Zvláštní legislativní postupy

Rada EU

Stručný přehled

Normotvůrce: Rada je fakticky jediným normotvůrcem. Evropský parlament musí s legislativním návrhem vyjádřit svůj souhlas nebo musí být konzultován.

Právo legislativního podnětu: Evropská komise

Druhy postupů:

  • Souhlas: Evropský parlament má pravomoc přijmout nebo odmítnout legislativní návrh absolutní většinou hlasů, nemůže jej však pozměnit.
  • Konzultace: Evropský parlament může legislativní návrh schválit či odmítnout nebo může navrhnout změny.

Právní základ: čl. 289 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pravidla: Zvláštní legislativní postupy nejsou podrobně vymezeny ve Smlouvách. Pravidla se proto stanovují ad hoc na základě příslušných článků Smlouvy.

Podrobně

1. Souhlas

V rámci postupu souhlasu může Rada přijmout legislativní návrhy poté, co obdrží souhlas Evropského parlamentu. Parlament má proto pravomoc přijmout nebo odmítnout legislativní návrh absolutní většinou hlasů, nemůže jej však pozměnit. Rada nemá pravomoc stanovisko Parlamentu zamítnout.

Souhlas se jako legislativní postup používá při přijímání nových právních předpisů o boji proti diskriminaci a rovněž dává Parlamentu právo veta, pokud se použije subsidiární obecný právní základ v souladu s článkem 352 Smlouvy o fungování EU.

Souhlas Parlamentu je vyžadován i jako nelegislativní postup:

  • pokud Rada přijímá některé mezinárodní dohody sjednané EU,
  • v případě závažného porušení základních práv (článek 7 Smlouvy o Evropské unii),
  • pro přistoupení nových členů EU,
  • v případě dohody o podmínkách vystoupení z EU.

2. Konzultace

V rámci postupu konzultace Rada přijímá legislativní návrh poté, co k němu Parlament předloží své stanovisko.

Při tomto postupu může Parlament legislativní návrh schválit či odmítnout nebo může navrhnout změny. Z právního hlediska Rada není povinna stanovisko Parlamentu zohlednit, avšak v souladu s judikaturou Soudního dvora nesmí přijmout rozhodnutí, aniž by jej obdržela.

Tento postup se používá v několika oblastech, jako jsou výjimky z pravidel vnitřního trhu a právo hospodářské soutěže.

Konzultace Parlamentu je také vyžadována jako nelegislativní postup při přijímání mezinárodních dohod v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky.