Pracovní program Euroskupiny

Euroskupina

Euroskupina přijímá vždy jednou za 6 měsíců svůj pracovní program. Každý program obecně vymezuje hlavní oblasti, na něž chce Euroskupina zaměřit své úsilí. Jsou v něm rovněž stanoveny předběžné pořady jednání pro nadcházející zasedání Euroskupiny. Tyto pořady jednání jsou orientační a podle okolností se mohou měnit.

Priority pro první pololetí roku 2017

V první polovině roku 2017 se Euroskupina zaměří především na koordinaci hospodářských politik v zájmu posílení krátkodobější i dlouhodobější perspektivy hospodářského růstu a zajištění zdravých veřejných financí. Euroskupina bude zejména podporovat provádění strukturálních reforem.

Koordinace hospodářských politik

Euroskupina má v úmyslu pořádat pravidelné výměny názorů ohledně osvědčených politických postupů a provádění strukturálních reforem doporučených pro eurozónu v rámci evropského semestru. Cílem je zajistit, aby členské státy i eurozóna jako celek těžily z určených osvědčených postupů, a směřovat k dosažení konsensu, pokud jde o referenční srovnávání těchto činností tam, kde je to možné.

Euroskupina bude rovněž monitorovat úsilí členských států eurozóny o zajištění zdravých fiskálních politik a sledovat celkovou orientaci fiskální politiky v eurozóně a její složení.

Mezi priority programu patří i důsledně navázat na jednání o návrzích rozpočtových plánů na rok 2017.

Euroskupina bude pečlivě sledovat vývoj ovlivňující finanční a makroekonomickou stabilitu v eurozóně.

Zaměří se též na to, jak příslušná doporučení provádí členské státy eurozóny, jichž se týká postup při nadměrném schodku.

Přezkumy v zemích, v nichž jsou prováděny programy nebo v nichž byly programy ukončeny

Euroskupina bude pokračovat v přezkumu probíhajícího ekonomického ozdravného programu Řecka.

Zapojí se rovněž do procesu dohledu po ukončení programu v zemích, které obdržely finanční pomoc v minulosti. Jedná se zejména o Kypr, Irsko, Portugalsko a Španělsko.

Bankovní unie

Euroskupina bude i nadále pozorně sledovat probíhající práci na dalším posílení bankovní unie z hlediska aspektů týkajících se eurozóny.

Jiné úkoly

Euroskupina bude i nadále poskytovat podkladové informace pro jednání vedoucích představitelů EU o prohlubování hospodářské a měnové unie a pro přípravu mezinárodních zasedání.