Co Rada EU dělá?

1. Jedná o právních předpisech EU a přijímá je

Rada je místem, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se EU.

Rada jedná o legislativních aktech a přijímá je, a to ve většině případů společně s Evropským parlamentem v souladu s řádným legislativním postupem, tzv. postupem spolurozhodování. Postup spolurozhodování se používá v oblastech politiky, v nichž má EU výlučnou pravomoc či sdílenou pravomoc s členskými státy. V těchto případech Rada vykonává legislativní činnost na základě návrhů, které jí předkládá Evropská komise.

2. Koordinuje politiky členských států

Rada odpovídá za koordinaci politik členských států v konkrétních oblastech, jako jsou:

  • hospodářské a fiskální politiky: v zájmu posílení správy ekonomických záležitostí v EU Rada koordinuje hospodářské a fiskální politiky členských států, sleduje jejich rozpočtové politiky, posiluje fiskální rámec EU a zabývá se rovněž právními a praktickými aspekty eura, finančními trhy a pohybem kapitálu,
  • vzdělávání, kultura, mládež a sport: Rada v těchto oblastech přijímá rámce politik EU a pracovní plány, které stanoví priority pro spolupráci mezi členskými státy a Komisí,
  • politika zaměstnanosti:  na základě závěrů Evropské rady o zaměstnanosti v EU Rada každoročně vypracovává hlavní směry a doporučení pro členské státy.

3. Rozvíjí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU

Na základě pokynů Evropské rady vymezuje a vykonává zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Tato politika zahrnuje i rozvojovou a humanitární pomoc EU, obranu a obchod. Společně s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Rada zajišťuje jednotnost, soudržnost a účinnost vnější činnosti EU. 

4. Uzavírá mezinárodní dohody

Rada  uděluje mandát Komisi, aby jménem EU jednala o dohodách mezi EU a zeměmi, které nejsou členy EU, nebo mezinárodními organizacemi. Po skončení jednání Rada na základě návrhu Komise rozhoduje o podpisu a uzavření dohody. Rada rovněž přijímá konečné rozhodnutí o uzavření dohody poté, co svůj souhlas vyjádří Evropský parlament (je nezbytný v oblastech, v nichž se uplatňuje postup spolurozhodování) a dohodu ratifikují všechny členské státy EU.

Tyto smlouvy se mohou týkat komplexních oblastí, jako je obchod, spolupráce a rozvoj, nebo konkrétních témat, například oblasti textilu, rybolovu, cel, dopravy, vědy a technologií apod. 

5. Přijímá rozpočet EU

Rada přijímá společně s Evropským parlamentem rozpočet EU.

Rozpočtové období zahrnuje jeden kalendářní rok. Rozpočet se obvykle přijímá v prosinci a jeho plnění začíná dne 1. ledna následujícího roku.