Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Sestave Sveta

Svet EU je en sam pravni subjekt, zaseda pa v 10 različnih sestavah, ki so odvisne od obravnavane teme:

 

Sestave Sveta sicer niso hierarhično urejene, vendar pa ima Svet za splošne zadeve posebno vlogo koordinatorja in je odgovoren za institucionalne, administrativne in horizontalne zadeve. Posebne pristojnosti ima tudi Svet za zunanje zadeve.

Ker je Svet en sam pravni subjekt, lahko katera koli od njegovih 10 sestav sprejme akt Sveta, ki spada v pristojnost druge sestave. Zato pri nobenem zakonodajnem aktu, ki ga sprejme Svet, ni omenjena sestava.

 

Na vrh

Svet za splošne zadeve (GAC)

Svet za splošne zadeve usklajuje priprave na zasedanja Evropskega sveta (srečanja voditeljev držav oziroma vlad držav članic EU). Njegova naloga je skrb za usklajenost dela različnih sestav Sveta.

Svet za splošne zadeve poleg tega določa večletni finančni okvir EU (sedemletni proračun EU, ki zagotavlja financiranje vseh programov in dejavnosti), nadzira širitveni proces in pristopna pogajanja EU ter obravnava vprašanja, povezana z institucionalnim ustrojem EU.

Evropski svet lahko Svet za splošne zadeve pooblasti tudi za obravnavanje katerega koli drugega vprašanja.

Kako deluje Svet za splošne zadeve?

Svet za splošne zadeve sestavljajo zlasti ministri za evropske zadeve vseh držav članic EU. Evropsko komisijo običajno zastopa komisar za medinstitucionalne odnose, vendar je to odvisno od obravnavane zadeve.

Svet za splošne zadeve zaseda enkrat mesečno.

 

Na vrh

Svet za zunanje zadeve (FAC)

Svet za zunanje zadeve je odgovoren za zunanje delovanje EU in s tem za celo vrsto vprašanj – od zunanje politike in obrambe do trgovine, razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Na podlagi smernic Evropskega sveta določa in izvaja zunanjo in varnostno politiko EU.

Glavna naloga Sveta za zunanje zadeve je, da skupaj z Evropsko komisijo in ob pomoči visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko zagotavlja enotnost, doslednost in učinkovitost zunanjega delovanja EU.

Visoki predstavnik in države članice lahko Svetu za zunanje zadeve predložijo predloge s področja skupne zunanje in varnostne politike. Skupni predlog s področja skupne zunanje in varnostne politike lahko predložita tudi Evropska komisija in visoki predstavnik.

 

Kako deluje Svet za zunanje zadeve?

Svet za zunanje zadeve sestavljajo zunanji ministri vseh držav članic EU. V okviru Sveta se lahko glede na dnevni red sestajajo tudi:

  • ministri za obrambo (skupna varnostna in obrambna politika),
  • ministri za razvoj (razvojno sodelovanje) in
  • ministri za trgovino (skupna trgovinska politika).

Sejam Sveta za zunanje zadeve predseduje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko – trenutno je to Catherine Ashton.

Kadar Svet za zunanje zadeve razpravlja o vprašanjih skupne trgovinske politike, pa njegovi seji predseduje predstavnik oziroma predstavnica države članice EU na čelu šestmesečnega predsedstva Svetu EU.

Visokemu predstavniku pomaga Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD).

Svet za zunanje zadeve zaseda enkrat mesečno.

 

Na vrh

Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN)

Svet za ekonomske in finančne zadeve je odgovoren za politiko EU na treh glavnih področjih: ekonomska politika, obdavčitev in ureditev finančnih storitev.

V njegovi pristojnosti so tudi pravna in praktična vprašanja glede enotne valute EU – evra. Prav tako usklajuje stališča EU za srečanja na mednarodni ravni, kot so srečanja skupine držav G-20, Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, in je pristojen za finančne vidike mednarodnih pogajanj o ukrepih za obvladovanje podnebnih sprememb.

 

Kako deluje ECOFIN?

Svet ECOFIN sestavljajo gospodarski in finančni ministri vseh držav članic EU. Sej se udeležujejo tudi evropski komisarji, pristojni za omenjeni področji.

Potem pa so tu še posebne seje Sveta ECOFIN, namenjene pripravi letnega proračuna EU, ki se jih udeležujejo državni ministri, pristojni za proračunske zadeve, in evropski komisar za finančno načrtovanje in proračun.

Svet ECOFIN navadno zaseda enkrat mesečno.

 

Na vrh

Svet za pravosodje in notranje zadeve (PNZ)

Svet za pravosodje in notranje zadeve oblikuje politike sodelovanja in skupne politike glede različnih čezmejnih vprašanj, katerih cilj je vzpostavitev vseevropskega območja pravice.

Med čezmejna vprašanja sodijo zagotavljanje temeljnih pravic, prosto gibanje državljanov, civilna zaščita, vprašanja azila in priseljevanja, skupno preiskovanje čezmejnega organiziranega kriminala ter varnostna strategija EU, vključno z bojem proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, kibernetskemu kriminalu in nasilni radikalizaciji.

 

Kako deluje Svet za pravosodje in notranje zadeve?

Svet PNZ sestavljajo ministri za pravosodje in notranje zadeve vseh držav članic EU. Ministri za pravosodje se ukvarjajo s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in kazenskih zadevah, ministri za notranje zadeve pa so med drugim odgovorni za upravljanje meja in policijsko sodelovanje.

Svet PNZ običajno zaseda vsaka dva meseca.

Danska, Združeno kraljestvo in Irska ne sodelujejo v celoti pri izvajanju nekaterih ukrepov, povezanih s pravosodjem in notranjimi zadevami, ali pa za njihovo sodelovanje veljajo določeni pogoji.

 

Na vrh

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO)

Naloga Sveta EPSCO je zvišati stopnjo zaposlenosti, izboljšati življenjske in delovne razmere ter tako zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in varstva potrošnikov v EU.

 

Kako deluje Svet EPSCO?

Svet EPSCO sestavljajo ministri vseh držav članic EU, pristojni za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov. Sej se udeležujejo tudi evropski komisarji, pristojni za omenjena področja.

Svet EPSCO običajno zaseda štirikrat letno. Dve seji sta navadno namenjeni izključno temam s področja zaposlovanja in socialne politike.

 

Na vrh

Svet za konkurenčnost (COMPET)

Naloga Sveta za konkurenčnost je spodbujanje konkurenčnosti in rasti v EU. Pristojen je za štiri pomembna področja politik: notranji trg, industrijo, raziskave in inovacije ter vesolje.

 

Kako deluje Svet za konkurenčnost?

V okviru Sveta za konkurenčnost se glede na dnevni red sestajajo ministri vseh držav članic, pristojni za trgovino, industrijo, raziskave in inovacije, gospodarstvo ter vesolje. Sej se udeležujejo tudi evropski komisarji, pristojni za omenjena področja.

Svet za konkurenčnost zaseda najmanj štirikrat letno.

 

Na vrh

Svet za promet, telekomunikacije in energijo (PTE)

Naloga Sveta za promet, telekomunikacije in energijo je izpolnjevanje ciljev EU na teh področjih z vzpostavitvijo sodobnih, konkurenčnih in učinkovitih trgov in infrastrukture ter oblikovanjem vseevropskega prometnega, komunikacijskega in energetskega omrežja.

 

Kako deluje Svet za promet, telekomunikacije in energijo?

Sestava Sveta za promet, telekomunikacije in energijo ter pogostost njegovih sej sta odvisni od točk dnevnega reda:

  • ministri za promet se običajno sestanejo štirikrat letno,
  • ministri za energijo tri- do štirikrat letno,
  • ministri za telekomunikacije pa dvakrat letno.

Sej se udeležujejo tudi evropski komisarji, pristojni za omenjena področja.

 

Na vrh

Svet za kmetijstvo in ribištvo (AGRIFISH)

Svet za kmetijstvo in ribištvo sprejema zakonodajo na področjih, povezanih s proizvodnjo hrane, razvojem podeželja in upravljanjem ribištva.

 

Kako deluje Svet za kmetijstvo in ribištvo?

V okviru Sveta za kmetijstvo in ribištvo se sestajajo pristojni ministri posameznih držav članic EU. Večino držav članic zastopa po en minister, ki je pristojen za obe področji, nekatere pa pošljejo dva ministra, enega za kmetijstvo in enega za ribištvo.

Sej se udeležuje tudi evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja oziroma evropski komisar za pomorske zadeve in ribištvo.

Svet za kmetijstvo in ribištvo običajno zaseda enkrat mesečno.

 

Na vrh

Svet za okolje (ENV)

Svet za okolje je odgovoren za okoljsko politiko EU, vključno z varstvom okolja, skrbno rabo virov in varovanjem zdravja ljudi. Ukvarja se tudi z mednarodnimi vprašanji, zlasti s področja podnebnih sprememb.

 

Kako deluje Svet za okolje?

Svet za okolje sestavljajo ministri, pristojni za zadeve, povezane z okoljem. Evropsko komisijo na sejah zastopata komisar za okolje in komisar za podnebne ukrepe.

Svet za okolje zaseda približno štirikrat letno.

 

Na vrh

Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (EYCS)

Področja politik, ki jih pokriva Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, so v pristojnosti držav članic. Naloga EU na področju izobraževanja, mladine, kulture in športa je zagotoviti okvir za sodelovanje med državami članicami ter za izmenjavo informacij in izkušenj na področjih skupnega interesa.

V nekaterih primerih lahko EU, če je to v skladu s Pogodbama, sprejme tudi zakonodajne ukrepe. To velja denimo za avdiovizualne zadeve in vzajemno priznavanje diplom.

Eden ključnih elementov strategije Evropa 2020 je tudi izobraževalna politika.

 

Kako deluje Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport?

Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport sestavljajo ministri vseh držav članic EU, pristojni za izobraževanje, kulturo, mladino, medije, komunikacije in šport. Natančna sestava Sveta je odvisna od vprašanj, ki se obravnavajo na konkretni seji.

Sej Sveta se udeležuje tudi predstavnik Evropske komisije – običajno komisar za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport zaseda tri- do štirikrat letno, od tega dvakrat v polni sestavi.

 

Na vrh

 

Ključni dokumenti

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da    Ne


Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?