Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Nõukogu koosseisud

ELi Nõukogu on üks juriidiline isik, kuid tuleb kokku kümnes eri koosseisus, sõltuvalt arutlusel olevast teemast:

 

Nõukogu koosseisude vahel puudub hierarhia, kuigi üldasjade nõukogul on eriline koordineeriv roll ja ta vastutab institutsiooniliste, haldus- ja horisontaalküsimuste eest. Välisasjade nõukogul on samuti eriline pädevus.

Kuna nõukogu on üks juriidiline isik, võib igaüks tema kümnest koosseisust võtta vastu teise koosseisu pädevusse kuuluva nõukogu akti. Seetõttu ei mainita ühegi nõukogu poolt vastu võetud seadusandliku akti puhul koosseisu.

 

Üles

Üldasjade nõukogu

Üldasjade nõukogu koordineerib Euroopa Ülemkogu kohtumiste (ELi liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumised) ettevalmistamist. Üldasjade nõukogu ülesanne on tagada, et töö nõukogu eri koosseisudes oleks järjepidev.

Lisaks koostab üldasjade nõukogu ELi mitmeaastase finantsraamistiku (ELi seitsme aasta eelarve, millega nähakse ette kõigi programmide ja tegevuste rahastamine), teostab järelevalvet ELi laienemisprotsessi ja ühinemisläbirääkimiste üle ning tegeleb ELi institutsionaalset ülesehitust puudutavate küsimustega.

Samuti võib Euroopa Ülemkogu teha üldasjade nõukogule ülesandeks käsitleda mis tahes muid küsimusi.

 

Kuidas üldasjade nõukogu töötab?

Üldasjade nõukokku kuuluvad peamiselt kõigi ELi liikmesriikide Euroopa asjade ministrid. Euroopa Komisjoni esindab sõltuvalt arutluse all olevast teemast tavaliselt institutsioonidevaheliste suhete volinik.

Üldasjade nõukogu istungid toimuvad kord kuus.

 

Üles

Välisasjade nõukogu

Välisasjade nõukogu vastutab ELi välistegevuse eest, hõlmates suurt hulka teemasid, alates välis- ja kaitsepoliitikast kuni kaubanduse, arengukoostöö ja humanitaarabini. Ta töötab Euroopa Ülemkogu poolt kindlaksmääratud suuniste alusel välja ja viib ellu ELi välis- ja julgeolekupoliitikat.

Välisasjade nõukogu peamine ülesanne on koos Euroopa Komisjoniga ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja toetusel tagada liidu välistegevuse ühtsus, järjepidevus ja tõhusus.

Kõrge esindaja ja liikmesriigid võivad esitada välisasjade nõukogule ettepanekuid ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. Euroopa Komisjon võib samuti esitada ühiseid ettepanekuid koos kõrge esindajaga ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas.

 

Kuidas välisasjade nõukogu töötab?

Välisasjade nõukogu koosneb kõigi ELi liikmesriikide välisministritest. Sõltuvalt päevakorrast tulevad selles nõukogus kokku ka:

  • kaitseministrid (ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika)
  • arenguministrid (arengukoostöö)
  • kaubandusministrid (ühine kaubanduspoliitika).

 

Välisasjade nõukogu istungeid juhatab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja – praegu on sellel ametikohal Catherine Ashton.

Siiski, kui välisasjade nõukogu arutab ühise kaubanduspoliitika küsimusi, juhatab istungit ELi Nõukogu kuuekuulist eesistumist teostava liikmesriigi esindaja.

Kõrget esindajat abistab Euroopa välisteenistus (EEAS).

Välisasjade nõukogu tuleb kokku üks kord kuus.

 

Üles

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN)

TMajandus- ja rahandusküsimuste nõukogu vastutab ELi poliitika eest kolmes põhivaldkonnas: majanduspoliitika, maksuküsimused ja finantsteenuste reguleerimine.

Tema pädevusse kuuluvad ka ELi ühisraha eurot puudutavad õiguslikud ja praktilised küsimused. Samuti koordineerib ta ELi seisukohti selliste rahvusvahelisel tasandil kohtumiste jaoks nagu G-20, Rahvusvaheline Valuutafond ja Maailmapank ning vastutab kliimamuutuste vastu võetavaid meetmeid käsitlevate rahvusvaheliste läbirääkimiste finantsaspektide eest.

 

Kuidas ECOFINi nõukogu töötab?

ECOFINi nõukogusse kuuluvad kõikide liikmesriikide majandus- ja rahandusministrid. Istungitel osalevad ka asjaomased Euroopa Komisjoni volinikud.

ECOFINi nõukogu tuleb kokku ka spetsiaalseteks istungiteks, millel osalevad liikmesriikide eelarveministrid ning Euroopa Komisjoni eelarve ja finantsplaneerimise volinik, et koostada ELi iga-aastane eelarve.

ECOFINi nõukogu istungid toimuvad üldiselt kord kuus.

 

Üles

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu arendab koostööd ja ühist poliitikat mitmesugustes piiriülestes küsimustes, eesmärgiga luua kogu ELi hõlmav õigusel rajanev ala.

Piiriülesed küsimused hõlmavad põhiõiguste tagamist, kodanike vaba liikumist, kodanikukaitset, varjupaiga- ja sisserändeküsimusi, piiriülese organiseeritud kuritegevuse ühist uurimist, ELi julgeolekustrateegiat, sealhulgas terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust, küberkuritegevust ja vägivaldset radikaliseerumist.

 

Kuidas justiits- ja siseküsimuste nõukogu töötab?

Justiits- ja siseküsimuste nõukogusse kuuluvad kõikide ELi liikmesriikide justiits- ja siseministrid. Justiitsministrid tegelevad õigusalase koostööga nii tsiviil- kui kriminaalõiguse valdkonnas ning siseministrid vastutavad muu hulgas piirihalduse ja politseikoostöö eest.

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu tuleb kokku tavaliselt iga kahe kuu tagant.

Taani, Ühendkuningriik ja Iirimaa ei osale täielikult teatavate justiits- ja siseküsimustega seotud meetmete rakendamises või osalevad selles teatud tingimustel.

 

Üles

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu teeb tööd tööhõive tasemete suurendamise ning elu- ja töötingimuste parandamise nimel, tagades inimeste tervise ja tarbijate kaitse kõrge taseme ELis.

Kuidas tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu töötab?

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogus tulevad kokku kõikide ELi liikmesriikide tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste eest vastutavad ministrid. Istungitel osalevad ka asjaomased Euroopa Komisjoni volinikud.

Üldiselt toimub neli tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungit aastas. Kaks istungit pühendatakse tavaliselt üksnes tööhõive- ja sotsiaalpoliitikaga seotud teemadele. 

 

Üles

Konkurentsivõime nõukogu

Konkurentsivõime nõukogu teeb tööd konkurentsivõime tugevdamiseks ja majanduskasvu suurendamiseks ELis. Konkurentsivõime nõukogu tegeleb nelja suurema poliitikavaldkonnaga, milleks on siseturg, tööstus, teadus- ja innovatsioonitegevus ning kosmos.

Kuidas konkurentsivõime nõukogu töötab?

Sõltuvalt päevakorrast kohtuvad konkurentsivõime nõukogus kõikide liikmesriikide ministrid, kes vastutavad kaubanduse, tööstuse, teadus- ja innovatsioonitegevuse, majanduse ja kosmosevaldkonna eest. Istungitel osalevad ka asjaomased Euroopa Komisjoni volinikud.

Istungid toimuvad vähemalt neli korda aastas.

 

Üles

Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu

Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu teeb tööd selle nimel, et täita ELi eesmärgid transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika valdkonnas, milleks on kaasaegsete, konkurentsivõimeliste ja tõhusate turgude ja infrastruktuuride rajamine ning üleeuroopaliste transpordi-, side- ja energiavõrkude loomine.

Kuidas transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu töötab?

Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu koosseis ja istungite arv varieerub sõltuvalt arutluse all olevatest päevakorrapunktidest:

  • transpordiministrid kohtuvad tavaliselt neli korda aastas;
  • energeetikaministrid kohtuvad kolm või neli korda aastas;
  • telekommunikatsiooniministrid kohtuvad kaks korda aastas.

 

Istungitel osalevad ka asjaomased Euroopa Komisjoni volinikud.

 

Üles

Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu

Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu võtab vastu õigusakte mitmetes valdkondades, mis on seotud toiduainete tootmise, maaelu arengu ja kalavarude majandamisega.

Kuidas põllumajanduse ja kalanduse nõukogu töötab?

Põllumajanduse ja kalanduse nõukogus kohtuvad ministrid igast ELi liikmesriigist. Enamikku liikmesriike esindab mõlema sektori puhul üks minister, osa liikmesriike aga saadab kaks ministrit – ühe ministri põllumajanduse ja teise ministri kalandusvaldkonna jaoks.

Istungitel osaleb ka Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik või merenduse ja kalanduse volinik.

Istungid toimuvad tavaliselt kord kuus.

 

Üles

Keskkonna nõukogu

Keskkonna nõukogu vastutab ELi keskkonnapoliitika eest, sealhulgas keskkonnakaitse, ressursside mõistliku kasutamise ja inimeste tervise kaitse eest. Keskkonna nõukogu tegeleb ka rahvusvaheliste keskkonnaküsimustega, eelkõige kliimamuutuste valdkonnas.

Kuidas keskkonna nõukogu töötab?

Keskkonna nõukogusse kuuluvad ministrid, kes vastutavad konkreetselt keskkonnaga seotud küsimuste eest. Euroopa Komisjoni esindavad istungitel nii keskkonnavolinik kui kliimameetmete volinik.

Keskkonna nõukogu kohtub umbes neli korda aastas. 

 

Üles

Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu

Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu käsitletavad poliitikavaldkonnad kuuluvad liikmesriikide pädevusse. ELi roll hariduse, noorte, kultuuri ja spordi valdkonnas on seega näha ette liikmesriikide vahelise koostöö raamistik teabe ja kogemuste vahetamiseks ühist huvi pakkuvates valdkondades.

Mõnel juhul, kui aluslepingud seda lubavad, võib EL võtta ka seadusandlikke meetmeid. Näiteks audiovisuaalküsimustes ja diplomite vastastikuse tunnustamise valdkonnas.

Hariduspoliitika on samuti strateegia „Euroopa 2020” üks põhielement.

 

Kuidas hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu töötab?

Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukokku kuuluvad kõikide ELi liikmesriikide hariduse, kultuuri, noorte, meedia, kommunikatsiooni ja spordi valdkondade eest vastutavad ministrid. Nõukogu täpne koosseis sõltub konkreetsel istungil arutatavatest teemadest.

Nõukogu istungitel osaleb ka Euroopa Komisjoni esindaja – tavaliselt hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik.

Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu tuleb kokku kolm või neli korda aastas, sh kaks korda täies koosseisus. 

 

Üles

Valik tähtsaid dokumente

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah    Ei


Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?