Pracovní program Euroskupiny

Euroskupina

Euroskupina přijímá vždy jednou za 6 měsíců svůj pracovní program. Tento program obecně vymezuje hlavní oblasti, na něž chce Euroskupina v následujícím pololetí zaměřit své úsilí.

Obsahuje rovněž předběžné pořady jednání pro nadcházející zasedání Euroskupiny. Tyto pořady jednání jsou orientační a podle okolností se mohou měnit.

Priority pro druhé pololetí 2017

Koordinace hospodářských politik

Ve druhé polovině roku 2017 se bude Euroskupina zabývat politikami na posílení dlouhodobější perspektivy růstu a zaměstnanosti.
Kromě pravidelné činnosti související s koordinací politik bude pokračovat ve výměně informací o vnitrostátních osvědčených postupech při zavádění strukturálních reforem, které mají zlepšit odolnost ekonomiky.

Euroskupina bude pozorně monitorovat úsilí členských států eurozóny o zajištění zdravých fiskálních politik a rozpočtovou situaci v eurozóně jako celku. V prosinci potom posoudí návrhy rozpočtových plánů členských států eurozóny na rok 2018.

Země, v nichž probíhají nebo probíhaly ozdravné programy

Euroskupina bude i nadále sledovat pokrok Řecka při plnění ekonomického ozdravného programu, který by měl trvat do poloviny roku 2018.

Bude se také podílet na procesu dohledu po ukončení programu v zemích, které obdržely finanční pomoc v minulosti, tedy na Kypru, v Irsku, Portugalsku a Španělsku.

Smyslem dohledu po ukončení programu je ověřovat, zda neexistuje riziko, že by daná země nebyla schopna splácet úvěry, které v rámci programu finanční pomoci obdržela. Tento dohled je ukončen poté, co země splatí alespoň přibližně 75 % úvěru.

Finanční stabilita

Euroskupina bude i nadále věnovat velkou pozornost finanční stabilitě v eurozóně a probíhající práci na dalším posilování bankovní unie.

Jiné úkoly

Euroskupina bude bedlivě sledovat globální hospodářský vývoj a provádět dle potřeby přípravné práce v souvislosti s mezinárodními zasedáními a eurosummity.

Ve svém pracovním programu také zohlední aktuální diskusi o budoucnosti Unie a o prohlubování hospodářské a měnové unie.