Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Συνθέσεις του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποτελεί ενιαία νομική οντότητα, όμως συνέρχεται σε 10 διαφορετικές «συνθέσεις», ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα:

 

Δεν υπάρχει ιεράρχηση μεταξύ των συνθέσεων του Συμβουλίου, αν και το Συμβούλιο «Γενικές Υποθέσεις» έχει ειδικό συντονιστικό ρόλο και είναι υπεύθυνο για θεσμικά, διοικητικά και οριζόντια θέματα. Το Συμβούλιο «Εξωτερικές Υποθέσεις» έχει επίσης ιδιαίτερα καθήκοντα.

Δεδομένου ότι το Συμβούλιο αποτελεί ενιαία νομική οντότητα, οιαδήποτε από τις 10 συνθέσεις του μπορεί να εκδώσει πράξη του Συμβουλίου, ακόμη κι αν αυτή εμπίπτει στα καθήκοντα άλλης σύνθεσης. Γι' αυτό το λόγο όταν μια πράξη εκδίδεται από το Συμβούλιο, δεν αναφέρεται η σύνθεση που την ενέκρινε.

 

Αρχή σελίδας

Συμβούλιο «Γενικές Υποθέσεις» (ΣΓΥ)

Το Συμβούλιο «Γενικές Υποθέσεις» συντονίζει τις προπαρασκευαστικές εργασίες των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (τη συνάντηση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεως των κρατών μελών της ΕΕ). Έργο του είναι να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των εργασιών των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου.

Επίσης το Συμβούλιο «Γενικές Υποθέσεις» καθορίζει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (πρόκειται για τον 7ετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος προβλέπει τη χρηματοδότηση όλων των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων), επιβλέπει τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης και ασχολείται με θέματα που άπτονται της θεσμικής διάστασης της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέσει στο Συμβούλιο «Γενικές Υποθέσεις» να ασχοληθεί με οιοδήποτε άλλο θέμα.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο «Γενικές Υποθέσεις»;

Το Συμβούλιο «Γενικές Υποθέσεις» αποτελείται κυρίως από τους Υπουργούς Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται συνήθως από τον αρμόδιο για τις διοργανικές σχέσεις Επίτροπο, αναλόγως του θέματος που συζητείται.

Το ΣΓΥ συνεδριάζει μία φορά το μήνα.

 

Αρχή σελίδας

Συμβούλιο «Εξωτερικές Υποθέσεις» (ΣΕΥ)

Το Συμβούλιο «Εξωτερικές Υποθέσεις» (ΣΕΥ) είναι υπεύθυνο για την εξωτερική δράση της ΕΕ, η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εξωτερική πολιτική και την άμυνα μέχρι το εμπόριο, τη συνεργασία για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Καθορίζει και εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, η οποία βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Βασικό καθήκον του ΣΕΥ είναι να διασφαλίζει, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επικουρούμενο από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την ενότητα, τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος και τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στο ΣΕΥ στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επίσης να υποβάλλει προτάσεις από κοινού με τον Ύπατο Εκπρόσωπο στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

 

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο «Εξωτερικές Υποθέσεις»;

Το Συμβούλιο «Εξωτερικές Υποθέσεις» αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, στο Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης:

  • οι Υπουργοί Άμυνας (Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας)
  • οι Υπουργοί Ανάπτυξης (συνεργασία για την ανάπτυξη)
  • οι Υπουργοί Εμπορίου (κοινή εμπορική πολιτική)

 

Στις συνόδους του Συμβουλίου «Εξωτερικές Υποθέσεις» προεδρεύει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, επί του παρόντος η κυρία Catherine Ashton.

Όταν όμως το Συμβούλιο «Εξωτερικές Υποθέσεις» συζητεί θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής, προεδρεύει σε αυτό ο εκπρόσωπος του κράτους μέλους της ΕΕ που ασκεί την εξαμηνιαία εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Το Συμβούλιο «Εξωτερικές Υποθέσεις» συνεδριάζει μία φορά το μήνα.

 

Αρχή σελίδας

Συμβούλιο «Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις» (Ecofin)

Το Συμβούλιο «Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις» είναι αρμόδιο για την πολιτική της ΕΕ σε 3 βασικούς τομείς: οικονομική πολιτική, θέματα φορολογίας και ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Στην αρμοδιότητά του περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα νομικής και πρακτικής υφής όσον αφορά το ενιαίο νόμισμα της ΕΕ, το ευρώ. Συντονίζει επίσης τις θέσεις της ΕΕ για διασκέψεις διεθνούς επιπέδου, όπως της Ομάδας των 20, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, και είναι υπεύθυνο για τις οικονομικές πτυχές διεθνών διαπραγματεύσεων με αντικείμενο τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πώς λειτουργεί το Ecofin;

Το Συμβούλιο Ecofin απαρτίζεται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όλων των κρατών μελών. Στις συνόδους συμμετέχουν επίσης οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι.

Υπάρχουν επίσης ειδικές σύνοδοι του Ecofin, στις οποίες συμμετέχουν οι αρμόδιοι για τους εθνικούς προϋπολογισμούς υπουργοί και ο Ευρωπαίος Επίτροπος που φέρει την ευθύνη του δημοσιονομικού προγραμματισμού και του προϋπολογισμού, για να εκπονήσουν τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το Ecofin συνεδριάζει κατά κανόνα μία φορά το μήνα.

 

Αρχή σελίδας

Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» (ΔΕΥ)

Το Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» αναπτύσσει τη συνεργασία και κοινές πολιτικές σχετικά με διάφορα διασυνοριακά θέματα, με σκοπό την οικοδόμηση ενός χώρου δικαιοσύνης που θα εκτείνεται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στα διασυνοριακά θέματα περιλαμβάνονται η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, η πολιτική προστασία, ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης, οι κοινές έρευνες για το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, η στρατηγική ασφάλειας της ΕΕ, καθώς και ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις»;

Το Συμβούλιο ΔΕΥ απαρτίζεται από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ασχολούνται με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και σε ποινικές υποθέσεις, ενώ οι Υπουργοί Εσωτερικών είναι αρμόδιοι, μεταξύ άλλων, για τη διαχείριση των συνόρων και την αστυνομική συνεργασία.

Το Συμβούλιο ΔΕΥ συνεδριάζει συνήθως ανά δίμηνο.

Η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν πλήρως στην υλοποίηση ορισμένων μέτρων που αφορούν τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, ή η συμμετοχή τους υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

 

Αρχή σελίδας

Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» (EPSCO)

Έργο του Συμβουλίου EPSCO είναι η αύξηση των επιπέδων απασχόλησης και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, καθώς και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας και προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο EPSCO;

Στο Συμβούλιο EPSCO συμμετέχουν οι Υπουργοί όλων των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, την υγεία και την πολιτική για τους καταναλωτές. Στις συνόδους συμμετέχουν επίσης οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι.

Το Συμβούλιο EPSCO πραγματοποιεί συνήθως 4 συνόδους ετησίως. Δύο από τις συνόδους αφιερώνονται συνήθως αποκλειστικά σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής. 

 

Αρχή σελίδας

Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» (COMPΕΤ)

Έργο του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης στην ΕΕ. Αντικείμενό του τέσσερις κύριοι τομείς πολιτικής: εσωτερική αγορά, βιομηχανία, έρευνα και καινοτομία και διάστημα.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα»;

Ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, στο Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» συμμετέχουν οι Υπουργοί όλων των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για το εμπόριο, τη βιομηχανία, την έρευνα και καινοτομία, την οικονομία και το διάστημα. Στις συνόδους συμμετέχουν επίσης οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι.

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 4 σύνοδοι ετησίως.

 

Αρχή σελίδας

Συμβούλιο «Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια» (ΤTE)

Έργο του Συμβουλίου ΤΤΕ είναι η υλοποίηση των στόχων της ΕΕ στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας: η σύσταση σύγχρονων, ανταγωνιστικών και αποτελεσματικών αγορών και υποδομών και η δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο «Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια»;

Η σύνθεση του Συμβουλίου ΤΤΕ και ο αριθμός των συνόδων του ποικίλλει αναλόγως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  • οι υπουργοί μεταφορών συνεδριάζουν συνήθως τέσσερις φορές τον χρόνο
  • οι υπουργοί ενέργειας συνεδριάζουν τρεις ή τέσσερις φορές τον χρόνο
  • οι υπουργοί τηλεπικοινωνιών συνεδριάζουν δύο φορές τον χρόνο

 

Στις συνόδους συμμετέχουν επίσης οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι.

 

Αρχή σελίδας

Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία» (AGRIFISH)

Το Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία» θεσπίζει νομοθεσία σε διάφορους τομείς, οι οποίοι συνδέονται με την παραγωγή τροφίμων, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία»;

Στο Συμβούλιο AGRIFISH συμμετέχουν υπουργοί από όλα τα κράτη μέλη. Αν και τα περισσότερα κράτη μέλη εκπροσωπούνται από έναν υπουργό και στους δύο τομείς, κάποια άλλα εκπροσωπούνται από δύο: έναν στη γεωργία και έναν στην αλιεία.

Στις συνόδους συμμετέχει επίσης ο αρμόδιος Επίτροπος σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, ή ο Επίτροπος θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας.

Οι σύνοδοι πραγματοποιούνται συνήθως σε μηνιαία βάση.

 

Αρχή σελίδας

Συμβούλιο «Περιβάλλον» (ENV)

Το Συμβούλιο «Περιβάλλον» είναι υπεύθυνο για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ η οποία περιλαμβάνει την περιβαλλοντική προστασία, τη συνετή χρήση των πόρων και την προστασία της υγείας του ανθρώπου. Ασχολείται επίσης με διεθνή περιβαλλοντικά ζητήματα, κυρίως στον τομέα της κλιματικής αλλαγής.

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο «Περιβάλλον»;

Το Συμβούλιο «Περιβάλλον» απαρτίζεται από υπουργούς αρμόδιους για θέματα που αφορούν ειδικά το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται στις συνόδους από τον Επίτροπο για το Περιβάλλον και από τον Επίτροπο για θέματα Δράσης για το Κλίμα.

Το Συμβούλιο «Περιβάλλον» πραγματοποιεί κατά κανόνα τέσσερις συνόδους ετησίως. 

 

Αρχή σελίδας

Συμβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» (EYCS)

Οι τομείς πολιτικής που καλύπτει το Συμβούλιο EYCS είναι ευθύνη των κρατών μελών. Ο ρόλος της ΕΕ στους τομείς της παιδείας, της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού είναι συνεπώς να παρέχει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου οι Συνθήκες το επιτρέπουν, η ΕΕ μπορεί επίσης να αναλαμβάνει νομοθετική δράση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα οπτικοακουστικά θέματα και η αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων.

Η εκπαιδευτική πολιτική συνιστά επίσης μία από τις βασικές συνιστώσες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο EYCS;

Το Συμβούλιο EYCS απαρτίζεται από τους υπουργούς όλων των κρατών μελών της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την παιδεία, τον πολιτισμό, τη νεολαία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την επικοινωνία και τον αθλητισμό. Η ακριβής σύνθεση του Συμβουλίου εξαρτάται από τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν σε κάθε σύνοδο.

Στις συνόδους του Συμβουλίου παρευρίσκεται επίσης αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - συνήθως ο Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία.

Το Συμβούλιο EYCS συνέρχεται τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο· δύο στην πλήρη του σύνθεση. 

 

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι    Όχι


Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;