Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Raadsformaties

De Raad van de EU is één rechtspersoon, maar komt bijeen in tien verschillende "formaties", afhankelijk van het onderwerp dat wordt besproken:

 

Er is geen rangorde tussen deze Raadsformaties, maar de Raad Algemene Zaken vervult een bijzondere, coördinerende rol en is verantwoordelijk voor institutionele, administratieve en horizontale aangelegenheden. Ook de Raad Buitenlandse Zaken heeft een bijzondere taak.

Aangezien de Raad één rechtspersoon is, kan een Raadshandeling die onder de bevoegdheid van een bepaalde formatie valt, ook door een van de andere formaties worden vastgesteld. Daarom wordt bij een door de Raad vastgestelde wetgevings­handeling nooit de formatie vermeld.

 

Naar boven

De Raad Algemene Zaken (RAZ)

De Raad Algemene Zaken coördineert de voorbereiding van de bijeenkomsten van de Europese Raad (ontmoeting van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten). Deze Raad zorgt voor samenhang in de werkzaamheden van de verschillende Raadsformaties.

Daarnaast stelt de Raad Algemene Zaken het meerjarig financieel kader van de EU vast (de zevenjarige begroting van de EU waaruit alle programma's en activiteiten worden gefinancierd), ziet hij toe op het uitbreidingsproces en de toetredings­onderhandelingen van de EU, en behandelt hij aangelegenheden in verband met de institutionele structuur van de EU.

Voorts kan de Europese Raad om het even welk ander onderwerp toevertrouwen aan de Raad Algemene Zaken.

 

Hoe werkt de Raad Algemene Zaken?

De Raad Algemene Zaken bestaat in hoofdzaak uit de ministers van Europese Zaken van alle EU-lidstaten. De Europese Commissie wordt doorgaans vertegenwoordigd door het lid dat bevoegd is voor interinstitutionele betrekkingen, afhankelijk van het onderwerp dat wordt besproken.

De Raad Algemene Zaken komt eenmaal per maand bijeen.

 

Naar boven

De Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De Raad Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het extern optreden van de EU. Hieronder vallen uiteenlopende onderwerpen, gaande van buitenlands beleid en defensie tot handel, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Deze Raad bepaalt het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU – op basis van de richtsnoeren van de Europese Raad – en voert het uit.

De hoofdtaak van de Raad Buitenlandse Zaken is de eenheid, de samenhang en de doeltreffendheid van het extern optreden van de Unie te garanderen, samen met de Europese Commissie en bijgestaan door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

De hoge vertegenwoordiger en de lidstaten kunnen aan de Raad Buitenlandse Zaken voorstellen doen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids­beleid. Ook de Europese Commissie kan met de hoge vertegenwoordiger gezamenlijke voorstellen indienen betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids­beleid.

 

Hoe werkt de Raad Buitenlandse Zaken?

De Raad Buitenlandse Zaken wordt gevormd door de ministers van Buitenlandse Zaken van alle EU-lidstaten. Afhankelijk van de agenda bestaat de Raad ook uit:

  • de ministers van Defensie (gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid)
  • de ministers van Ontwikkeling (ontwikkelingssamenwerking)
  • de ministers van Handel (gemeenschappelijk handelsbeleid).

 

De zittingen van de Raad Buitenlandse Zaken worden voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (momenteel Catherine Ashton).

Bespreekt de Raad Buitenlandse Zaken evenwel aangelegenheden betreffende het gemeenschappelijk handelsbeleid, dan wordt de zitting voorgezeten door de vertegenwoordiger van de EU-lidstaat die op dat moment het halfjaarlijkse roulerende voorzitterschap van de Raad van de EU bekleedt.

De hoge vertegenwoordiger wordt bijgestaan door de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO).

De Raad Buitenlandse Zaken komt eenmaal per maand bijeen.

 

Naar boven

De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)

De Raad Economische en Financiële Zaken is verantwoordelijk voor het beleid van de EU op drie grote gebieden: economisch beleid, belastingvraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten.

Zijn bevoegdheidsterrein omvat ook juridische en praktische vraagstukken over de gemeenschappelijke munt van de EU (de euro). Hij coördineert eveneens de EU-standpunten voor bijeenkomsten op internationaal niveau, zoals de G20, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, en is verantwoordelijk voor de financiële aspecten van internationale onderhandelingen over maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken.

 

Hoe werkt de Raad Ecofin?

De Raad Ecofin bestaat uit de ministers van Economische Zaken en van Financiën van alle lidstaten. Ook de betrokken leden van de Europese Commissie nemen deel aan de zittingen.

De Raad Ecofin houdt tevens specifieke zittingen om de jaarlijkse begroting van de EU op te stellen; deze worden bijgewoond door de nationale ministers van Begroting en het Commissielid dat bevoegd is voor financiële programmering en begroting.

De Raad Ecofin komt gewoonlijk eenmaal per maand bijeen.

 

Naar boven

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken brengt samenwerking en een gemeenschappelijk beleid inzake diverse grensoverschrijdende kwesties tot stand, met het doel een Europese rechtsruimte te ontwikkelen.

Voorbeelden van grensoverschrijdende kwesties zijn het waarborgen van de grondrechten, het vrij verkeer van burgers, civiele bescherming, asiel- en migratie­vraagstukken, het gemeenschappelijk onderzoek naar grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, en de veiligheidsstrategie van de EU, waaronder het bestrijden van terrorisme en georganiseerde criminaliteit, cybercriminaliteit en gewelddadige radicalisering.

 

Hoe werkt de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken?

De Raad JBZ wordt gevormd door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van alle EU-lidstaten. De ministers van Justitie houden zich bezig met justitiële samenwerking in zowel burgerlijk als strafrecht, terwijl de ministers van Binnenlandse Zaken onder meer verantwoordelijk zijn voor grensbeheer en politiële samenwerking.

De Raad JBZ komt gewoonlijk eens in de twee maanden bijeen.

Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen niet ten volle, of slechts onder bepaalde voorwaarden, deel aan de uitvoering van sommige maatregelen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

 

Naar boven

De Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Epsco)

Het doel van de Raad Epsco is de werkgelegenheid te vergroten en de leef- en werkomstandigheden te verbeteren, alsook de menselijke gezondheid en de consument afdoende te beschermen in de EU.

Hoe werkt de Raad Epsco?

De Raad Epsco bestaat uit de ministers van Werkgelegenheid, van Sociale Zaken, van Volksgezondheid en van Consumentenbeleid van alle EU-lidstaten. Ook de betrokken leden van de Europese Commissie nemen deel aan de zittingen.

De Raad Epsco komt gewoonlijk viermaal per jaar bijeen. Doorgaans zijn twee van die zittingen uitsluitend gewijd aan werkgelegenheid en sociaal beleid. 

 

Naar boven

De Raad Concurrentievermogen

De Raad Concurrentievermogen beoogt de verbetering van het concurrentie­vermogen en de groei in de EU. Hij houdt zich bezig met vier belangrijke beleids­terreinen: de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie, en ruimtevaart.

Hoe werkt de Raad Concurrentievermogen?

Afhankelijk van de agenda bestaat de Raad Concurrentievermogen uit de ministers die belast zijn met handel, met industrie, met onderzoek en innovatie, met economie of met ruimtevaart. Ook de betrokken leden van de Europese Commissie nemen deel aan de zittingen.

Deze Raad komt ten minste viermaal per jaar bijeen.

 

Naar boven

De Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De Raad TTE streeft ernaar de doelstellingen van de EU op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie te verwezenlijken, namelijk moderne, concurrerende en doeltreffende markten en infrastructuren tot stand brengen en trans-Europese vervoers-, communicatie- en energienetten creëren.

Hoe werkt de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie?

De samenstelling van de Raad TTE verschilt naargelang van de onderwerpen op de agenda:

  • de ministers van Vervoer komen gewoonlijk viermaal per jaar bijeen
  • de ministers van Energie komen drie of vier keer per jaar bijeen
  • de ministers van Telecommunicatie komen tweemaal per jaar bijeen.

 

Ook de betrokken leden van de Europese Commissie nemen deel aan de zittingen.

 

Naar boven

De Raad Landbouw en Visserij

De Raad Landbouw en Visserij stelt wetgeving vast op een aantal gebieden die verband houden met voedselproductie, plattelandsontwikkeling en visserijbeheer.

Hoe werkt de Raad Landbouw en Visserij?

De Raad Landbouw en Visserij wordt gevormd door ministers van elke EU-lidstaat. De meeste lidstaten worden vertegenwoordigd door één minister voor beide sectoren. Sommige lidstaten vaardigen evenwel twee ministers af – een voor landbouw en een voor visserij.

Ook het lid van de Europese Commissie belast met landbouw en plattelandsontwikkeling of met maritieme zaken en visserij woont de zittingen bij.

Deze Raad komt gewoonlijk eenmaal per maand bijeen.

 

Naar boven

De Raad Milieu

De Raad Milieu is verantwoordelijk voor het milieubeleid van de EU, met inbegrip van milieubescherming, een behoedzaam gebruik van hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid. Hij beraadt zich tevens over internationale milieukwesties, met name betreffende de klimaatverandering.

Hoe werkt de Raad Milieu?

De Raad Milieu bestaat uit de ministers die verantwoordelijk zijn voor aangelegenheden die specifiek met het milieu te maken hebben. De Europese Commissie wordt in de zittingen vertegenwoordigd door het lid dat bevoegd is voor milieu en het lid dat bevoegd is voor klimaat.

De Raad Milieu komt ongeveer viermaal per jaar bijeen. 

 

Naar boven

De Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

De beleidsgebieden van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport vallen onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De rol van de EU wat betreft onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport bestaat er derhalve in een kader te bieden voor samenwerking tussen de lidstaten, teneinde informatie en ervaringen over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang te kunnen uitwisselen.

In sommige gevallen, waar de Verdragen dit toestaan, kan de EU ook wetgevend optreden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor audiovisuele zaken en de wederzijdse erkenning van diploma's.

Het onderwijsbeleid is tevens een van de hoofdelementen van de Europa 2020-strategie.

 

Hoe werkt de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport?

Deze Raad bestaat uit de ministers die bevoegd zijn voor onderwijs, voor cultuur, voor jeugdzaken, voor media, voor communicatie en voor sport uit alle EU-lidstaten. De precieze samenstelling hangt af van de onderwerpen die tijdens een zitting aan bod komen.

De zittingen worden ook bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie – doorgaans het lid bevoegd voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken.

Deze Raad komt drie of vier keer per jaar bijeen, waarvan tweemaal in de volledige samenstelling. 

 

Naar boven

Belangrijke documenten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja    Nee


Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?