Závěry a usnesení Rady

Rada EU

Rada EU projednává a přijímá nejen právní akty, nýbrž i dokumenty, jako jsou závěry, usnesení a prohlášení, které nesměřují k založení právních účinků. Rada tyto dokumenty používá k vyjádření politického postoje k tématu souvisejícímu s oblastmi činnosti EU. Tyto druhy dokumentů pouze stanoví politické závazky nebo postoje – ve Smlouvách nejsou stanoveny. Proto nejsou právně závazné.

Ostatní orgány EU vyjadřují svůj postoj podobným způsobem. Komise například zveřejňuje zelené knihy na podporu debaty o nejrůznějších tématech na úrovni EU. Zelená kniha vyzývá příslušné organizace nebo jednotlivce, aby diskutovali návrhy Komise, které se mohou později stát legislativními akty. Také Parlament může vypracovávat usnesení a doporučení o záležitostech spadajících do oblasti působnosti EU.

Závěry a usnesení 

Závěry Rady jsou přijímány po rozpravě během zasedání Rady. Mohou obsahovat politický postoj k určité otázce. Je třeba rozlišovat mezi závěry Rady a závěry předsednictví. Závěry Rady jsou vydávány Radou, zatímco závěry předsednictví pouze vyjadřují postoj předsednictví a pro Radu nejsou závazné.

Usnesení Rady obvykle stanoví budoucí činnost plánovanou v rámci určité oblasti politiky. Nemají právní účinek, ale mohou obsahovat výzvu Komisi, aby předložila návrh nebo podnikla další kroky. Pokud se usnesení vztahuje na oblast, která nespadá zcela pod pravomoc EU, má podobu „usnesení Rady a zástupců vlád členských států“.

Hlavní typy závěrů a usnesení přijímaných Radou 

Závěry a usnesení jsou používány pro různé účely, jimiž je například:

 • vyzvat členský stát nebo jiný orgán Unie, aby přijal opatření týkající se konkrétní otázky. Tyto závěry jsou často přijímány v oblastech, v nichž má EU pravomoc podporovat, koordinovat a doplňovat činnosti členských států, například v oblasti zdravotnictví nebo kultury.

 • požádat Komisi, aby připravila návrh týkající se konkrétního tématu. Toto je popsáno v článku 241 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

 • koordinovat činnosti členských států. Tyto závěry se používají v případech, kdy Rada provádí politický cíl nezávazným koordinačním postupem. V těchto případech se závěry nebo usnesení vypracovávají pro stanovení cílů nebo pro posouzení pokroku.

 • zaujmout v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU (SZBP) postoj EU týkající se určité události nebo země. Závěry nebo usnesení jsou zde vyjádřením politického postoje nebo posouzením mezinárodní události jménem EU.

 • stanovit koordinovaný postoj EU a jejích členských států v rámci mezinárodních organizací. Rada může například navrhnout závěry za účelem účasti EU na mezinárodních fórech.

 • uvést připomínky a možná řešení problémů zjištěných ve zvláštních zprávách Účetního dvora

Jak to funguje? 

Coreper

Coreper připravuje činnost všech složení Rady a je rozdělen do dvou částí: Coreper I a Coreper II.

Závěry jsou před přijetím projednávány na třech úrovních Rady:

 • v pracovní skupině
 • ve Výboru stálých zástupců (Coreper)
 • v příslušném složení Rady
 1. Před vypracováním návrhu závěrů předsednictví někdy předkládá diskusní dokument, jehož účelem je projednat otázku na úrovni pracovní skupiny. 
 2. Na základě tohoto jednání pak předsednictví Rady, jemuž je obvykle nápomocen generální sekretariát Rady, vypracuje návrh znění závěrů. Politickou odpovědnost za návrh nese předsednictví.
 3. Pracovní skupina se schází několikrát, aby dokument přezkoumala. Závěrečné jednání na úrovni pracovní skupiny se koná přibližně 7-14 dní před předáním závěrů Výboru stálých zástupců k dalšímu posouzení.
 4. Coreper dokument přezkoumá přibližně dva týdny před zasedáním Rady a snaží se vyřešit jakékoli zbývající problémy.
 5. Příslušné složení Rady poté toto znění přijme. Závěry Rady musí být přijaty na základě konsensu mezi všemi členskými státy. Pokud ministři se zněním nesouhlasí, mohou být stále ještě provedeny změny.
 6. Ve výjimečných případech nemusí být Rada schopna se závěry souhlasit. V takových případech se někdy přijmou jako „závěry předsednictví“, které nevyžadují souhlas členských států.