Přípravné orgány Rady

Rada EU

Radě je nápomocen Výbor stálých zástupců vlád členských států při Evropské unii (Coreper) a více než 150 úzce specializovaných pracovních skupin a výborů, tzv. přípravných orgánů Rady.

Přípravné orgány lze rozdělit do 2 hlavních kategorií:

  1. výbory zřízené Smlouvami, mezivládními rozhodnutími nebo aktem Rady - zpravidla se jedná o stálé výbory, v jejichž čele často stojí jmenovaný nebo volený předseda,
  2. výbory a pracovní skupiny zřízené Coreperem - tyto výbory a skupiny se zabývají velmi specifickými tématy a v jejich čele stojí delegát ze země, která v Radě vykonává 6měsíční rotující předsednictví.

Dále mohou být pro konkrétní účely zřizovány tzv. ad hoc výbory, jejichž činnost je po splnění daného úkolu ukončena.