Coreper II

Rada EU

V Coreperu II zasedají stálí zástupci všech členských států. Jejich zasedání předsedá stálý zástupce země, která vykonává předsednictví Rady pro obecné záležitosti.

Úloha

Coreper II připravuje jednání Rady ve 4 složeních:

  • hospodářské a finanční věci;
  • zahraniční věci;
  • obecné záležitosti;
  • spravedlnost a vnitřní věci.

Činnost Coreperu II připravuje tzv. skupina Antici. Úkolem této neformální skupiny je získat prvotní přehled o postojích, které budou delegace jednotlivých členských států na zasedání Coreperu prosazovat.

Co je Coreper?

Coreper je výborem stálých zástupců vlád členských států Evropské unie. Jeho úloha a jednotlivá složení jsou vysvětleny v čl. 240 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Coreper je hlavním přípravným orgánem Rady. Pokud Rada nerozhodne jinak, všechny body, které mají být zařazeny na pořad jejího jednání (s výjimkou některých záležitostí týkajících se zemědělství), musí nejdříve posoudit Coreper.

Coreper není rozhodovacím orgánem EU a kterákoli z dohod dosažených na jeho úrovni může být zpochybněna Radou, která má jako jediná rozhodovací pravomoc.

Hlavní úkoly

  • koordinuje a připravuje práci jednotlivých složení Rady;
  • zajišťuje konzistentnost politik EU;
  • usiluje o dosažení dohod a kompromisních řešení, které jsou následně předkládány k přijetí Radě.

Členové a složení

Coreper se skládá ze „stálých zástupců“ jednotlivých členských států, kteří jsou velvyslanci těchto států při EU. Jejich úkolem je tlumočit postoje a stanoviska svých vlád.

Obě složení Coreperu (Coreper I a II) zasedají každý týden.