Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Foirmíochtaí na Comhairle

Is é an t aon eintiteas dlíthiúil amháin é Comhairle an Aontais Eorpaigh, ach tagann sí le chéile i 10 gcinn d'fhoirmíochtaí difriúla, ag brath ar an ábhar atá á phlé:

 

Níl aon ordlathas i gceist le foirmíochtaí na Comhairle, cé go bhfuil ról speisialta comhordúcháin ag an gComhairle Gnóthaí Ginearálta agus tá sí freagrach as gnóthaí institiúideacha, riaracháin agus cothrománacha. Tá sainchúraimí ar an gComhairle Gnóthaí Eachtracha freisin.

Ós rud é gur eintiteas dlíthiúil amháin atá sa Chomhairle, is féidir le ceann ar bith de na 10 gcinn d'fhoirmíochtaí gníomh reachtach de chuid na Comhairle a ghlacadh fiú má bhaineann sé le réimse ábhar foirmíochta eile. Mar sin, nuair a ghlacann an Chomhairle gníomh reachtach ní luaitear an fhoirmíocht.

 

Barr

An Chomhairle um Ghnóthaí Ginearálta (CGG)

Comhordaíonn an Chomhairle um Ghnóthaí Ginearálta an obair ullmhúcháin do chruinnithe den Chomhairle Eorpach (cruinnithe de chuid na gCeannairí Stáit nó Rialtais de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh). Is é an cúram atá uirthi cinntiú go bhfuil obair na bhfoirmíochtaí ar fad ag teacht le chéile.

Chomh maith leis sin, leagann an Chomhairle um Ghnóthaí Ginearálta amach Creat Airgeadais Ilbhliantúil an Aontais (buiséad 7 mbliana an Aontais, as a dtagann maoiniú do na cláir agus na gníomhaíochtaí uile, maoirsíonn sí próiseas méadaithe an Aontais agus an chaibidlíocht maidir le haontachas tíortha nua, agus pléann sí le ceisteanna a bhaineann le struchtúr institiúideach an Aontais. 

Is féidir leis an gComhairle Eorpach cúraimí eile a chur ar an gComhairle um Ghnóthaí Ginearálta freisin.

 

Cén chaoi a noibríonn an Chomhairle um Ghnóthaí Ginearálta?

Is iad na hairí Gnóthaí Eorpacha ó bhallstáit an Aontais Eorpaigh atá ar an gComhairle Ghnóthaí Ginearálta den chuid is mó. Go hiondúil, is é an coimisinéir atá freagrach as caidreamh idirinstitiúideach a dhéanann ionadaíocht thar ceann an Choimisiúin sa Chomhairle um Ghnóthaí Eachtracha, ag brath ar an ábhar.

Dhá chruinniú sa mhí a bhíonn ag GGE.

 

Barr

An Chomhairle Gnóthaí Eachtracha (CGE)

Tá an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha (CGE) freagrach as gníomhaíocht sheachtrach an Aontais, lena gcuimsítear réimse leathan ábhar, ón mbeartas eachtrach, an chosaint, an trádáil, an comhar um fhorbairt go dtí an cúnamh daonnúil. Déanann sí beartas eachtrach agus slándála an Aontais a shainiú agus a chur chun feidhme, ar bhonn treoirlínte ón gComhairle Eorpach.

Is é an príomhchúram atá ar an gComhairle Gnóthaí Eachtracha a áirithiú go mbíonn gníomhaíocht sheachtrach an Aontais aontaithe, comhsheasmhach agus éifeachtach, obair a dhéantar i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach agus le cúnamh ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.

Féadfaidh an tArdionadaí agus na Ballstáit tograí a chur faoi bhráid na Comhairle i réimse an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála. Féadfaidh an Coimisiún Eorpach tograí comhpháirteacha a thíolacadh freisin i gcomhar leis an Ardionadaí i réimse an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála.

 

Cén chaoi a noibríonn an Chomhairle Ghnóthaí Ginearálta?

Is iad na hairí Gnóthaí Eachtracha ó bhallstáit uile an Aontais Eorpaigh atá ar an gComhairle Ghnóthaí Eachtracha. Ag brath ar an gclár oibre, glacann na hairí seo a leanas páirt sa Chomhairle sin freisin:

  • airí cosanta (an Comhbheartas Slándála agus Cosanta)
  • airí um fhorbairt (comhar um fhorbairt)
  • airí trádála (an comhbheartas tráchtála)

Is é Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, arb í Catherine Ashton é faoi láthair, a bhíonn mar chathaoirleach ar chruinnithe na Comhairle Gnóthaí Eachtracha.

Nuair a bhíonn ceisteanna an chomhbheartais tráchtála á bplé ag an gComhairle Gnóthaí Eachtracha áfach, is é ionadaí an bhallstáit a bhfuil uachtaránacht rothlach 6 mhí an Aontais aige a bhíonn ina chathaoirleach.

Faigheann an tArdionadaí cúnamh ón tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS).

Bíonn cruinniú ag an gComhairle Gnóthaí Eachtracha uair amháin sa mhí.

 

Barr

Comhairle Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (Ecofin)

Tá an Chomhairle Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais freagrach as beartais an Aontais i dtrí cinn de phríomhréimsí: an beartas eacnamaíoch, cúrsaí cánachais agus rialáil na seirbhísí airgeadais.

Tá saincheisteanna dlí agus saincheisteanna praiticiúla faoina cúram freisin maidir le hairgeadra aonair an Aontais Eorpaigh - an euro. Déanann sé seasaimh an Aontais a chomhordú do chruinnithe ar an leibhéal idirnáisiúnta, amhail cruinnithe G20, agus cruinnithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus an Bhainc Dhomhanda, agus tá sé freagrach as na gnéithe airgeadais den chaibidlíocht idirnáisiúnta maidir le bearta chun dul i ngleic leis an athrú aeráide.

 

Cén chaoi a noibríonn ECOFIN?

Is iad airí eacnamaíocha agus airgeadais na mBallstát uile atá ar Chomhairle Ecofin. Glacann Coimisinéirí ábhartha ón gCoimisiún Eorpach páirt sna cruinnithe freisin.

Bíonn seisiúin ar leith ag Ecofin freisin, a mbíonn na hairí náisiúnta buiséid agus an Coimisinéir Eorpach um Chlársceidealú Airgeadais agus an Buiséad ag freastal orthu, chun buiséad bhliantúil an Aontais a ullmhú.

Go hiondúil, bíonn cruinniú amháin in aghaidh na míosa ag Ecofin.

 

Barr

An Chomhairle um Cheartas agus Gnóthaí Baile (CGB)

Forbraíonn an Chomhairle um Cheartas agus Gnóthaí Baile beartas um fhorbairt agus comhbheartais i réimsí éagsúla trasteorann, agus é de chuspóir limistéar ceartais ar fud an Aontais a bhunú.

Ceisteanna trasteorann, lena n‑áirítear cearta bunúsacha a ráthú, saorghluaiseacht na saoránach, an chosaint shibhialta, tearmann agus ábhair inimirce, imscrúduithe comhpháirteacha ar an gcoireacht eagraithe trasteorann, straitéis slándála an Aontais Eorpaigh, agus an comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta agus na coireachta eagraithe, na cibearchoireachta agus an radacaithe fhoiréigeanach san áireamh.

 

Cén chaoi a noibríonn foirmíocht na Comhairle um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile?

Is iad na hairí ceartais agus gnóthaí baile ó bhallstáit uile an Aontais Eorpaigh atá ar an gComhairle Ecofin. Déanann na hairí ceartais cúram den chomhar breithiúnach sa dlí sibhialta agus sa dlí coiriúil, agus is iad na hairí gnóthaí baile atá freagrach as bainistiú teorann agus as an gcomhar póilíneachta, i measc nithe eile.

Go hiondúil, bíonn cruinniú ag an gComhairle um Cheartas agus Gnóthaí Baile chuile dhá mhí.

Ní bhíonn an Danmhairg, an Ríocht Aontaithe ná Éire lán-rannpháirteach  i gcur chun feidhme bearta áirithe a bhaineann le ceartas agus gnóthaí baile, nó bíonn siad rannpháirteach faoi réir coinníollacha ar leith.

 

Barr

An Chomhairle um Fhostaíocht, Beartas Sóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí (EPSCO)

Oibríonn an Chomhairle EPSCO chun na leibhéil fostaíochta a ardú agus chun feabhas a chur ar dhálaí maireachtála agus oibre, ar mhaithe le hardleibhéal sláinte dhaonna agus cosanta do thomhaltóirí a áirithiú san Aontas Eorpach.

 

Cén chaoi a noibríonn an Chomhairle EPSCO?

Tagann na hairí atá freagrach as an mbeartas fostaíochta, gnóthaí sóisialta, sláinte agus tomhaltóirí ó bhallstáit uile an Aontais le chéile le haghaidh Comhairle EPSCO. Glacann Coimisinéirí ábhartha ón gCoimisiún Eorpach páirt sna cruinnithe freisin.

Go hiondúil, bíonn ceithre cinn de chruinnithe ag Comhairle EPSCO sa bhliain. Dírítear go hiomlán ar an bhfostaíocht agus ar an mbeartas sóisialta in dhá cheann de na cruinnithe sin de ghnáth. 

 

Barr

An Chomhairle Iomaíochais (COMPET)

Oibríonn an Chomhairle Iomaíochais chun feabhas a chur ar an iomaíochas agus chun cur leis an bhfás san Aontas Eorpach. Bíonn sí ag plé le ceithre ollréimse beartas: an margadh inmheánach, an tionsclaíocht, an taighde agus an nuálaíocht, agus an spás.

 

Cén chaoi a noibríonn an Chomhairle Iomaíochais?

Ag brath ar an gclár oibre, tagann na hairí atá freagrach as trádáil, tionsclaíocht, taighde agus nuálaíocht, an geilleagar, agus an spás sna Ballstáit go léir le chéile don Chomhairle Iomaíochais. Glacann Coimisinéirí ábhartha ón gCoimisiún Eorpach páirt sna cruinnithe freisin.

Bíonn ar a laghad 4 chruinniú sa bhliain ag an gComhairle sin.

 

Barr

An Chomhairle Iompair, Teileachumarsáide agus Fuinnimh (TTE)

Oibríonn Comhairle TTE chun cuspóirí an Aontais Eorpaigh a bhaint amach i réimsí an iompair, na teileachumarsáide agus an fhuinnimh: margaí agus bonneagar a bheidh nuaaoiseach, iomaíoch agus éifeachtúil a bhunú agus líonraí trasEorpacha iompair, cumarsáide agus fuinnimh a chruthú.

 

Cén chaoi a noibríonn an Chomhairle Iompair, Teileachumarsáide agus Fuinnimh?

Athraíonn ballraíocht agus líon cruinnithe na Comhairle Iompair, Teileachumarsáide agus Fuinnimh (TTE) de réir na n‑ábhar a bhíonn ar an gclár oibre:

  • tagann na hairí iompair le chéile ceithre huaire sa bhliain de ghnáth
  • tagann na hairí fuinnimh le chéile trí huaire nó ceithre huaire sa bhliain
  • tagann na hairí teileachumarsáide le chéile dhá uair sa bhliain

Glacann Coimisinéirí ábhartha ón gCoimisiún Eorpach páirt sna cruinnithe freisin.

 

Barr

An Chomhairle um Thalmhaíocht agus um Iascach (AGRIFISH)

Glacann an Chomhairle um Thalmhaíocht agus um Iascach reachtaíocht i roinnt réimsí a bhaineann le táirgeadh bia, forbairt na tuaithe agus bainistiú na niascach.

Cén chaoi a noibríonn an Chomhairle um Thalmhaíocht agus um Iascach?

Tagann airí ó gach Ballstát an Aontais Eorpaigh le chéile i gComhairle AGRIFISH. I gcás thromlach na mBallstát, is é an t‑aon aire amháin a bhíonn ann mar ionadaí don dá earnáil, cé go seolann roinnt Ballstát dhá aire, ceann amháin don talmhaíocht agus ceann eile don iascach.

Glacann an Coimisinéir Eorpach um Thalmhaíocht agus Forbairt na Tuaithe nó an Coimisinéir Eorpach um Ghnóthaí Muirí agus Iascach páirt sna cruinnithe freisin.

Go hiondúil, bíonn cruinniú amháin in aghaidh na míosa ag an bhfoirmíocht seo den Chomhairle.

 

Barr

An Chomhairle Comhshaoil (ENV)

Tá freagracht ar an gComhairle Comhshaoil as beartas an Aontais Eorpaigh i réimse an chomhshaoil, agus cosaint an chomhshaoil, úsáid stuama acmhainní agus cosaint shláinte an duine san áireamh. Is cuid dá cúram iad freisin ceisteanna idirnáisiúnta comhshaoil, go mórmhór i réimse athrú na haeráide.

 

Cén chaoi a noibríonn an Chomhairle Comhshaoil?

Is iad na hairí atá freagrach as ábhair a bhfuil baint shonrach acu leis an gcomhshaol a fhreastalaíonn ar an gComhairle Comhshaoil. Déanann an Coimisinéir um an gComhshaol agus an Coimisinéir um Ghníomhaíocht ar mhaithe leis an Aeráid ionadaíocht don Choimisiún Eorpach ag na cruinnithe.

Go hiondúil, bíonn timpeall ceithre cinn de chruinnithe ag Comhairle EPSCO sa bhliain. 

 

Barr

An Chomhairle um Oideachas, an Óige, Cultúr agus Spórt (EYCS)

Is cuid d'fhreagracht na mballstát iad na réimsí beartais a bhaineann leComhairle EYCS. Dá réir sin, is é an ról atá ag an Aontas Eorpach i réimsí an oideachais, na hóige, an chultúir agus an spóirt creat a chur ar fáil don chomhar idir na ballstáit, do chomhroinnt na faisnéise agus na taithí i réimsí comhleasa.

I gcásanna ar leith, ina gceadaítear a leithéid de réir na gconarthaí, féadann an tAontas gníomhaíocht reachtach a dhéanamh freisin. Mar shampla, maidir le hábhair chlosamhairc agus aitheantas frithpháirteach dioplómaí.

Is dlúthchuid de Straitéis Eoraip 2020 é an beartas oideachais.

 

Cén chaoi a noibríonn an Chomhairle EYCS?

Is iad na hairí ó bhallstáit uile an Aontais Eorpaigh a bhfuil freagracht orthu as an oideachas, an cultúr, an óige, na meáin, an chumarsáid agus an spórt, a fhreastalaíonn ar Chomhairle EYCS. Braitheann ballraíocht chruinn Chomhairle EYCS áfach ar an ábhar atá le plé ag aon chruinniú ar leith.

Bíonn ionadaí thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh i láthair ag na cruinnithe freisin – de ghnáth is é an Coimisinéir um oideachas, cultúr, ilteangachas agus an óige a bhíonn ann.

Bíonn cruinniú ag Comhairle EYCS 3 nó 4 de bhabhta in aghaidh na bliana; agus 2 bhabtha ina leagan iomlán. 

 

Barr

Na príomhdhoiciméid

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair    Ní bhfuair


Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?