Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Formacje Rady

Rada jest pojedynczym podmiotem prawnym, ale zbiera się w 10 różnych formacjach – zależnie od tematu, który ma omawiać:

 

Formacje Rady nie są zhierarchizowane, choć Rada do Spraw Ogólnych pełni specjalną rolę koordynatora i odpowiada za sprawy instytucjonalne, administracyjne i horyzontalne. Szczególne zadania ma także Rada do Spraw Zagranicznych.

Ponieważ Rada jest pojedynczym podmiotem prawnym, każda z jej formacji może przyjąć akt Rady podlegający kompetencjom innej. Dlatego w żadnym z aktów ustawodawczych przyjętych przez Radę nie wspomina się o przyjmującej go formacji.

 

Początek strony

Rada do Spraw Ogólnych (GAC)

Rada do Spraw Ogólnych koordynuje przygotowania do posiedzeń Rady Europejskiej (posiedzeń szefów państw i rządów UE). Ma za zadanie dopilnować, by prace różnych formacji Rady były spójne.

Ponadto Rada do Spraw Ogólnych ustala unijne wieloletnie ramy finansowe (unijny siedmioletni budżet, z którego finansowane są wszystkie programy i działania), nadzoruje proces rozszerzania UE i negocjacje akcesyjne, a także zajmuje się unijnymi kwestiami instytucjonalnymi. 

Rada Europejska może powierzyć Radzie do Spraw Ogólnych także dowolne inne zadanie.

 

Jak pracuje ta formacja Rady?

Rada do Spraw Ogólnych składa się głównie z ministrów spraw europejskich ze wszystkich państw członkowskich UE. Komisję Europejską zwykle reprezentuje komisarz odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne, lub też inny – zależnie od omawianych kwestii.

Posiedzenia tej formacji odbywają się raz w miesiącu.

 

Początek strony

Rada do Spraw Zagranicznych (FAC)

Rada do Spraw Zagranicznych odpowiada za działania Unii na zewnątrz: od polityki zagranicznej i obrony po handel, współpracę rozwojową i pomoc humanitarną. Na podstawie wytycznych Rady Europejskiej określa ona i realizuje unijną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.

Formacja ta, wraz z Komisją Europejską i z pomocą wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, ma przede wszystkim dbać o jednolitość, spójność i skuteczność unijnych działań zewnętrznych.

Wysoki przedstawiciel oraz państwa członkowskie mogą przedkładać tej formacji projekty z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W dziedzinie tej wspólne projekty mogą zgłaszać także Komisja Europejska wraz z wysokim przedstawicielem.

 

Jak pracuje ta formacja Rady?

Rada do Spraw Zagranicznych składa się z ministrów spraw zagranicznych ze wszystkich państw członkowskich UE. Zależnie od porządku obrad dołączają do nich:

  • ministrowie obrony (wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony)
  • ministrowie rozwoju (współpraca rozwojowa)
  • ministrowie handlu (wspólna polityka handlowa).

 

Posiedzeniom Rady do Spraw Zagranicznych przewodniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (obecnie Catherine Ashton).

Jeżeli jednak omawiane są sprawy wspólnej polityki handlowej, formacji tej przewodniczy przedstawiciel państwa członkowskiego UE, które sprawuje rotacyjną półroczną prezydencję w Radzie.

Wysokiemu przedstawicielowi wsparcia udziela Europejska Służba Działań Zewnętrznych.

Rada do Spraw Zagranicznych spotyka się raz w miesiącu.

 

Początek strony

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych odpowiada w UE za trzy następujące dziedziny: politykę gospodarczą, kwestie podatkowe oraz regulowanie usług finansowych.

W jej kompetencjach leżą także prawne i praktyczne aspekty wspólnej unijnej waluty – euro. Oprócz tego uzgadnia ona stanowiska UE przed spotkaniami międzynarodowymi na takich forach, jak G-20, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, oraz odpowiada za finansowe aspekty międzynarodowych negocjacji w sprawie walki ze zmianą klimatu.

 

Jak pracuje ta formacja Rady?

Na forum Rady ECOFIN zbierają się ministrowie gospodarki i finansów ze wszystkich państw członkowskich. W posiedzeniach uczestniczą także stosowni komisarze europejscy.

Odbywają się także specjalne sesje ECOFIN służące przygotowaniu rocznego unijnego budżetu. Uczestniczą w nich krajowi ministrowie ds. budżetu oraz europejski komisarz ds. programowania finansowego i budżetu.

Posiedzenia ECOFIN zwykle mają miejsce raz w miesiącu.

 

Początek strony

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW)

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych prowadzi współpracę i wspólną politykę w kwestiach ponadgranicznych, tworząc ogólnounijny obszar sprawiedliwości.

Do wspomnianych kwestii należą: ochrona praw podstawowych, swobodne przemieszczanie się obywateli, ochrona ludności, kwestie azylu i imigracji, wspólne dochodzenia w sprawie ponadgranicznej przestępczości zorganizowanej, unijna strategia bezpieczeństwa, w tym walka z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, cyberprzestępczością i skrajną radykalizacją.

 

Jak pracuje ta formacja Rady?

Na forum Rady WSiSW zbierają się ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych ze wszystkich państw członkowskich UE. Ministrowie sprawiedliwości zajmują się współpracą wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych, ministrowie spraw wewnętrznych zaś – m.in. zarządzaniem granicami i współpracą policyjną.

Rada WSiSW zwykle zbiera się co dwa miesiące.

Dania, Wielka Brytania i Irlandia nie w pełni uczestniczą w realizacji niektórych działań z dziedziny wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, lub też uczestniczą w nich pod pewnymi warunkami.

 

Początek strony

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO)

Rada EPSCO stara się zwiększyć poziom zatrudnienia oraz poprawić warunki życia i pracy, zapewniając przy tym wysoki poziom ochrony zdrowia i ochrony konsumentów w UE.

Jak pracuje ta formacja Rady?

Na forum Rady EPSCO zbierają się ministrowie odpowiedzialni za zatrudnienie, sprawy społeczne, zdrowie i politykę konsumencką ze wszystkich państw członkowskich UE. W posiedzeniach uczestniczą także stosowni komisarze europejscy.

Zazwyczaj w ciągu roku odbywają się cztery posiedzenia Rady EPSCO. Dwa z nich są poświęcone wyłącznie zatrudnieniu i polityce społecznej. 

 

Początek strony

Rada ds. Konkurencyjności (COMPET)

Rada ds. Konkurencyjności pracuje nad wzmacnianiem konkurencyjności i zwiększaniem wzrostu w UE. Zajmuje się ona czterema ważnymi dziedzinami polityki: rynkiem wewnętrznym, przemysłem, badaniami i innowacjami oraz przestrzenią kosmiczną.

Jak pracuje ta formacja Rady?

Zależnie od tematyki obrad na forum Rady ds. Konkurencyjności zbierają się ministrowie ze wszystkich państw członkowskich odpowiedzialni za handel, przemysł, badania i innowacje, gospodarkę lub przestrzeń kosmiczną. W posiedzeniach uczestniczą także stosowni komisarze europejscy.

Posiedzenia mają miejsce co najmniej 4 razy w roku.

 

Początek strony

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE)

Rada TTE pracuje nad realizacją unijnych celów w dziedzinie transportu, telekomunikacji i energii. Wspomniane cele to ustanawianie nowoczesnych, konkurencyjnych i wydajnych rynków oraz nowoczesnej, konkurencyjnej i wydajnej infrastruktury, a także tworzenie transeuropejskich sieci transportu, łączności i energii.

Jak pracuje ta formacja Rady?

Skład Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii oraz liczba jej posiedzeń zmieniają się w zależności od tematyki obrad:

  • ministrowie transportu zwykle zbierają się cztery razy w roku
  • ministrowie energii zbierają się trzy lub cztery razy w roku
  • ministrowie telekomunikacji zbierają się dwa razy w roku.

 

W posiedzeniach uczestniczą także stosowni komisarze europejscy.

 

Początek strony

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH)

TRada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjmuje ustawodawstwo w szeregu dziedzin związanych z produkcją żywności, rozwojem wsizarządzaniem rybołówstwem.

Jak pracuje ta formacja Rady?

Rada AGRIFISH gromadzi ministrów ze wszystkich państw członkowskich UE. Większość państw członkowskich deleguje jednego ministra odpowiedzialnego za oba sektory, pozostałe zaś – jednego ministra odpowiedzialnego za rolnictwo oraz jednego ministra odpowiedzialnego za rybołówstwo.

W posiedzeniach uczestniczy też europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich lub europejski komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Posiedzenia zwykle odbywają się raz w miesiącu.

 

Początek strony

Rada ds. Środowiska (ENV)

Rada ds. Środowiska odpowiada za unijną politykę środowiskową, w tym ochronę środowiska, rozważne korzystanie z zasobów oraz ochronę zdrowia ludzi. Zajmuje się także międzynarodowymi sprawami środowiska, zwłaszcza zmianą klimatu.

Jak pracuje ta formacja Rady?

Na forum Rady ds. Środowiska zbierają się ministrowie odpowiedzialni za sprawy związane ze środowiskiem. Komisję Europejską reprezentują komisarz ds. środowiska oraz komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu.

W ciągu roku odbywają się mniej więcej 4 posiedzenia Rady ds. Środowiska. 

 

Początek strony

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (EYCS)

Dziedziny, którymi zajmuje się ta formacja Rady, podlegają kompetencjom państw członkowskich. Rolą UE w dziedzinie edukacji, młodzieży, kultury i sportu jest więc przede wszystkim określać ramy współpracy państw członkowskich, która polega na wymianie informacji i doświadczeń w dziedzinach budzących wspólne zainteresowanie.

Czasem, o ile pozwalają na to traktaty, UE może także podejmować działania ustawodawcze. Na przykład w kwestiach audiowizualnych czy w kwestii wzajemnego uznawania dyplomów.

Polityka edukacyjna jest też jednym z kluczowych elementów strategii „Europa 2020”.

 

Jak pracuje ta formacja Rady?

Na forum Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu zbierają się ministrowie odpowiedzialni za edukację, kulturę, młodzież, media, komunikację lub sport ze wszystkich państw członkowskich UE. Dokładny skład Rady zależy od tematyki omawianej na danym posiedzeniu.

W posiedzeniach uczestniczy także przedstawiciel Komisji Europejskiej – zwykle komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. 

Rada ta spotyka się od trzech do czterech razy w roku, z czego dwa razy w pełnym składzie. 

 

Początek strony

Najważniejsze dokumenty

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak    Nie


Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?