Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Tarybos sudėtys

ES Taryba yra vienas juridinis asmuo, tačiau priklausomai nuo svarstomos temos posėdžiauja dešimties skirtingų sudėčių:

 

Nėra jokios Tarybos sudėčių hierarchijos, tačiau Bendrųjų reikalų taryba atlieka specialų koordinatoriaus vaidmenį ir yra atsakinga už institucinius, administracinius ir horizontaliuosius klausimus. Užsienio reikalų tarybai taip pat suteikiama speciali kompetencija.

Posėdžiaudama bet kuria iš savo dešimties sudėčių, Taryba, kaip vienas juridinis asmuo, gali priimti Tarybos aktą, kuris priklauso kitos sudėties Tarybos kompetencijai. Todėl nė viename teisėkūros procedūra priimtame Tarybos akte neužsimenama apie Tarybos sudėtį.

 

Į puslapio pradžią

Bendrųjų reikalų taryba

Bendrųjų reikalų taryba koordinuoja pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimams (ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimas) darbą. Jos užduotis – užtikrinti atskirų sudėčių Tarybos darbo nuoseklumą.

Be to, Bendrųjų reikalų taryba nustato ES daugiametę finansinę programą (ES septynerių metų biudžetą, kuriame nustatytas visų programų ir veiklos finansavimas), vykdo ES plėtros proceso bei stojimo derybų priežiūrą ir sprendžia su ES institucijų struktūra susijusius klausimus.

Europos Vadovų Taryba taip pat gali pavesti Bendrųjų reikalų tarybai spręsti bet kuriuos kitus klausimus.

 

Kaip dirba Bendrųjų reikalų taryba?

Bendrųjų reikalų tarybą iš esmės sudaro visų ES valstybių narių Europos reikalų ministrai. Europos Komisijai paprastai atstovauja už institucijų ryšius atsakingas Komisijos narys, priklausomai nuo svarstomo klausimo.

Bendrųjų reikalų tarybos posėdžiai rengiami kartą per mėnesį.

 

Į puslapio pradžią

Užsienio reikalų taryba

Užsienio reikalų taryba yra atsakinga už ES išorės veiksmus, apimančius įvairus klausimus, pradedant užsienio politikos ir gynybos sritimis, baigiant prekyba, vystomuoju bendradarbiavimu ir humanitarine pagalba. Ji nustato ir įgyvendina ES užsienio ir saugumo politiką, kuri grindžiama Europos Vadovų Tarybos nustatytomis gairėmis.

Užsienio reikalų tarybos pagrindinė užduotis – kartu su Europos Komisija ir padedant Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai

užtikrinti ES išorės veiksmų vientisumą, nuoseklumą ir veiksmingumą.

Vyriausiasis įgaliotinis ir valstybės narės gali Užsienio reikalų tarybai teikti pasiūlymus bendros užsienio ir saugumo politikos srityje. Be to, Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis gali teikti bendrus pasiūlymus bendros užsienio ir saugumo politikos srityje.

 

Kaip dirba Užsienio reikalų taryba?

Užsienio reikalų tarybą sudaro visų ES valstybių narių užsienio reikalų ministrai. Atsižvelgiant į darbotvarkę, Tarybos posėdžiuose taip pat dalyvauja:

  • gynybos ministrai (bendra saugumo ir gynybos politika);
  • už vystymąsi atsakingi ministrai (vystomasis bendradarbiavimas);
  • prekybos ministrai (bendra prekybos politika).

Užsienio reikalų tarybos posėdžiams pirmininkauja Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai; šiuo metu šias pareigas eina Catherine Ashton.

Tačiau kai Užsienio reikalų taryba aptaria bendros prekybos politikos klausimus, jos posėdžiui pirmininkauja kas pusę metų rotacijos principu ES Tarybai pirmininkaujančios ES valstybės narės atstovas.

Vyriausiajam įgaliotiniui padeda Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT).

Užsienio reikalų tarybos posėdžiai rengiami kartą per mėnesį.

 

Į puslapio pradžią

Ekonomikos ir finansų reikalų taryba (ECOFIN taryba)

Ekonomikos ir finansų reikalų taryba yra atsakinga už ES politiką trijose pagrindinėse srityse: ekonominės politikos, apmokestinimo klausimų ir finansinių paslaugų reguliavimo.

Jos kompetencijai taip pat priklauso teisiniai ir praktiniai klausimai, susiję su ES bendra valiuta – euru. Ji taip pat derina ES pozicijas, kurių ES turi laikytis tarptautiniuose susitikimuose, pavyzdžiui, G20 susitikimuose, Tarptautiniame valiutos fonde ir Pasaulio Banke,  ir yra atsakinga už tarptautinių derybų dėl kovos su klimato kaita priemonių finansinius aspektus.

 

Kaip dirba ECOFIN taryba?

ECOFIN tarybą sudaro visų valstybių narių ekonomikos ir finansų ministrai. Posėdžiuose taip pat dalyvauja už atitinkamus klausimus atsakingi Europos Komisijos nariai.

Be to, rengiami specialūs ECOFIN tarybos posėdžiai, kuriuose dalyvauja už nacionalinį biudžetą atsakingi ministrai ir už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingas Komisijos narys, kad parengtų ES metinį biudžetą.

ECOFIN tarybos posėdžiai paprastai rengiami kartą per mėnesį.

 

Į puslapio pradžią

Teisingumo ir vidaus reikalų taryba

Teisingumo ir vidaus reikalų taryba plėtoja bendradarbiavimo ir bendrą politiką įvairiais tarpvalstybiniais klausimais, siekiant sukurti teisingumo erdvę visoje ES.

Tarpvalstybiniai klausimai – tai, be kita ko, pagrindinių teisių užtikrinimas, laisvas piliečių judėjimas, civilinė sauga, prieglobsčio ir imigracijos klausimai, bendri tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo tyrimai, ES saugumo strategija, įskaitant kovą su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, elektroniniais nusikaltimais ir smurtiniu radikalėjimu.

 

Kaip dirba Teisingumo ir vidaus reikalų taryba?

Teisingumo ir vidaus reikalų tarybą sudaro visų ES valstybių narių teisingumo ir vidaus reikalų ministrai. Teisingumo ministrai svarsto klausimus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir baudžiamosiose bylose, o vidaus reikalų ministrai yra atsakingi už, be kita ko, sienų valdymą ir policijos bendradarbiavimą.

Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiai paprastai rengiami kas antrą mėnesį.

Įgyvendinant tam tikras priemones teisingumo ir vidaus reikalų srityje, Danija, Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja tik iš dalies arba tam tikromis sąlygomis.

 

Į puslapio pradžią

Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba

Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba stengiasi padidinti užimtumo lygius ir pagerinti gyvenimo ir darbo sąlygas, užtikrinant aukštą žmonių sveikatos ir vartotojų apsaugos lygį ES.

 

Kaip dirba Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba?

Į Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdžius susirenka visų ES valstybių narių ministrai, atsakingi už užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos sritis. Posėdžiuose taip pat dalyvauja už atitinkamus klausimus atsakingi Europos Komisijos nariai.

 

Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdžiai paprastai rengiami keturis kartus per metus. Du iš šių posėdžių paprastai skiriami tik užimtumo ir socialinės politikos temoms svarstyti

 

Į puslapio pradžią

Konkurencingumo taryba

Konkurencingumo tarybos darbas yra užtikrinti didesnį konkurencingumą ir ekonomikos augimą ES. Ji sprendžia klausimus keturiose pagrindinėse politikos srityse: vidaus rinkos, pramonės, mokslinių tyrimų bei inovacijų ir kosmoso.

 

Kaip dirba Konkurencingumo taryba?

Atsižvelgiant į darbotvarkę, į Konkurencingumo tarybą susirenka visų valstybių narių ministrai, atsakingi už prekybos, pramonės, mokslinių tyrimų ir inovacijų, ekonomikos ir kosmoso politiką. Posėdžiuose taip pat dalyvauja už atitinkamus klausimus atsakingi Europos Komisijos nariai.

Posėdžiai rengiami bet keturis kartus per metus.

 

Į puslapio pradžią

Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba

Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba siekia įgyvendinti ES tikslus transporto, telekomunikacijų ir energetikos srityse: sukurti modernias, konkurencingas ir veiksmingas rinkas ir infrastruktūrą, kurti transeuropinius transporto, komunikacijų ir energetikos tinklus.

 

Kaip dirba Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba?

Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos sudėtis ir posėdžių skaičius priklauso nuo darbotvarkės punktų:

  • transporto ministrai paprastai posėdžiauja keturis kartus per metus;
  • energetikos ministrai posėdžiauja tris ar keturis kartus per metus;
  • telekomunikacijų ministrai posėdžiauja du kartus per metus.

Posėdžiuose taip pat dalyvauja už atitinkamus klausimus atsakingi Europos Komisijos nariai.

 

Į puslapio pradžią

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba priima teisės aktus keliose srityse, susijusiose su maisto produktų gamyba, kaimo plėtra ir žuvininkystės valdymu.

 

Kaip dirba Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba?

Į Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžius susirenka kiekvienos ES valstybės narės ministrai. Daugumai valstybių narių atstovauja vienas ministras abiem sektoriams, nors kai kurios atsiunčia du ministrus – vieną žemės ūkio, kitą žuvininkystės klausimams.

Posėdžiuose taip pat dalyvauja už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys arba už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys.

Posėdžiai paprastai rengiami kartą per mėnesį.

 

Į puslapio pradžią

Aplinkos taryba

Aplinkos taryba yra atsakinga už ES aplinkos politiką, įskaitant aplinkos apsaugą, apdairų išteklių naudojimą ir žmonių sveikatos apsaugą. Ji taip pat sprendžia tarptautinius aplinkosaugos klausimus, visų pirma klimato kaitos srityje.

 

Kaip dirba Aplinkos taryba?

Aplinkos tarybą sudaro ministrai, atsakingi už konkrečiai su aplinka susijusius klausimus. Šios Tarybos posėdžiuose Europos Komisijai atstovauja už aplinką atsakingas Komisijos narys ir už klimato politiką atsakingas Komisijos narys.

Aplinkos tarybos posėdžiai rengiami maždaug keturis kartus per metus

 

Į puslapio pradžią

Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba

Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybai priskiriamos politikos sritys priklauso valstybių narių atsakomybei. Todėl ES vaidmuo švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto srityse – sudaryti sąlygas valstybėms narėms bendradarbiauti pastarosioms keičiantis informacija ir patirtimi bendro intereso klausimais.  

Kai kuriais atvejais, kai Sutartys numato tokią galimybę, ES taip pat gali imtis teisėkūros veiksmų. Pavyzdžiui, audiovizualinių klausimų ir diplomų tarpusavio pripažinimo srityse.

Švietimo politika taip pat yra viena svarbiausių strategijos „Europa 2020“ dalių.

 

Kaip dirba Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba?

Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybą sudaro visų ES valstybių narių ministrai, atsakingi už švietimo, kultūros, jaunimo, žiniasklaidos, komunikacijos ir sporto sritis. Tiksli Tarybos sudėtis priklauso nuo konkrečiame posėdyje svarstomų punktų.

Tarybos posėdžiuose taip pat dalyvauja Europos Komisijos atstovas – paprastai už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakingas Komisijos narys.

Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdžiai rengiami tris ar keturis kartus per metus; du kartus posėdžiauja pilnos sudėties Taryba

 

Į puslapio pradžią

Pagrindiniai dokumentai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip    Ne


Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?