Rada pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH)

Rada EU

Rada pro zemědělství a rybolov přijímá právní předpisy v řadě oblastí související s produkcí potravin, rozvojem venkova a řízením rybolovu.

Jak Rada pro zemědělství a rybolov pracuje?

V Radě pro zemědělství a rybolov zasedají ministři ze všech členských států EU. Většinou na zasedání přijíždí jeden ministr zastupující obě odvětví, avšak některé členské státy vysílají ministry dva, a to ministra zemědělství a ministra pro rybolov.

Jednání se účastní rovněž evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova nebo evropský komisař pro námořní záležitosti a rybolov.

Zasedání se obvykle konají jednou měsíčně.

Zemědělská a rybářská politika

Rada přijímá – ve většině případů společně s Evropským parlamentem – právní předpisy v řadě oblastí související s produkcí potravin, rozvojem venkova a řízením rybolovu.

Zemědělská politika zahrnuje společnou zemědělskou politiku (SZP), pravidla pro vnitřní trh v oblasti zemědělství, dále lesnictví, ekologické zemědělství, jakost produkce a bezpečnost potravin a krmiv. Cílem opatření souvisejících se SZP je zvýšit produktivitu zemědělství, zajistit odpovídající životní úroveň zemědělců, stabilizovat trhy, zabezpečit plynulé zásobování a zajistit spotřebitelům dodávky za přiměřené ceny.

Rada také přijímá právní předpisy týkající se rybářské politiky, stanovení ročních celkových přípustných odlovů (tzv. TAC) a kvót pro jednotlivé druhy ryb a přidělení rybolovných práv. Hlavním úkolem je zajištění větší ekologické udržitelnosti a hospodářské životaschopnosti rybolovu a současně řešení otázek, jako je nadměrný odlov a nadměrná kapacita loďstev.

Priority Rady pro zemědělství a rybolov během estonského předsednictví

Zemědělství

V oblasti zemědělství je hlavním tématem estonského předsednictví budoucnost společné zemědělské politiky (SZP). Předsednictví bude klást důraz na zjednodušení SZP, a to především v kontextu souhrnného nařízení.

Clem předsednictví je rovněž:

  • zajistit udržitelnost a konkurenceschopnost zemědělství EU,
  • posílit postavení producentů v potravinovém řetězci,
  • přispět k boji proti antimikrobiální rezistenci
  • a v oblasti zdraví rostlin upřednostnit plánování pro případ nepředvídaných událostí.

Zvláštní pozornost bude rovněž věnována udržitelnému využívání zemědělské půdy. V říjnu se má v Tallinu uskutečnit konference na vysoké úrovni s názvem „Půdy pro udržitelnou produkci potravin a ekosystémové služby“.

Estonské předsednictví usiluje o dosažení otevřené obchodní politiky a obchodních dohod, připraví postoje EU v mezinárodních organizacích a dosáhne jejich schválení.

Rovněž bude podporovat jednání o způsobech provádění digitálních řešení pro účinná kontrolní opatření. Ve spolupráci s Evropskou komisí uspořádá konferenci věnovanou integrovanému systému pro správu informací o úředních kontrolách.

Rybolov

Pokud jde o rybolov, prioritami estonského předsednictví budou nařízení o kvótách, neboť musejí být přijata do roku 2018.

Předsednictví zamýšlí přijmout:

  • rybolovná práva pro Baltské moře,
  • rybolovná práva pro Černé moře,
  • rybolovná práva ve vodách EU i mimo ně.

Cílem společné rybářské politiky je dosáhnout maximálního udržitelného výnosu do roku 2020.

Cílem předsednictví je dosáhnout pokroku i v dalších oblastech, například ohledně plánů řízení, a tam, kde je to možné, usilovat o dosažení obecného přístupu. Usiluje o znovuzahájení jednání o víceletém plánu řízení pro populace lososa v Baltském moři.

Předsednictví zamýšlí pokročit v práci na plánu řízení v Severním moři a na rámcovém nařízení o technických opatřeních, a pokud možno i na návrhu o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva.

Estonské předsednictví rovněž hodlá zahájit diskusi o budoucnosti Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), a to prostřednictvím konference pořádané ve spolupráci s Evropskou komisí.