Coreper I

Rada EU

V Coreperu I zasedají náměstci stálých zástupců jednotlivých zemí. Jejich zasedání předsedá náměstek stálého zástupce země, která vykonává předsednictví Rady pro obecné záležitosti.

Úloha

Coreper I připravuje jednání Rady v šesti složeních:

  • zemědělství a rybolov (pouze finanční otázky nebo technická opatření týkající se právních předpisů ve veterinární, rostlinolékařské nebo potravinářské oblasti);
  • konkurenceschopnost;
  • vzdělávání, mládež, kultura a sport;
  • zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele;
  • životní prostředí;
  • doprava, telekomunikace a energetika.

Činnost Coreperu I připravuje tzv. skupina Mertens. Úkolem této neformální skupiny je získat prvotní přehled o postojích, které budou delegace jednotlivých členských států na zasedání Coreperu prosazovat.

Co je Coreper?

Coreper je zkratka pro Výbor stálých zástupců vlád členských států Evropské unie. Jeho úloha a jednotlivá složení jsou vysvětleny v čl. 240 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Coreper je hlavním přípravným orgánem Rady. Pokud Rada nerozhodne jinak, všechny body, které mají být zařazeny na pořad jejího jednání (s výjimkou některých záležitostí týkajících se zemědělství), musí nejdříve posoudit Coreper.

Coreper není rozhodovacím orgánem EU a kterákoli z dohod dosažených na jeho úrovni může být zpochybněna Radou. Jedině ta má rozhodovací pravomoc.

Hlavní úkoly

  • koordinuje a připravuje práci jednotlivých složení Rady;
  • zajišťuje konzistentnost politik EU;
  • usiluje o dosažení dohod a kompromisních řešení, které jsou následně předkládány k přijetí Radě.

Členové a složení

Coreper se skládá ze „stálých zástupců“ jednotlivých členských států, kteří jsou velvyslanci těchto států při EU. Jejich úkolem je tlumočit postoje a stanoviska svých vlád.

Obě složení Coreperu (Coreper I a II) zasedají každý týden.