Právní upozornění

Informace na těchto internetových stránkách podléhají pravidlům ochrany osobních údajů, ochraně autorských práv a vyloučení právní odpovědnosti ze strany Rady.

Prohlížením nebo používáním těchto stránek vyjadřuje uživatel úplný souhlas s níže uvedenými obecnými podmínkami.

Ochrana osobních údajů

Rada přikládá ochraně soukromí velký význam. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Radou vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000, které stanoví zásady a povinnosti, jež musejí evropské orgány při zpracovávání osobních údajů dodržovat, a z rozhodnutí Rady 644/2004 ze dne 13. září 2004, v němž jsou stanovena další prováděcí pravidla pro ochranu údajů Radou.

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména pomocí identifikačního čísla nebo jednoho či více prvků, které jsou pro její identitu specifické.

Přístup k informacím dostupným na internetových stránkách Rady nebo jejich prostřednictvím je obvykle možný, aniž by bylo nutné uvádět osobní údaje. Avšak v případě, že chcete využít některé on-line služby, například zaslat žádost o návštěvu Rady nebo dotaz službě informací pro veřejnost, mohou být od vás při vyplňování formuláře vyžadovány osobní informace, jako je jméno, zaměstnání, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo státní příslušnost. Rada tyto osobní údaje shromažďuje výhradně v rozsahu nutném pro splnění konkrétního účelu stanoveného pro příslušnou on-line službu.

U jednotlivých on-line služeb jsou uvedeny údaje o osobě zodpovědné za zpracování údajů (jež o vás byly shromážděny), a to v upozornění o ochraně soukromí zveřejněném touto službou nebo ve veřejném rejstříku zpracování údajů, který je spravován pověřencem pro ochranu údajů v rámci daného orgánu.

části věnované rejstříku PRADO na internetových stránkách jsou zobrazovány pouze vzory dokladů (nebo jejich části), které oficiálně poskytla účastnící se země (vlastník dokladu) pro zveřejnění na internetu. Není-li to nezbytné, nepoužívají se žádné pravé osobní údaje. V zájmu zajištění ochrany soukromí a osobních údajů se při použití pravých dokladů (oproti vzorům) v co nejvyšší možné míře zajišťuje nečitelnost jakýchkoli údajů, které by mohly vést k identifikaci osoby, nejsou-li v daném případě jednotlivé údaje podstatné.

V souvislosti s výkonem svých práv či k získání dalších informací se můžete obrátit přímo na odpovědného správce údajů. Obrátit se můžete také na pověřence Rady pro ochranu údajů a požádat jej o stanovisko ke zpracování údajů, jež se vás týká nebo na němž jste se podíleli. Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení vašich práv, můžete předložit stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů, který je nezávislým orgánem dozoru.

Na těchto internetových stránkách jsou někdy uvedeny odkazy na jiné internetové stránky. Jelikož Rada nemá na obsah těchto stránek žádný vliv, doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich vlastní politikou ochrany soukromí.

Soubory cookie

Internetové stránky Rady používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc., která pomáhá při analýze jejich využívání a software Site Improve, aby bylo možné zjistit a opravit chyby jejich přístupnosti. Další informace jsou k dispozici na stránkách o naší politice týkající se souborů cookie.

Vyloučení právní odpovědnosti

Rada tyto internetové stránky provozuje s cílem zajistit veřejnosti přístup k informacím o své činnosti a politikách Rady obecně. Snažíme se poskytovat aktuální a přesné informace. Rada však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s materiály na těchto stránkách. Tyto materiály:

  • představují pouze informace obecné povahy a nevztahují se na konkrétní situaci určité osoby či subjektu;
  • nemusejí být vždy vyčerpávající, úplné, přesné anebo aktuální;
  • někdy obsahují odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah nemá Rada žádný vliv a za něž Rada nenese odpovědnost;
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li konkrétní radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný na internetových stránkách přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění dostupné v elektronickém vydání Úředního věstníku Evropské unie.

Snažíme se zabránit výskytu poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na našich stránkách však mohly být vytvořeny nebo strukturovány v souborech nebo formátech, které nejsou bezchybné, a nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Budeme-li na chyby upozorněni, pokusíme se je opravit. Rada ovšem nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody, jež mohou vzniknout v důsledku používání těchto stránek.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Rady v případě porušení povinností stanovených příslušnými předpisy vnitrostátního či evropského práva ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji nelze vyloučit dle článku 340 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).