Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE)

Rada EU

Rada TTE usiluje o splnění cílů EU v oblasti dopravy, telekomunikací a energetiky: vybudovat moderní, konkurenceschopné a efektivní trhy a infrastrukturu a vytvořit transevropské dopravní, telekomunikační a energetické sítě.

Jak Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku pracuje?

Složení Rady TTE a počet jejích zasedání závisí na tématech zařazených na pořad jednání:

  • ministři dopravy se obvykle scházejí čtyřikrát ročně;
  • ministři energetiky zasedají třikrát nebo čtyřikrát ročně;
  • ministři pro telekomunikace se scházejí dvakrát ročně.

Těchto zasedání se účastní rovněž příslušní evropští komisaři.

Dopravní, telekomunikační a energetická politika

V oblasti dopravy je úkolem Rady přijímat společně s Evropským parlamentem právní předpisy v rámci společné dopravní politiky, jako jsou společná pravidla pro mezinárodní dopravu, podmínky pro provozovatele dopravy a opatření k posílení práv cestujících a zvýšení bezpečnosti dopravy. Jedním z hlavních cílů je zavést udržitelné dopravní systémy, které budou znamenat nižší spotřebu energie a současně zlepší mobilitu uživatelů díky optimální době dopravy a vhodnějším dopravním trasám.

Pokud jde o energetiku, je úkolem Rady přijímat společně s Evropským parlamentem právní předpisy týkající se fungování trhů s energií s cílem zajistit bezpečnost dodávek energie a podpořit energetickou účinnost, nové a obnovitelné zdroje energie a propojení energetických sítí.

V oblasti telekomunikací je pak úkolem Rady přijímat společně s Evropským parlamentem právní předpisy a pokyny týkající se telekomunikačních sítí a jejich interoperability. Cílem politiky EU je rovněž zlepšit konkurenceschopnost a kybernetickou bezpečnost telekomunikačního odvětví a inovace v tomto odvětví.

Priority estonského předsednictví

Estonské předsednictví bude pokračovat v práci směřující k dokončení energetické unie. Zejména se zaměří na balíček předpisů týkajících se čisté energie a na uspořádání trhu s elektřinou.

Předsednictví navrhne prohlášení partnerství veřejného a soukromého sektoru o digitalizaci odvětví energetiky.

Pokud jde o oblast dopravy, z balíčku týkajícího se nízkoemisní mobility upřednostní estonské předsednictví iniciativy v oblasti silniční dopravy a bude se zasazovat o aktivní provádění strategie pro evropské letectví. Předsednictví bude rovněž pracovat na odstranění překážek digitalizace v dopravě a k tomuto tématu připraví závěry Rady.

V oblasti telekomunikací bude prioritou estonského předsednictví dospět k dohodě o obecném přístupu, pokud jde o kodex pro elektronické komunikace, tak aby byla Evropa připravena éru mobilních sítí 5G.