Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rådskonstellationer

Europeiska unionens råd är en enda rättslig enhet, som sammanträder i tio olika konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras:

 

Det finns ingen rangordning mellan rådets olika konstellationer, även om rådet (allmänna frågor), eller allmänna rådet, har en särskild samordnande roll och ansvarar för institutionella, administrativa och övergripande frågor. Rådet (utrikes frågor), eller utrikesrådet, har också en särskild roll.

Eftersom rådet är en enda rättslig enhet, kan vilkensomhelst av de tio konstellationerna anta en rådsakt som ligger inom en annan konstellations område. Därför nämns aldrig vilken rådskonstellation som har antagit en viss lagstiftningsakt.

 

Till början

Rådet (allmänna frågor)/allmänna rådet

Allmänna rådet samordnar förberedelserna inför Europeiska rådets möten (när stats- och regeringscheferna i EU:s medlemsstater samlas). Det är dess uppgift att se till att de olika rådskonstellationernas arbete är samstämmigt

Dessutom beslutar allmänna rådet om EU:s fleråriga budgetram (EU:s sjuårsbudget med finansiering av alla program och verksamheter), övervakar EU:s utvidgningsprocess och anslutningsförhandlingar samt tar upp frågor som rör EU:s institutionella struktur.

Europeiska rådet kan också ge allmänna rådet i uppdrag att behandla andra frågor.

Hur arbetar allmänna rådet?

Allmänna rådet består huvudsakligen av ministrar med ansvar för EU-frågor från alla EU:s medlemsstater. Europeiska kommissionen företräds vanligen av den kommissionär som har ansvar för interinstitutionella förbindelser, beroende på vilken fråga som diskuteras.

Allmänna rådet sammanträder en gång i månaden.

 

Till början

Rådet (utrikes frågor)/utrikesrådet

Utrikesrådet ansvarar för EU:s yttre åtgärder, som omfattar allt från utrikespolitik och försvarsfrågor till handel, utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Det utformar och genomför EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, som grundas på de riktlinjer som Europeiska rådet har fastställt.

Utrikesrådets huvuduppgift är att tillsammans med Europeiska kommissionen och med bistånd av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik säkerställa enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens yttre åtgärder.

Den höga representanten och medlemsstaterna får lämna förslag till utrikesrådet på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Europeiska kommissionen får även lämna gemensamma förslag tillsammans med den höga representanten på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Hur arbetar utrikesrådet?

Utrikesrådet består av alla EU-medlemsstaternas utrikesministrar. Beroende på dagordningen samlas också

  • försvarsministrarna (den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken)
  • utvecklingsministrarna (utvecklingssamarbete)
  • handelsministrarna (den gemensamma handelspolitiken).

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, för närvarande Catherine Ashton, är ordförande när utrikesrådet sammanträder.

När utrikesrådet diskuterar frågor som rör den gemensamma handelspolitiken är det emellertid företrädaren för den EU-medlemsstat som utövar det halvårsvis roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd som är ordförande.

Den höga representanten bistås av Europeiska utrikestjänsten.

Utrikesrådet sammanträder en gång i månaden.

 

Till början

Rådet (ekonomiska och finansiella frågor)/Ekofinrådet

Ekofinrådet har ansvar för EU-politiken på tre huvudområden: ekonomisk politik, skattefrågor och reglering av finansiella tjänster.

Dess ansvarsområde omfattar också rättsliga och praktiska frågor när det gäller EU:s gemensamma valuta – euron. Ekofinrådet samordnar dessutom EU:s ståndpunkter inför möten på internationell nivå, t.ex. G20, Internationella valutafonden och Världsbanken, och ansvarar finansiella aspekter på internationella förhandlingar om åtgärder för att hantera klimatförändringen.

Hur arbetar Ekofinrådet?

Ekofinrådet består av alla medlemsstaternas ekonomi- och finansministrar. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Det hålls också särskilda Ekofinmöten med de nationella budgetministrarna och EU-kommissionären med ansvar för ekonomisk planering och budget, för att utarbeta EU:s årliga budget.

 Ekofinrådet sammanträder vanligen en gång i månaden.

Till början

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)/RIF-rådet

RIF-rådet utvecklar samarbetet i och en gemensam politik för olika gränsöverskridande frågor i syfte att bygga upp ett europeiskt område med rättvisa.

De gränsöverskridande frågorna omfattar bl.a. grundläggande rättigheter, fri rörlighet för medborgare, civilskydd, asyl- och invandringsfrågor, gemensamma utredningar av gränsöverskridande organiserad brottslighet, EU:s säkerhetsstrategi, inbegripet kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, it-brott och våldsinriktad radikalisering.

Hur arbetar RIF-rådet?

RIF-rådet består av justitie- och inrikesministrarna från alla EU-medlemsstaterna. Justitieministrarna behandlar både civilrättsligt och straffrättsligt samarbete, medan inrikesministrarna ansvarar för bl.a. gränsförvaltning och polissamarbete.

RIF-rådet sammanträder vanligen varannan månad.

Danmark, Storbritannien och Irland deltar inte fullt ut i genomförandet av vissa åtgärder på området för rättsliga och inrikes frågor, eller deltar endast på vissa villkor.

 

Till början

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) arbetar för högre sysselsättningsnivåer och bättre levnads- och arbetsvillkor, med en hög nivå för folkhälsa och konsumentskydd inom EU.

Hur arbetar rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)?

I rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) samlas ministrar från alla EU-medlemsstaterna med ansvar för sysselsättning, sociala frågor, hälso- och sjukvård samt konsumentpolitik. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) sammanträder vanligen fyra gånger per år. Två av mötena ägnas vanligen enbart åt frågor om sysselsättnings- och socialpolitik.

 

Till början

Rådet (konkurrenskraft: inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor)

Konkurrenskraftsrådet arbetar för att öka konkurrenskraften och tillväxten i EU. Det behandlar frågor från fyra stora politikområden: inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor.

Hur arbetar konkurrenskraftsrådet?

I konkurrenskraftsrådet samlas, beroende på dagordningen, alla medlemsstaternas ministrar med ansvar för handel, industri, forskning och innovation, ekonomi och rymdfrågor. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Möten hålls minst fyra gånger per år.

 

Till början

Rådet (transport, telekommunikation och energi)

Rådet (transport, telekommunikation och energi) arbetar för att uppfylla EU:s mål på områdena transport, telekommunikation och energi: att skapa moderna, konkurrenskraftiga och effektiva marknader och infrastrukturer och att skapa transeuropeiska transport-, kommunikations- och energinät.

Hur arbetar rådet (transport, telekommunikation och energi)?

Rådets sammansättning och antalet möten varierar beroende på vilka frågor som står på dagordningen:

  • Transportministrarna sammanträder vanligen fyra gånger per år.
  • Energiministrarna sammanträder tre eller fyra gånger per år.
  • Ministrarna med ansvar för telekommunikationsfrågor sammanträder två gånger per år. 

De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

 

Till början

Rådet (jordbruk och fiske)

Rådet (jordbruk och fiske) antar lagstiftning på ett antal områden som rör livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling och fiskeriförvaltning.

Hur arbetar rådet (jordbruk och fiske)?

I rådet (jordbruk och fiske) samlas ministrar från alla EU-medlemsstaterna. De flesta medlemsstaterna representeras av en minister för båda sektorerna, men vissa skickar två ministrar – en för jordbruk och en för fiske.

EU-kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling eller EU-kommissionären för havsfrågor och fiske deltar också i mötena.

Mötena äger vanligen rum en gång i månaden.

 

Till början

Rådet (miljö)/miljörådet

Miljörådet ansvarar för EU:s miljöpolitik, bl.a. miljöskydd, varsam resursanvändning och skydd av människors hälsa. Det behandlar också internationella miljöfrågor, särskilt på klimatförändringsområdet.

Hur arbetar miljörådet?

Miljörådet består av ministrar som ansvarar för frågor som särskilt rör miljön. Europeiska kommissionen företräds vid mötena av både miljökommissionären och kommissionären med ansvar för klimatfrågor.

Miljörådet sammanträder ca fyra gånger per år.

 

Till början

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)

De områden som rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) behandlar faller under medlemsstaternas ansvar. EU:s roll på dessa områden är därför att ge en ram för samarbetet mellan medlemsstaterna och för utbyte av information och erfarenheter inom områden av gemensamt intresse.

I vissa fall kan unionen, när denna möjlighet ges enligt fördragen, också vidta lagstiftningsåtgärder, t.ex. när det gäller audiovisuella frågor och ömsesidigt erkännande av examensbevis.

Utbildningspolitiken ingår också som ett centralt inslag i Europa 2020-strategin.

Hur arbetar rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)?

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) består av ministrar med ansvar för utbildnings-, kultur-, ungdoms-, medie-, kommunikations- och idrottsfrågor från alla EU-medlemsstaterna. Rådets exakta sammansättning beror på vilka frågor som diskuteras vid ett visst möte.

Vid rådsmötena deltar också en företrädare för kommissionen – det brukar vara kommissionären för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Rådet (ungdom, utbildning, kultur och idrott) sammanträder tre eller fyra gånger per år, varav två gånger i fullständig uppsättning.

 

Till början

 

Viktiga dokument

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?