Jak Euroskupina funguje

Euroskupina

Euroskupina je neformální orgán, v jehož rámci jednají ministři z členských států eurozóny o záležitostech souvisejících se společnými povinnostmi jejich zemí ve vztahu k euru.  

Jejím hlavním úkolem je zajistit úzkou koordinaci hospodářských politik mezi členskými státy eurozóny a usnadnit podmínky pro silnější hospodářský růst. Koordinace politik mezi zeměmi eurozóny je zásadní pro zajištění stability eurozóny jako celku.  

Jednání Euroskupiny jsou tedy věnována specifickým záležitostem souvisejícím s eurem i obecnějším otázkám, které ovlivňují fiskální, měnovou a strukturální politiku členských států eurozóny. Jejím cílem je identifikovat společné výzvy a zaujmout k nim společný přístup.   

Odpovídá rovněž za přípravu eurosummitů a navazující činnost.  

Úloha Euroskupiny byla vymezena v protokolu č. 14 připojeném k Lisabonské smlouvě, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009. 

Jednání

Euroskupina pravidelně jedná o

 • hospodářské situaci a výhledech v eurozóně,
 • rozpočtových politikách členských států eurozóny,
 • makroekonomické situaci v eurozóně,
 • strukturálních reformách, které mohou přispět ke zvýšení růstu,
 • záležitostech souvisejících se zachováním finanční stability v eurozóně,
 • přípravách na mezinárodní zasedání,
 • rozšíření eurozóny.  

Euroskupina může také vést předběžná jednání o rozhodnutích Rady, která se týkají pouze členských států eurozóny. O přijetí takových rozhodnutí hlasují v Radě pouze ministři z členských států eurozóny.  

Euroskupina se zabývá rovněž podmínkami, za nichž je poskytována finanční pomoc zemím eurozóny, které se potýkají se závažnými finančními problémy.

Zasedání  

Euroskupina obvykle zasedá jednou měsíčně, v předvečer zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (Ecofin). V případě potřeby mohou být také svolána další zasedání nebo telekonference. Zasedání jsou neformální a jednání důvěrná.  

Zasedání Euroskupiny se účastní:

 • ministři ze zemí eurozóny odpovědní za finance,
 • předseda Euroskupiny,
 • místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro,
 • prezident Evropské centrální banky (ECB).  

Na zasedání je zván rovněž výkonný ředitel Evropského mechanismu stability. MMF je zván k účasti na jednáních o hospodářských programech, na nichž se podílí.  

Výsledky zasedání prezentuje pro veřejnost předseda Euroskupiny na tiskové konferenci. Euroskupina může navíc vydávat i písemná veřejná prohlášení. Předseda také podává informace Radě Ecofin.

Pracovní program Euroskupiny

Šestiměsíční pracovní program a priority Euroskupiny

Pořady jednání a pracovní programy

Euroskupina přijímá vždy jednou za 6 měsíců svůj pracovní program. V programu jsou určeny hlavní oblasti, na něž se soustředí, a stanoveny předběžné pořady jednání pro nadcházející zasedání Euroskupiny.  

Pořad jednání a diskuse pro každé zasedání Euroskupiny připravuje předseda Euroskupiny za asistence Pracovní skupiny pro Euroskupinu, která se skládá z členů Hospodářského a finančního výboru ze zemí eurozóny.

Volba předsedy Euroskupiny 

Předsedu Euroskupiny volí členové Euroskupiny prostou většinou na 2,5 roku

Pokud předseda nemůže plnit své úkoly, nahradí jej ministr financí země, která vykonává předsednictví v Radě. Není-li předsednická země členem eurozóny, ujme se funkce předsedy Euroskupiny ministr financí země, která k eurozóně náleží a bude předsednictví v Radě vykonávat v nadcházejícícm období.