Rada pro životní prostředí (ENVI)

Rada EU

Rada pro životní prostředí odpovídá za politiku EU v oblasti životního prostředí, včetně ochrany životního prostředí, obezřetného využívání zdrojů a ochrany lidského zdraví. Zabývá se rovněž mezinárodními environmentálními otázkami, zejména v oblasti změny klimatu.

Jak Rada pro životní prostředí pracuje?

Rada pro životní prostředí je složena z ministrů odpovědných za tuto oblast. Evropskou komisi na zasedáních zastupuje komisař pro životní prostředí a komisař pro opatření v oblasti změny klimatu.

Ročně se konají přibližně čtyři zasedání Rady pro životní prostředí.

Politika v oblasti životního prostředí

Rada jakožto jeden z tvůrců politik odpovídá společně s Evropským parlamentem za přijímání ambiciózních právních předpisů v oblasti životního prostředí, které mají chránit přírodní stanoviště, přispívat k zachování čistoty ovzduší a vody, zajišťovat správnou likvidaci odpadů, zlepšovat znalosti o toxických chemických látkách a pomáhat podnikům v přechodu k udržitelnému hospodářství.

Rada také zajišťuje, aby environmentální aspekty byly řádně začleňovány do dalších politik EU, například v oblasti průmyslu, zemědělství, dopravy, energetiky a služeb.

Na mezinárodní úrovni usilují EU a její členské státy o to, aby environmentální normy EU byly zohledňovány v mezinárodních dohodách týkajících se životního prostředí a změny klimatu. V tomto ohledu Rada odpovídá za přípravu postojů EU pro mezinárodní konference a jednání v souvislosti se změnou klimatu.

Priority estonského předsednictví

Agenda Rady pro životní prostředí se během estonského předsednictví zaměří na iniciativy v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Hlavní důraz bude kladen na jednání o legislativních návrzích, které budou provádět cíle Pařížské dohody o změně klimatu: směrnice o systému obchodování s emisemi (ETS), nařízení o „sdílení úsilí“, nařízení o LULUCF a návrh týkající se letectví a systému ETS.

Předsednictví bude také usilovat o dosažení pokroku v jednáních o návrzích, jež jsou součástí balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství.