Skupina pro kodex chování (zdanění podniků)

Rada EU

Skupinu pro kodex chování (zdanění podniků) zřídila Rada pro hospodářské a finanční věci 9. března 1998. Úkolem skupiny je zejména posuzovat daňová opatření, která spadají do oblasti působnosti kodexu chování (přijatého v prosinci 1997) pro oblast zdanění podniků, a dohlížet na poskytování informací o těchto opatřeních.

Kodex chování není právně závazným nástrojem, jeho přijetí však vyžaduje, aby se členské státy zavázaly:

  • zrušit stávající daňová opatření, která představují škodlivou daňovou soutěž 
  • nepřistupovat v budoucnu k zavádění nových opatření

Skupina se zabývá především těmito otázkami:

  • pravidla proti zneužívání daňových systémů
  • transparentnost a výměna informací v oblasti převodních cen
  • správní postupy 
  • prosazování zásad kodexu chování v zemích, jež nejsou členy EU

V roce 2013 byla během irského předsednictví Rady zřízena podskupina pro boj proti zneužívání. Je podřízena Skupině pro kodex chování a zaměřena na problematiku hybridních uspořádání využívajících nesouladu mezi daňovými systémy.