Rada pro konkurenceschopnost (COMPET)

Rada EU

Rada pro konkurenceschopnost usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti a posílení růstu v EU. Rada v tomto složení se zabývá čtyřmi důležitými oblastmi politik EU, kterými jsou: vnitřní trh, průmysl, výzkum a inovace, a vesmír.

Jak Rada pro konkurenceschopnost pracuje?

V závislosti na projednávaných tématech se na zasedáních Rady pro konkurenceschopnost setkávají ministři ze všech členských států odpovědní za obchod, hospodářství, průmysl,výzkum a inovace, a vesmír. Těchto zasedání se účastní rovněž příslušní evropští komisaři.

Zasedání se konají minimálně čtyřikrát ročně.

Evropská politika v oblasti konkurenceschopnosti

Rada jakožto tvůrce politik usiluje o posílení konkurenceschopnosti a růstu Evropské unie. Zaměřuje se přitom na tak rozmanité oblasti politik, jako jsou vnitřní trh, průmysl, výzkum a inovace, a vesmír.

Pokud jde o vnitřní trh, Rada jako normotvůrce usiluje o odstranění překážek, které brání přeshraničnímu toku výrobků, pracovních sil, kapitálu a služeb.

V oblasti průmyslu Rada kombinuje horizontální přístup, jehož cílem je začlenit otázky průmyslové politiky do všech ostatních souvisejících politik EU, s odvětvovým přístupem, který zohledňuje zvláštní potřeby každého odvětví.

Rada usiluje o zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podniky. Činí tak tím, že společně s Evropským parlamentem přijímá právní předpisy, kterými stanoví zvláštní opatření zaměřená na malé a střední podniky, jako např. zlepšení přístupu k financování, omezení byrokracie a podpora inovací.

Pokud jde o výzkum, inovace a vesmír, je cílem Rady posílit vědeckou a technologickou základnu evropského průmyslu, a zlepšit tak jeho konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni a stimulovat růst a tvorbu pracovních míst. V zájmu rozvoje evropské politiky pro oblast vesmíru spolupracuje Rada také s Evropskou kosmickou agenturou.

Priority estonského předsednictví

Estonské předsednictví plánuje dokončit schvalování nařízení o neopodstatněném zeměpisném blokování uvnitř jednotného trhu a hodlá zahájit úvodní diskuse o reformním balíčku v oblasti práva obchodních společností.

Na poli technické harmonizace bude estonské předsednictví pracovat na návrhu, který se týká schvalování typu motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi.

V rámci svého předsednictví se Estonsko dále zaměří na druhý reformní balíček v oblasti autorského práva, bude prosazovat začleňování průmyslové politiky do všech strategických iniciativ Unie a povede diskuse o tom, jak posílit unijní průmysl a zvýšit konkurenceschopnost.

Pokud jde o výzkum, je prioritním tématem estonského předsednictví průběžné hodnocení unijního rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Na pořadu jednání budou i diskuse o budoucnosti vesmírného programu EU Copernicus.