Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Zloženia Rady

Rada EÚ je jedným právnym subjektom, schádza sa však v desiatich rôznych „zloženiach“, a to v závislosti od prerokúvanej témy:

 

V rámci zložení Rady neexistuje žiadna hierarchia, hoci Rada pre všeobecné záležitosti zohráva osobitnú koordinačnú úlohu a zodpovedá za inštitucionálne, administratívne a horizontálne záležitosti. Rada pre zahraničné veci má tiež osobitné právomoci.

Vzhľadom na to, že Rada je jedným právnym subjektom, legislatívny akt Rady, ktorý spadá do právomoci iného zloženia, môže prijať ktorékoľvek z jej desiatich zložení.  Preto sa pri žiadnom legislatívnom akte, ktorý prijala Rada, neuvádza jej zloženie.

 

Na začiatok

Rada pre všeobecné záležitosti („General Affairs Council– GAC“)

Rada pre všeobecné záležitosti koordinuje prípravy zasadnutí Európskej rady (zasadnutie hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ). Jej úlohou je zabezpečiť konzistentnosť práce jednotlivých zložení Rady. 

Rada pre všeobecné záležitosti okrem toho ustanovuje viacročný finančný rámec EÚ (7-ročný rozpočet EÚ, z ktorého sa financujú všetky programy a činnosti), dohliada nad procesom rozširovania EÚ a nad prístupovými rokovaniami a zaoberá sa záležitosťami týkajúcimi sa inštitucionálnej štruktúry EÚ.

Európska rada tiež môže Radu pre všeobecné záležitosti poveriť, aby sa zaoberala akoukoľvek inou otázkou.

Ako funguje Rada pre všeobecné záležitosti?

V Rade pre všeobecné záležitosti sú zastúpení najmä ministri pre európske záležitosti zo všetkých členských štátov EÚ. Európsku komisiu zvyčajne zastupuje jej člen zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy alebo jej ďalší členovia, v závislosti od predmetu rokovania.

Zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti sa konajú raz za mesiac.

 

Na začiatok

Rada pre zahraničné veci („Foreign Affairs Council – FAC“)

Rada pre zahraničné veci zodpovedá za vonkajšiu činnosť EÚ, pričom sa zaoberá širokým spektrom otázok počínajúc zahraničnou politikou a obranou a končiac obchodom, rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou. Vymedzuje a vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, ktorá vychádza z usmernení stanovených Európskou radou.

Hlavnou úlohou Rady pre zahraničné veci, spoločne s Európskou komisiou a s pomocou vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, je zabezpečovať jednotnosť, konzistenciu a účinnosť vonkajšej činnosti EÚ.

Vysoký predstaviteľ a členské štáty môžu Rade pre zahraničné veci predkladať návrhy v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Európska komisia môže s vysokým predstaviteľom predkladať v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky aj spoločné návrhy.

Ako funguje Rada pre zahraničné veci?

V Rade pre zahraničné veci sú zastúpení najmä ministri zahraničných vecí zo všetkých členských štátov EÚ. V závislosti od programu sa zasadnutia Rady môžu zúčastňovať:

  • ministri obrany (spoločná bezpečnostná a obranná politika – SBOP), 
  • ministri pre rozvoj (rozvojová spolupráca), 
  • ministri obchodu (spoločná obchodná politika).

Zasadnutiam Rady pre zahraničné veci predsedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, v súčasnosti túto funkciu vykonáva Catherine Ashtonová.

Ak však Rada pre zahraničné veci prerokúva otázky súvisiace so spoločnou obchodnou politikou, predsedá jej zástupca toho členského štátu EÚ, ktorý vykonáva šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ.

Vysokému predstaviteľovi pomáha Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

Rada pre zahraničné veci zasadá raz mesiac.

 

Na začiatok

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti („Economic and Financial Affairs Council – ECOFIN“)

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti zodpovedá za politiku EÚ v troch hlavných oblastiach: otázky týkajúce sa hospodárskej politiky, daní a regulácie finančných služieb.

Jej právomoci zahŕňajú aj právne a praktické otázky týkajúce sa jednotnej meny EÚ – eura. Koordinuje tiež pozície EÚ na zasadnutiach na medzinárodnej úrovni, ako sú napr. zasadnutia G20, Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky a je zodpovedná za finančné aspekty medzinárodných rokovaní o opatreniach na riešenie problematiky zmeny klímy.

Ako funguje Ecofin?

Radu Ecofin tvoria ministri hospodárstva a financií všetkých členských štátov. Na jej zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

Existujú aj osobitné zasadnutia Ecofin-u, na ktorých sa zúčastňujú národní ministri zodpovední za rozpočet a európsky komisár pre finančné plánovanie a rozpočet, aby pripravili ročný rozpočet EÚ.

Zasadnutia Ecofin-u sa vo všeobecnosti konajú raz za mesiac.

 

Na začiatok

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci („Justice and Home Affairs Council – SVV“)

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci rozvíja spoluprácu a spoločné politiky vo viacerých cezhraničných otázkach s cieľom vybudovať celoeurópsky priestor spravodlivosti.

Cezhraničné otázky zahŕňajú zabezpečenie základných práv, voľný pohyb občanov, civilnú ochranu, záležitosti týkajúce sa azylu a prisťahovalectva, spoločné vyšetrovanie cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti, bezpečnostnú stratégiu EÚ vrátane boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, počítačovú kriminalitu a násilnú radikalizáciu.

Ako funguje Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci?

Radu pre spravodlivosť a vnútorné veci tvoria ministri spravodlivosti a ministri vnútra všetkých členských štátov EÚ. Ministri spravodlivosti sa zaoberajú justičnou spoluprácou v občianskych aj trestných veciach, ministri vnútra sú zas okrem iného zodpovední za riadenie hraníc a policajnú spoluprácu.

Rada pre SVV zvyčajne zasadá každý druhý mesiac.

Dánsko, Spojené kráľovstvo a Írsko sa na vykonávaní určitých opatrení týkajúcich sa spravodlivosti a vnútorných vecí nezúčastňujú v plnej miere, prípadne ich účasť podlieha určitým podmienkam.

 

Na začiatok

Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti („Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council – EPSCO“)

Rada EPSCO sa zaoberá zvýšením úrovne zamestnanosti a zlepšovaním životných a pracovných podmienok pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľov v EÚ.

Ako funguje Rada EPSCO?

V rámci Rady EPSCO zasadajú ministri zodpovední za politiku v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí, zdravia a spotrebiteľských záležitostí zo všetkých členských štátov EÚ. Jej zasadnutí sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

Zvyčajne sa konajú štyri zasadnutia Rady EPSCO za rok. Dve z týchto zasadnutí sa vo všeobecnosti venujú výlučne témam zamestnanosti a sociálnej politiky.

 

Na začiatok

Rada pre konkurencieschopnosť („Competitiveness Council – COMPET“)

Rada pre konkurencieschopnosť pracuje na zvyšovaní konkurencieschopnosti a rastu v EÚ. Venuje sa štyrom dôležitým politickým oblastiam, ktorými sú vnútorný trh, priemysel, výskum a inovácia a kozmický priestor.

Ako funguje Rada pre konkurencieschopnosť?

Na zasadnutiach Rady pre konkurencieschopnosť sa v závislosti od programu stretávajú ministri zodpovední za obchod, priemysel, výskum a inovácie, hospodárstvo a kozmický priestor zo všetkých členských štátov.  Jej zasadnutí sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

Zasadnutia sa konajú najmenej štyrikrát za rok.

 

Na začiatok

Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku („Transport, Telecommunications, Energy Council – TTE“)

Rada TTE pracuje na splnení cieľov EÚ v oblasti dopravy, telekomunikácií a energetiky, ktorými je vytvoriť moderný, konkurencieschopný a efektívny trh a infraštruktúru a transeurópske dopravné, komunikačné a energetické siete.

Ako funguje Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku?

Zloženie Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku a počet jej zasadnutí závisí od bodov, ktoré sú na programe:

  • ministri dopravy sa zvyčajne stretávajú štyrikrát ročne,
  • ministri pre energetiku tri- alebo štyrikrát ročne,
  • ministri pre telekomunikácie/spoje dvakrát ročne.

Na jej zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

 

Na začiatok

Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo („Agriculture and Fisheries Council – AGRIFISH“)

Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo prijíma právne predpisy vo viacerých oblastiach, ktoré sa týkajú výroby potravín, rozvoja vidieka a riadenia rybárstva.

Ako funguje Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo?

V rámci Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo zasadajú ministri zo všetkých členských štátoch EÚ. Väčšinu členských štátov zastupuje jeden minister pre obidva sektory, hoci niektoré vysielajú dvoch ministrov – jedného pre poľnohospodárstvo a jedného pre rybárstvo. 

Zasadnutí sa zúčastňuje aj európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka alebo európsky komisár pre námorné záležitosti a rybárstvo.

Zasadnutia sa zvyčajne konajú raz za mesiac.

 

Na začiatok

Rada pre životné prostredie („Environment Council– ENV“)

Rada pre životné prostredie zodpovedá za politiku EÚ v oblasti životného prostredia vrátane ochrany životného prostredia, obozretného využívania zdrojov a ochrany zdravia ľudí. Zaoberá sa aj medzinárodnými otázkami životného prostredia, najmä v oblasti zmeny klímy.

Ako funguje Rada pre životné prostredie?

Rada pre životné prostredie pozostáva z ministrov zodpovedných za otázky, ktoré sa týkajú životného prostredia. Európsku komisiu na zasadnutiach zastupujú komisár pre životné prostredie a komisár pre oblasť klímy.

Rada pre životné prostredie zasadá približne štyrikrát za rok.

 

Na začiatok

Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport („Education, Youth, Culture and Sport Council – EYCS“)

Oblasti politiky, ktorými sa zaoberá Rada EYCS, spadajú do právomoci členských štátov.  Úlohou EÚ v oblasti vzdelávania, mládeže, kultúry a športu je preto zabezpečovať rámec pre spoluprácu medzi členskými štátmi na účely výmeny informácií a skúseností v oblastiach spoločného záujmu. 

Ak to zmluvy umožňujú, môže EÚ v niektorých prípadoch prijímať aj právne predpisy.  Je to možné napr. v audiovizuálnych záležitostiach a v oblasti vzájomného  uznávania diplomov.

Politika v oblasti vzdelávania je tiež jednou z kľúčových zložiek stratégie Európa 2020.

Ako funguje Rada EYCS?

Rada EYCS pozostáva z ministrov zodpovedných za vzdelávanie, kultúru, mládež, médiá, komunikáciu a šport zo všetkých členských štátov EÚ. Presné zloženie Rady závisí od otázok prerokúvaných na konkrétnom zasadnutí.

Zasadnutí Rady sa zúčastňuje aj zástupca Európskej komisie – zvyčajne komisár pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Rada EYCS zasadá tri- alebo štyrikrát za rok, z toho dvakrát v plnom zložení.

 

Na začiatok

 

 

Súvisiace informácie

Kľúčové dokumenty

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?