Řádný legislativní postup

Rada EU

V roce 1992 byl poprvé zaveden postup spolurozhodování a jeho využití bylo rozšířeno v roce 1999. S přijetím Lisabonské smlouvy byl postup spolurozhodování přejmenován na řádný legislativní postup a stal se hlavním rozhodovacím postupem používaným pro přijímání právních předpisů EU. Používá se přibližně u 85 oblastí politiky.

Dosažení dohody

Rada v některých případech používá „obecný přístup“, aby přiblížila Parlamentu svůj postoj k legislativnímu návrhu, který předložila Komise.

Tato politická dohoda se obvykle používá v zájmu urychlení legislativního postupu a snazšího dosažení dohody v prvním čtení mezi Parlamentem a Radou.

Stručný přehled

Normotvůrci: Rada EU a Evropský parlament

Právo legislativního podnětu: Evropská komise

Hlavní prvky postupu:

  1. Evropská komise předloží návrh Radě a Evropskému parlamentu.
  2. Rada a Parlament přijmou legislativní návrh buď v prvním, nebo ve druhém čtení.
  3. Jestliže tyto dva orgány nedosáhnou dohody po druhém čtení, je svolán dohodovací výbor.
  4. Je-li ve třetím čtení pro oba orgány přijatelné znění návrhu, které bylo schváleno dohodovacím výborem, je legislativní akt přijat.

Pokud je legislativní návrh v kterékoli fázi postupu odmítnut nebo pokud Parlament a Rada nemohou nalézt kompromis, návrh přijat není a řádný legislativní postup je ukončen.

Právní základ: články 289 a 294 Smlouvy o fungování Evropské unie.