Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Apie Europos Sąjungos Tarybą

Europos Sąjungos Taryba yra valstybių narių vyriausybėms atstovaujanti institucija. Kitas, neoficialus jos pavadinimas – ES Taryba. Tai institucija, kurioje susitinka visų ES šalių nacionaliniai ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką.

1. Ką daro Taryba?

Taryba yra viena iš pagrindinių sprendimus priimančių ES institucijų. Joje vyksta derybos ir priimami ES teisės aktai, prireikus jie koreguojami, ir koordinuojama politika.

 

2. Kaip dirba Taryba?

Taryba – vienas juridinis asmuo, tačiau priklausomai nuo svarstomos temos vyksta 10 skirtingų jos sudėčių posėdžiai.

Taryba priima sprendimus paprasta dauguma, kvalifikuota dauguma arba vieningai, priklausomai nuo priimtino sprendimo.

Tarybai padeda Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER) ir daugiau kaip 150 aukštos specializacijos darbo grupių ir komitetų, vadinamų „Tarybos parengiamaisiais organais“. Šie organai nagrinėja pasiūlymus dėl teisės aktų ir vykdo tyrimus bei kitą parengiamąjį darbą, kad būtų sudarytos sąlygos priimti Tarybos sprendimus.

ES Tarybos nereikėtų painioti su:

 

3. ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

ES Tarybai iš eilės pirmininkauja valstybės narės, keisdamosi kas šeši mėnesiai. Pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja visų lygių posėdžiuose: Tarybos, Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) ir darbo grupių. Ji pateikia gaires ir parengia kompromisus, būtinus Tarybos sprendimams priimti.

Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės nereikėtų painioti su:

 

4. ES Tarybos generalinis sekretoriatas

Tarybos generalinis sekretoriatas padeda Europos Vadovų Tarybai ir Europos Sąjungos Tarybai, įskaitant jai pirmininkaujančias valstybes nares, Nuolatinių atstovų komitetą (COREPER) ir kitus Tarybos komitetus bei darbo grupes. 

Tarybos generalinis sekretoriatas paprastai įdarbina darbuotojus iš kitų ES institucijų arba iš Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) konkursuose laimėjusių kandidatų rezervo sąrašų. Kartais atsiranda laisvų darbo vietų itin specializuoto profilio arba laikiniesiems darbuotojams.

Tarybos generalinis sekretoriatas taip pat vykdo stažuočių programą, pagal kurią siūlomos trijų rūšių stažuotės: mokamos stažuotės, stažuotė, kuri yra privaloma studento studijų dalis, ir nacionaliniams pareigūnams skirtos stažuotės.

ES Tarybos generalinis sekretoriatas reguliariai skelbia kvietimus teikti pasiūlymus dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių sudarymo.

Svarbiausios datos

  • 1952 - pirmasis „Specialiosios ministrų tarybos“ posėdis, įvykęs rugsėjo 8–10 d.
  • 1958 - pirmasis EEB Tarybos posėdis, įvykęs sausio 25 d.
  • 1987 - Suvestinis Europos aktas, kuriuo buvo pradėtas Tarybos ir Europos Parlamento bendradarbiavimas teisėkūros srityje ir nustatyta kvalifikuotos balsų daugumos taisyklė.
  • 1993 - priėmus Europos Sąjungos Sutartį žengti pirmieji žingsniai ekonominės ir pinigų sąjungos ir euro link. 
  • 2003 - Nicos sutartimi nustatyta institucinė reforma.
  • 2009 - Lisabonos sutartimi pakeista kvalifikuotos balsų daugumos taisyklė, išplėstas jos taikymas ir nustatyti lygūs Europos Parlamento ir Tarybos teisėkūros įgaliojimai.

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip    Ne


Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?