Rada pro obecné záležitosti (GAC)

Rada EU

Rada pro obecné záležitosti koordinuje přípravy zasedání Evropské rady. Je rovněž odpovědná za řadu oblastí, které přesahují oblasti jednotlivých politik.

Jak Rada pro obecné záležitosti pracuje?

V Radě pro obecné záležitosti zasedají převážně ministři pro evropské záležitosti ze všech členských států EU. Evropskou komisi v závislosti na projednávaných tématech nejčastěji zastupuje komisař odpovědný za interinstitucionální vztahy.

Zasedání Rady GAC se konají jednou měsíčně.

Evropská rada

Evropská rada je orgánem, který odpovídá za vymezení politických směrů a priorit EU

Rada pro obecné záležitosti

Rada pro obecné záležitosti zajišťuje soudržnost práce Rady ve všech složeních. Připravuje zasedání Evropské rady (zasedání hlav států a předsedů vlád členských států EU) a zajišťuje navazující činnost.

Je odpovědná za řadu oblastí, které přesahují oblasti jednotlivých politik. Mezi ně patří rozšiřování EU a přístupová jednání, přijímání víceletého finančního rámce (sedmiletého rozpočtového plánu EU), politika soudržnosti, záležitosti týkající se institucionálního uspořádání EU a další otázky, jimiž ji pověří Evropská rada.

Priority Rady pro obecné záležitosti v průběhu estonského předsednictví

Rada pro obecné záležitosti

Estonské předsednictví bude pokračovat v jednáních o budoucnosti Evropské unie a o možnostech, jak zohlednit potřeby občanů EU a ochránit jejich zájmy.

Předsednictví bude pokračovat v provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů v zájmu zlepšení legislativního procesu, jeho usnadnění a zefektivnění.

Cílem předsednictví je dosáhnout dohody na společném prohlášení Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady o legislativních prioritách pro rok 2018.

Předsednictví bude také usilovat o dosažení interinstitucionální dohody o povinném rejstříku transparentnosti.

Kromě toho hodlá estonské předsednictví rovněž pokračovat v diskusi o zásadách a ochraně právního státu, mimo jiné prostřednictvím dialogů o právním státu v rámci Rady pro obecné záležitosti.

Pokud jde o rozšíření EU, předsednictví bude pokračovat v práci, aby se dosáhlo pokroku v širším kontextu bezpečnosti, stability, demokracie a právního státu v Evropě.

Pokud jde o jednání Rady týkající se politiky soudržnosti, předsednictví se bude věnovat výsledkům, provádění a budoucnosti politiky soudržnosti. Vycházet při tom bude ze sedmé zprávy Komise zaměřené na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, z diskusních dokumentů, zveřejněných výzkumných prací a předchozích jednání Rady v jiných složeních.

Rada pro obecné záležitosti (článek 50)

Ministři zasedající ve složení EU-27 budou v Radě pro obecné záležitosti (článek 50) jednat o veškerých otázkách týkajících se vystoupení Spojeného království z EU.

Rada pro obecné záležitosti (článek 50) mezi zasedáními Evropské rady (článek 50) zajistí, aby jednání probíhala v souladu s pokyny Evropské rady a se směrnicemi Rady pro jednání.

Cílem estonského předsednictví během těchto jednání je zajistit jednotu 27 členských států a usnadnit dosažení dohody se Spojeným královstvím.