Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Padomes sastāvi

Juridiski ES Padome ir viena organizācija, taču atkarībā no apspriežamā temata tā sanāk desmit dažādos sastāvos:

 

Starp Padomes sastāviem nepastāv hierarhija, lai gan Vispārējo lietu padomei ir īpaša koordinējošā loma un tā ir atbildīga par iestāžu, administratīvajiem un horizontālajiem jautājumiem. Arī Ārlietu padomei ir īpaši uzdevumi.

Tā kā Padome juridiski ir viena organizācija, jebkurā no tās desmit sastāviem var pieņemt Padomes tiesību aktu, kas ir cita sastāva kompetencē. Tāpēc, pieņemot jebkuru Padomes tiesību aktu, tās sastāvs netiek norādīts.

 

Lapas sākums

Vispārējo lietu padome (GAC)

Vispārējo lietu padome koordinē gatavošanos Eiropadomes sanāksmēm (ES dalībvalstu vai to valdību vadītāju sanāksmes). Tās uzdevums ir nodrošināt, lai darbs, kuru veic dažādajos Padomes sastāvos, būtu saskaņots.

Turklāt Vispārējo lietu padome izstrādā ES daudzgadu finanšu shēmu (ES septiņu gadu budžetu, kas nodrošina finansējumu visām programmām un darbībām), uzrauga ES paplašināšanās procesu un pievienošanās sarunas un izskata jautājumus, kas ir saistīti ar ES iestāžu struktūru.

Eiropadome var uzticēt Vispārējo lietu padomei risināt arī jebkuru citu jautājumu.

 

Kā strādā Vispārējo lietu padome?

Vispārējo lietu padomes sastāvā galvenokārt ir Eiropas lietu ministri no visām ES dalībvalstīm. Eiropas Komisiju parasti pārstāv par iestāžu sadarbību atbildīgais komisārs – atkarībā no apspriežamā jautājuma.

Vispārējo lietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī.

 

Lapas sākums

Ārlietu padome (FAC)

Ārlietu padome ir atbildīga par ES ārējām darbībām – sākot no ārpolitikas un aizsardzības līdz tirdzniecības, attīstības sadarbības un humānās palīdzības jautājumiem. Tā izstrādā un īsteno ES ārpolitiku un drošības politiku, kas balstās uz Eiropadomes noteiktajām pamatnostādnēm.

Ārlietu padomes galvenais uzdevums ir kopā ar Eiropas Komisiju un ar Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos palīdzību nodrošināt ES ārējo darbību vienotību, saskaņotību un efektivitāti.

Augstais pārstāvis un dalībvalstis Ārlietu padomei var iesniegt priekšlikumus kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā. Arī Eiropas Komisija kopā ar Augsto pārstāvi var iesniegt priekšlikumus kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā.

 

Kā strādā Ārlietu padome?

Ārlietu padomes sastāvā ir visu ES dalībvalstu ārlietu ministri. Atkarībā no darba kārtības sanāksmēs piedalās arī:

  • aizsardzības ministri (kopējā drošības un aizsardzības politika),
  • attīstības ministri (sadarbība attīstības jomā),
  • tirdzniecības ministri (kopējā tirdzniecības politika).

Ārlietu padomes sanāksmes vada Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, un patlaban šajā amatā ir Ketrina Eštone (Catherine Ashton).

Tomēr, kad Ārlietu padome tiek sasaukta, lai apspriestu kopējās tirdzniecības politikas jautājumus, sanāksmi vada tās ES dalībvalsts pārstāvis, kura attiecīgajā pusgadā ir ES Padomes prezidentvalsts.

Augstajam pārstāvim palīdz Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD).

Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī.

 

Lapas sākums

Ekonomikas un finanšu padome (Ecofin)

Ekonomikas un finanšu padome ir atbildīga par ES politiku šādās trīs galvenajās jomās: ekonomikas politika, nodokļu jautājumi un finanšu pakalpojumu regulējums.

Tās uzdevumos ietilpst arī juridiski un praktiski jautājumi, kas ir saistīti ar ES vienoto valūtu – euro. Vienlaikus tā koordinē ES nostājas starptautiska līmeņa sanāksmēs, piemēram, G20, Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas sanāksmēs, un ir atbildīga par finanšu aspektiem starptautiskās sarunās par pasākumiem klimata pārmaiņu problēmu risināšanai.

 

Kā strādā Ekonomikas un finanšu padome?

Ekonomikas un finanšu padomes sastāvā ir visu dalībvalstu ekonomikas un finanšu ministri. Sanāksmēs piedalās arī attiecīgie Eiropas komisāri.

Tiek rīkotas arī īpašas Ecofin sanāksmes, kurās piedalās par budžetu atbildīgie valstu ministri un Eiropas Komisijas finanšu plānošanas un budžeta komisārs, lai izstrādātu ES gada budžetu.

Ecofin sanāksmes parasti notiek vienreiz mēnesī.

 

Lapas sākums

Tieslietu un iekšlietu padome (TI)

Tieslietu un iekšlietu padome attīsta sadarbību un kopēju politiku dažādos pārrobežu jautājumos ar mērķi visā ES izveidot tiesiskuma telpu.

Pie pārrobežu jautājumiem pieder pamattiesību nodrošināšana, personu brīva pārvietošanās, civilā aizsardzība, patvēruma un imigrācijas jautājumi, organizētas pārrobežu noziedzības kopīga izmeklēšana, ES drošības stratēģija, tostarp terorisma un organizētās noziedzības, kibernoziedzības un vardarbīgas radikalizācijas apkarošana.

 

Kā strādā Tieslietu un iekšlietu padome?

TI padomes sastāvā ir visu ES dalībvalstu tieslietu un iekšlietu ministri. Tieslietu ministri izskata tiesu iestāžu sadarbības jautājumus gan civillietās, gan krimināllietās, bet iekšlietu ministri cita starpā ir atbildīgi par robežpārvaldību un policijas sadarbību.

TI padome parasti sanāk reizi divos mēnešos.

Dānija, Apvienotā Karaliste un Īrija dažu tieslietu un iekšlietu jomas pasākumu īstenošanā piedalās tikai daļēji vai to dalība ir saistīta ar konkrētiem nosacījumiem.

 

Lapas sākums

Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padome (EPSCO)

EPSCO padome strādā, lai paaugstinātu nodarbinātības līmeni, un uzlabotu dzīves un darba apstākļus, nodrošinot ES augstu veselības un patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

 

 

Kā strādā EPSCO padome?

EPSCO padomē sanāk visu ES dalībvalstu ministri, kuri atbild par nodarbinātību, sociāliem jautājumiem, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības politiku. Sanāksmēs piedalās arī attiecīgie Eiropas komisāri.

EPSCO sanāksmes parasti notiek četras reizes gadā. Divas sanāksmes parasti tiek veltītas tikai nodarbinātības un sociālās politikas jautājumiem

 

Lapas sākums

Konkurētspējas padome (COMPET)

Konkurētspējas padome strādā, lai uzlabotu konkurētspēju un palielinātu izaugsmi Eiropas Savienībā. Tā galvenokārt darbojas šādās četrās politikas jomās: iekšējais tirgus, rūpniecība, pētniecība un inovācija un kosmoss.

 

Kā strādā Konkurētspējas padome?

Atkarībā no darba kārtības Konkurētspējas padomē sanāk visu dalībvalstu ministri, kuri atbild par tirdzniecību, rūpniecību, pētniecību un inovāciju, kā arī ekonomiku un kosmosu. Sanāksmēs piedalās arī attiecīgie Eiropas komisāri.

Sanāksmes notiek vismaz četras reizes gadā.

 

Lapas sākums

Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas (TTE) padome

TTE padome strādā, lai sasniegtu ES mērķus transporta, telekomunikāciju un enerģētikas jomā: radīt modernus, konkurētspējīgus un efektīvus tirgus un infrastruktūras un izveidot Eiropas mēroga transporta, komunikāciju un enerģētikas tīklus.

 

Kā strādā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padome?

TTE padomes sastāvs un tās sanāksmju skaits atšķiras atkarībā no darba kārtības:

  • transporta ministru sanāksmes parasti notiek četras reizes gadā,
  • enerģētikas ministru sanāksmes – trīs vai četras reizes gadā,
  • telekomunikāciju ministru sanāksmes – divreiz gadā.

Sanāksmēs piedalās arī attiecīgie Eiropas komisāri.

 

Lapas sākums

Lauksaimniecības un zivsaimniecības padome (AGRIFISH)

Lauksaimniecības un zivsaimniecības padome pieņem tiesību aktus vairākās jomās, kas saistītas ar pārtikas ražošanu, lauku attīstību un zvejniecības pārvaldību.

 

Kā strādā Lauksaimniecības un zivsaimniecības padome?

Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē sanāk visu ES dalībvalstu ministri. Lielākā daļa dalībvalstu nosūta vienu ministru abām nozarēm, taču dažas nosūta divus ministrus, vienu lauksaimniecībai, bet otru – zivsaimniecībai.

Sanāksmēs piedalās arī Eiropas Komisijas lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs un EK jūrlietu un zivsaimniecības komisārs.

Sanāksmes parasti notiek reizi mēnesī.

 

Lapas sākums

Vides padome (ENV)

Vides padome ir atbildīga par ES vides politiku, tostarp vides aizsardzību, dabas resursu saprātīgu izmantošanu un cilvēku veselības aizsardzību. Tā nodarbojas arī ar starptautiskiem vides jautājumiem, it īpaši klimata pārmaiņu jomā.

 

Kā strādā Vides padome?

Vides padomes sastāvā ir ministri, kuri atbild par vides jautājumiem. Eiropas Komisiju sanāksmēs pārstāv vides komisārs un klimata pārmaiņu novēršanas komisārs.

Vides padomes sanāksmes parasti notiek četras reizes gadā. 

 

Lapas sākums

Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padome (EYCS)

Par politikas jomām, ar ko nodarbojas Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padome, atbildīgas ir dalībvalstis. Tādēļ ES uzdevums izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta jomās ir nodrošināt dalībvalstu sadarbības sistēmu informācijas un pieredzes apmaiņai kopīgu interešu jautājumos.

Dažos gadījumos, ciktāl tas ir paredzēts Līgumos, ES var arī veikt likumdošanas darbības – piemēram, attiecībā uz audiovizuāliem jautājumiem un diplomu savstarpēju atzīšanu.

Izglītības politika ir arī viens no stratēģijas "Eiropa 2020" galvenajiem elementiem.

 

Kā strādā Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padome?

Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomes sastāvā ir visu ES dalībvalstu ministri, kuri atbild par izglītību, kultūru, jaunatni, plašsaziņas līdzekļiem, komunikāciju un sportu. Padomes faktiskais sastāvs ir atkarīgs no konkrētā sanāksmē apspriežamajiem jautājumiem.

Padomes sanāksmēs piedalās arī Eiropas Komisijas pārstāvis, parasti – izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisārs.

Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padome sanāk trīs vai četras reizes gadā, divas reizes – pilnā sastāvā

 

Lapas sākums

Galvenie dokumenti

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Jā   


Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?