Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Neuvoston kokoonpanot

EU:n neuvosto on yksi oikeushenkilö, mutta se kokoontuu kymmenessä eri kokoonpanossa käsiteltävästä asiasta riippuen:

 

Neuvoston eri kokoonpanojen välillä ei ole hierarkiaa, mutta yleisten asioiden neuvostolla on erityinen koordinointitehtävä, ja se vastaa institutionaalisista, hallinnollisista ja horisontaalisista asioista. Myös ulkoasiainneuvostolla on erityinen vastuualue.

Koska neuvosto on yksi oikeushenkilö, mikä tahansa sen kymmenestä kokoonpanosta voi hyväksyä jonkin toisen kokoonpanon alaan kuuluvia neuvoston säädöksiä. Neuvoston hyväksymissä säädöksissä ei sen vuoksi mainita, mikä kokoonpano kulloinkin on kyseessä.

 

Sivun alkuun

Yleisten asioiden neuvosto

Yleisten asioiden neuvosto koordinoi Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelua (Eurooppa-neuvostossa kokoontuvat EU:n jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet). Sen tehtävänä on varmistaa neuvoston eri kokoonpanojen työn johdonmukaisuus.

Lisäksi yleisten asioiden neuvosto vahvistaa EU:n monivuotisen rahoituskehyksen (EU:n seitsenvuotinen talousarvio, josta rahoitetaan kaikki ohjelmat ja toimet), valvoo EU:n laajentumisprosessia ja liittymisneuvotteluja ja käsittelee EU:n toimielinrakenteeseen liittyviä kysymyksiä.

Eurooppa-neuvosto voi antaa yleisten asioiden neuvostolle myös muita tehtäviä.

Miten yleisten asioiden neuvosto toimii?

Yleisten asioiden neuvostossa kokoontuvat pääasiassa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Euroopan komissiota edustaa yleensä institutionaalisista suhteista vastaava komissaari, riippuen kuitenkin käsiteltävästä asiasta.

Yleisten asioiden neuvosto kokoontuu kerran kuussa.

 

Sivun alkuun

Ulkoasiainneuvosto

Ulkoasiainneuvosto vastaa EU:n ulkoisesta toiminnasta, johon sisältyy lukuisia asioita ulkopolitiikasta ja puolustuksesta kauppaan, kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun. Se määrittelee ja toteuttaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen pohjalta.

Ulkoasiainneuvoston tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia EU:n ulkoisen toiminnan yhtenäisyydestä, johdonmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Tämän se tekee yhdessä Euroopan komission kanssa ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan avustuksella.

Korkea edustaja ja jäsenvaltiot voivat tehdä ulkoasiainneuvostolle yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevia ehdotuksia. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevia ehdotuksia voi tehdä myös Euroopan komissio yhdessä korkean edustajan kanssa.

Miten ulkoasiainneuvosto toimii?

Ulkoasiainneuvostossa kokoontuvat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ulkoministerit. Asialistasta riippuen neuvostossa kokoontuvat myös

  • puolustusministerit (yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka)
  • kehitysministerit (kehitysyhteistyö)
  • kauppaministerit (yhteinen kauppapolitiikka).

Ulkoasiainneuvoston istuntojen puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, tällä hetkellä Catherine Ashton.

Kun ulkoasiainneuvosto käsittelee yleiseen kauppapolitiikkaan kuuluvia kysymyksiä, sen puheenjohtajana on kuitenkin sen EU:n jäsenvaltion edustaja, joka toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana kyseisellä puolivuotiskaudella.

Korkeaa edustajaa avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH).

Ulkoasiainneuvosto kokoontuu kerran kuussa.

 

Sivun alkuun

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) 

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto vastaa EU:n politiikasta kolmella alalla: talouspolitiikka, verotus ja rahoituspalvelujen sääntely. Sen tehtäviin kuuluu myös oikeudellisia ja käytännön kysymyksiä, jotka liittyvät EU:n yhteiseen rahaan euroon. Lisäksi se koordinoi EU:n kantoja kansainvälisiä kokouksia varten, joita ovat esimerkiksi G20-ryhmän, Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin kokoukset. Se vastaa myös ilmastonmuutoksen torjunnasta käytyjen kansainvälisten neuvottelujen rahoitusnäkökohdista.

Miten Ecofin toimii?

Ecofin-neuvostossa kokoontuvat kaikkien jäsenvaltioiden talous- ja valtiovarainministerit. Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

Lisäksi EU:n vuotuisen talousarvion valmistelua varten järjestetään Ecofin-neuvoston erityisistuntoja, joihin osallistuvat jäsenvaltioiden budjettiministerit ja rahoitussuunnittelusta ja budjetista vastaava komissaari.

Ecofin-neuvosto kokoontuu yleensä kerran kuussa.

 

Sivun alkuun

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto (OSA)

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto kehittää yhteistyötä ja yhteistä politiikkaa erilaisissa maiden rajat ylittävissä asioissa. Tavoitteena on luoda EU:n laajuinen oikeuden alue.

Rajatylittäviä asioita ovat muun muassa perusoikeuksien turvaaminen, kansalaisten vapaa liikkuvuus, pelastuspalvelu, turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat, rajatylittävän järjestäytyneen rikollisuuden yhteinen tutkinta ja EU:n turvallisuusstrategia, mukaan lukien terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden, tietoverkkorikollisuuden ja väkivaltaisen radikalisoitumisen torjunta.

Miten oikeus- ja sisäasioiden neuvosto toimii?

Oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa kokoontuvat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden oikeus- ja sisäministerit. Oikeusministerit vastaavat sekä yksityis- että rikosoikeudellisesta yhteistyöstä. Sisäministerit taas käsittelevät muun muassa rajaturvallisuutta ja poliisiyhteistyötä.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto kokoontuu yleensä joka toinen kuukausi.

Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu täysimääräisesti tiettyjen oikeus- ja sisäasioihin liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoon tai niiden osallistumiselle on tiettyjä ehtoja.

Sivun alkuun

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK)

TSTK-neuvosto pyrkii parantamaan työllisyyttä sekä elin- ja työoloja ja varmistamaan ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun ja kuluttajansuojan EU:ssa. 

Miten TSTK-neuvosto toimii?

TSTK-neuvostossa kokoontuvat työ-, sosiaali- ja terveysministerit sekä kuluttajansuoja-asioista vastaavat ministerit kaikista EU:n jäsenvaltioista. Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

TSTK-neuvosto kokoontuu tavallisesti neljä kertaa vuodessa. Näistä istunnoista kahdessa keskitytään yleensä pelkästään työllisyyteen ja sosiaalipolitiikkaan.

 

Sivun alkuun

Kilpailukykyneuvosto

Kilpailukykyneuvosto pyrkii parantamaan kilpailukykyä ja lisäämään kasvua EU:ssa. Se käsittelee neljää keskeistä politiikka-alaa: sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja innovointi sekä avaruus.

Miten kilpailukykyneuvosto toimii?

Kilpailukykyneuvostossa kokoontuvat asialistasta riippuen kaikkien jäsenvaltioiden kauppa-, teollisuus-, tutkimus- ja innovointi-, talous- ja avaruusministerit. Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

Istuntoja pidetään vähintään neljä kertaa vuodessa..

 

Sivun alkuun

Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (TTE)

TTE-neuvosto pyrkii täyttämään EU:n tavoitteet liikenne-, televiestintä- ja energia-alalla, eli luomaan nykyaikaiset, kilpailukykyiset ja tehokkaat markkinat ja infrastruktuurit sekä Euroopan laajuiset liikenne-, viestintä- ja energiaverkot.

Miten liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto toimii?

TTE-neuvoston kokoonpano ja istuntojen määrä vaihtelee esityslistalla olevien asioiden mukaan:

  • liikenneministerit kokoontuvat tavallisesti neljä kertaa vuodessa
  • energiaministerit kokoontuvat kolme tai neljä kertaa vuodessa
  • televiestintäministerit kokoontuvat kahdesti vuodessa.

Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

 

Sivun alkuun

Maatalous- ja kalastusneuvosto

Maatalous- ja kalastusneuvosto hyväksyy lainsäädäntöä useilla aloilla, jotka liittyvät elintarviketuotantoon, maaseudun kehittämiseen ja kalastuksenhoitoon.

Miten maatalous- ja kalastusneuvosto toimii?

Maatalous- ja kalastusneuvostossa kokoontuvat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ministerit. Useimmat jäsenvaltiot lähettävät yhden ministerin, joka edustaa niitä kummallakin alalla. Muutamat jäsenvaltiot lähettävät kuitenkin kaksi ministeriä – toisen maataloutta ja toisen kalastusta varten.

Istuntoihin osallistuu myös maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari tai meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari.

Istuntoja pidetään yleensä kerran kuussa.

 

Sivun alkuun

Ympäristöneuvosto

Ympäristöneuvosto vastaa EU:n ympäristöpolitiikasta, johon kuuluvat myös ympäristönsuojelu, luonnonvarojen harkittu käyttö ja ihmisten terveyden suojelu. Se käsittelee myös kansainvälisiä, etenkin ilmastonmuutokseen liittyviä ympäristökysymyksiä.

Miten ympäristöneuvosto toimii?

Ympäristöneuvostossa kokoontuvat ympäristöasioista vastaavat ministerit. Euroopan komissiota edustavat istunnoissa ympäristökomissaari ja ilmastotoimista vastaava komissaari. 

 Ympäristöneuvosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. 

Sivun alkuun

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston käsittelemät politiikan alat kuuluvat jäsenvaltioiden vastuulle. EU:n tehtävänä näillä aloilla onkin toimia puitteina jäsenvaltioiden yhteistyölle sekä tietojen ja kokemusten vaihdolle yhteistä etua koskevista asioista.

EU voi myös antaa lainsäädäntöä tietyissä tapauksissa, joissa perussopimukset sen sallivat. Tällaisia ovat esimerkiksi audiovisuaalinen ala ja todistusten vastavuoroinen tunnustaminen.

Koulutuspolitiikka on myös tärkeä osatekijä Eurooppa 2020 -strategiassa.

Miten koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto toimii?

Neuvostossa kokoontuvat kaikkien jäsenvaltioiden koulutus-, kulttuuri-, nuoriso-, media-, viestintä- ja urheiluministerit. Tarkka kokoonpano riippuu kussakin istunnossa käsiteltävistä aiheista.

Neuvoston istuntoihin osallistuu myös Euroopan komission edustaja, yleensä koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto kokoontuu kolme tai neljä kertaa vuodessa, näistä kaksi kertaa täydessä kokoonpanossaan. 

 

Sivun alkuun

 

Keskeisiä asiakirjoja

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä    En


Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.