Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO)

Rada EU

Rada EPSCO usiluje o zvýšení úrovně zaměstnanosti a zlepšení životních a pracovní podmínek a současně o zajištění vysoké úrovně péče o zdraví a ochrany spotřebitele v EU.

Jak Rada EPSCO pracuje?

V Radě EPSCO zasedají ministři ze všech členských států EU odpovědní za zaměstnanost, sociální věci, zdravotnictví a politiku ochrany spotřebitele. Těchto zasedání se účastní rovněž příslušní evropští komisaři.

Každý rok se obvykle konají čtyři zasedání Rady EPSCO. Dvě z nich jsou zpravidla věnována výlučně otázkám zaměstnanosti a sociální politiky.

Politika v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, zdraví a ochrany spotřebitele

Obecným cílem činnosti EU je zvýšit životní úroveň a kvalitu života občanů, zejména prostřednictvím vysoce kvalitních pracovních míst a vysoké úrovně sociální ochrany, ochrany zdraví a ochrany zájmů spotřebitelů.

V oblasti zaměstnanosti a sociální politiky odpovídá Rada za vypracování každoročních hlavních směrů politik zaměstnanosti, které členské státy zohledňují ve svých vnitrostátních politikách. Společně s Evropským parlamentem také přijímá právní předpisy, jejichž záměrem je zlepšit pracovní podmínky a posílit sociální začlenění a rovnost žen a mužů.

Zatímco za stanovování politik v oblasti zdraví a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče plně odpovídají členské státy, Rada přijímá společně s Evropským parlamentem právní předpisy týkající se kvality a bezpečnosti lidských orgánů a krve, práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči a kvality a bezpečnosti léčiv a zdravotnických prostředků.

Pokud jde o ochranu spotřebitele, přijímá Rada společně s Evropským parlamentem celoevropská pravidla na ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a jejich hospodářských zájmů.

Priority estonského předsednictví

Estonské předsednictví vítá návrh Evropské komise týkající se evropského pilíře sociálních práv. Má v úmyslu pokročit v jednáních o schválení tohoto pilíře na politické úrovni v Radě.

Estonsko bude za svého předsednictví pokračovat v práci na aktualizaci a zjednodušení předpisů týkajících se koordinace systémů sociálního zabezpečení. Předsednictví zamýšlí pracovat na elektronické výměně údajů o sociálním zabezpečení mezi členskými státy, aby lidé mohli své sociální dávky dostávat rychleji, pokud se přestěhují do jiného členského státu.

Jeho cílem jsou rovněž úspěšná jednání o směrnici o vysílání pracovníků.

Předsednictví považuje za důležité, aby byly v EU zavedeny limitní hodnoty pro další nebezpečné látky, a snížila se tak expozice karcinogenním látkám v pracovním prostředí. Proto je jednou z jeho priorit provést změnu směrnice o karcinogenech a mutagenech.

V oblasti zdraví má estonské předsednictví za cíl, aby se mezi členskými státy dále rozvinula diskuse o omezení škod, které způsobuje alkohol. Předsednictví přikládá význam provedení zásad jednotného digitálního trhu ve zdravotnictví, aby byly vytvořeny potřebné podmínky pro širší využívání a přeshraniční pohyb údajů o zdraví pro účely léčby a rovněž výzkumu a inovací.