige samarbejde, både det civilretlige og det strafferetlige, mens indenrigsministrene er ansvarlige for bl.a. grænseforvaltning og politisamarbejde.

RIA-Rådet samles i reglen hver anden måned.

Danmark, Det Forenede Kongerige og Irland deltager ikke fuldt ud eller kun på visse betingelser i gennemførelsen af visse tiltag på det retlige og indre område.

 

Sidens top

Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (EPSCO)

EPSCO-Rådet arbejder for at øge beskæftigelsen og forbedre leve- og arbejdsvilkårene og sikrer således et højt sundheds- og forbrugerbeskyttelsesniveau i EU.

Hvordan arbejder EPSCO-Rådet?

EPSCO-Rådet består af alle EU-medlemsstaternes ministre for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik. De relevante EU-kommissærer deltager også i samlingerne.

Der er generelt fire EPSCO-samlinger om året. To samlinger drejer sig som regel udelukkende om beskæftigelse og socialpolitik. 

 

Sidens top

Rådet for Konkurrenceevne (COMPET)

Rådet for Konkurrenceevne arbejder for at forbedre konkurrenceevnen og øge væksten i EU. Det varetager fire overordnede politikområder: det indre marked, industri, forskning og innovation samt rummet.

Hvordan arbejder Rådet for Konkurrenceevne?

Alt efter dagsordenen består Rådet for Konkurrenceevne af ministrene for handel, industri, forskning og innovation, økonomi og rummet fra alle medlemsstaterne. De relevante EU-kommissærer deltager også i samlingerne.

Der er mindst fire samlinger om året.

 

Sidens top

Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (TTE)

TTE-Rådet arbejder på at opfylde EU's mål inden for transport, telekommunikation og energi (TTE), dvs. at etablere moderne, konkurrenceprægede og effektive markeder og infrastrukturer og at skabe transport-, kommunikations- og energinet på tværs af Europa.

Hvordan arbejder Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi?

Sammensætningen af TTE-Rådet og antallet af samlinger varierer alt efter dagsordenen:

  • transportministrene samles som regel fire gange om året
  • energiministrene samles tre-fire gange om året
  • ministrene for telekommunikation samles to gange om året.

De relevante EU-kommissærer deltager også i samlingerne.

 

Sidens top

Rådet for Landbrug og Fiskeri (AGRIFISH)

Rådet for Landbrug og Fiskeri vedtager lovgivning på en række områder i forbindelse med fødevareproduktion, udvikling af landdistrikter og forvaltning af fiskeri.

Hvordan arbejder Rådet for Landbrug og Fiskeri?

I Landbrugs- og Fiskerirådet samles ministrene fra alle EU's medlemsstater. De fleste medlemsstater er repræsenteret ved én minister for begge sektorer, men nogle sender to ministre – én for landbrug og en anden for fiskeri.

EU-kommissæren for landbrug og udvikling af landdistrikter eller EU-kommissæren for maritime anliggender og fiskeri deltager også i samlingerne.

Der er i reglen én samling om måneden.

 

Sidens top

Rådet for Miljø (ENV)

Rådet for Miljø har ansvaret for EU's miljøpolitik, herunder miljøbeskyttelse, forsigtig brug af ressourcerne og beskyttelse af menneskers sundhed. Det beskæftiger sig også med miljøet på internationalt plan, navnlig inden for klimaændringer.

Hvordan arbejder Rådet for Miljø?

Miljørådet er sammensat af ministrene for spørgsmål, der specifikt vedrører miljø. Kommissionen er repræsenteret på samlingerne ved miljøkommissæren og klimakommissæren.

Miljørådet samles som regel fire gange om året. 

 

Sidens top

Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport (EJC)

De politikområder, som EJC-Rådet dækker, er medlemsstaternes ansvar. EU's opgave inden for uddannelse, ungdom, kultur og sport består derfor i at opstille en ramme for medlemsstaternes samarbejde og udvekslingen af oplysninger og erfaringer på områder af fælles interesse.

Når traktaterne tillader det, kan EU også vedtage lovgivning. Det er f.eks. tilfældet inden for audiovisuelle spørgsmål og gensidig anerkendelse af eksamensbeviser.

Uddannelsespolitik er også en central del af Europa 2020-strategien.

Hvordan arbejder Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport?

EJC-Rådet består af ministrene for uddannelse, kultur, ungdom, medier, kommunikation og sport fra alle medlemsstaterne. Rådets præcise sammensætning afhænger af, hvilket emne der skal drøftes på en specifik samling.

På Rådets samlinger deltager også en repræsentant for Kommissionen – som regel EU-kommissæren for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

EJC-Rådet samles tre-fire gange om året, to gange i sin fulde sammensætning.

 

Sidens top

Centrale dokumenter

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?