Z právního hlediska je Rada EU jeden subjekt, avšak zasedá v 10 různých složeních v závislosti na projednávaném tématu.

Mezi jednotlivými složeními Rady neexistuje žádná hierarchie, ačkoli Rada pro obecné záležitosti má zvláštní koordinační úlohu a odpovídá za institucionální, administrativní a horizontální záležitosti. Specifické úkoly plní i Rada pro zahraniční věci.

Rada může v kterémkoli ze svých 10 složení přijímat akty, které spadají do oblasti působnosti Rady v jiném složení. Z tohoto důvodu se v případě legislativních aktů přijatých Radou neuvádí její konkrétní složení.

Zasedání Rady

Zasedání Rady se účastní zástupci všech členských států na ministerské úrovni. Účastníky tedy mohou být ministři nebo státní tajemníci. Jsou oprávněni přijímat za vládu svých zemí závazky a mohou také hlasovat. Na zasedání Rady jsou zváni rovněž evropští komisaři, kteří odpovídají za příslušné oblasti. Pokud je legislativní proces zahájen z podnětu Evropské centrální banky, jsou přizváni i její zástupci.

Systém hlasování

V Radě se obvykle hlasuje kvalifikovanou většinou, kterou se přijímá přibližně 80 % právních předpisů EU.

Zasedáním předsedá ministr z členského státu, který v Radě vykonává šestiměsíční předsednictví. Výjimkou je Rada pro zahraniční věci, které obvykle předsedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rada přijímá rozhodnutí prostou nebo kvalifikovanou většinou nebo na základě jednomyslnosti, a to podle toho, jaké rozhodnutí má být přijato.

Rada může hlasovat pouze tehdy, je-li přítomna většina jejích členů. 

Veřejná zasedání

Zasedání, na kterých Rada projednává návrhy legislativních aktů nebo o nich hlasuje, jsou veřejná. V těchto případech zahrnuje pořad jednání část nazvanou „projednávání legislativních aktů“. Veřejná jsou rovněž první jednání o důležitých nelegislativních návrzích.

Rada dále pravidelně pořádá veřejné rozpravy o významných otázkách, které se dotýkají zájmů EU a jejích občanů. Veřejně probíhá rozprava o 18měsíčním programu Rady pro obecné záležitosti a o prioritách Rady v ostatních složeních i rozprava o 5letém programu Komise.