Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Předsednictví v Radě EU

Rada EU

Rotující předsednictví

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady, a napomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady.

Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin, které jsou označovány jako „trojice“. Tento systém byl zaveden Lisabonskou smlouvou v roce 2009. Trojice předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou stanovena témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Na základě tohoto programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější 6měsíční program.

Stávající trojici tvoří nizozemské, slovenské a maltské předsednictví. 

Nizozemské předsednictví v Radě EU: 1. ledna – 30. června 2016

Pracovní program nizozemského předsednictví se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti, jimiž jsou: migrace a mezinárodní bezpečnost, zdravé finance a robustní eurozóna, Evropa podporující inovace a tvorbu pracovních míst a progresivní politika v oblasti klimatu a energetiky.

Předsednictví si přeje, aby se EU zaměřila na otázky, které jsou důležité pro evropské občany a podniky, aby prostřednictvím inovací podněcovala růst a vytvářela pracovní místa a byla ve spojení s občanskou společností. Předsednictví bude podporovat opatření na úrovni EU, pouze pokud budou účinnější než politiky na vnitrostátní úrovni.

Sledujte předsednictví:

Předsednictví Rady do roku 2020

Nizozemsko: leden–červen 2016
Slovensko: červenec–prosinec 2016
Malta: leden–červen 2017
Spojené království: červenec–prosinec 2017
Estonsko: leden–červen 2018
Bulharsko: červenec–prosinec 2018
Rakousko: leden–červen 2019
Rumunsko: červenec–prosinec 2019
Finsko: leden–červen 2020

Úkoly předsednictví

Úkolem předsednictví je zajistit na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a současně kontinuitu programu EU a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. V zájmu toho musí předsednictví fungovat jako spravedlivý a nestranný prostředník.

Předsednictví má 2 hlavní úkoly:

1. Plánování a řízení zasedání Rady a jejích přípravných orgánů

Předsednictví řídí zasedání Rady v jednotlivých složeních (s výjimkou Rady pro zahraniční věci) a přípravných orgánů Rady, mezi něž patří stálé výbory, jako je Výbor stálých zástupců (Coreper), a pracovní skupiny a výbory zabývající se velmi specifickými tématy.

Předsednictví dohlíží na správné uplatňování jednacího řádu Rady a jejích pracovních postupů a na řádný průběh jednání.

Organizuje rovněž formální a neformální zasedání v Bruselu i v zemi, která vykonává rotující předsednictví.

2. Zastupování Rady ve vztahu k jiným orgánům EU

Předsednictví zastupuje Radu ve styku s jinými orgány EU, zejména s Komisí a Evropským parlamentem. Jeho úkolem je usilovat o dosažení dohody o legislativních návrzích prostřednictvím trialogů, neformálních jednání a zasedání dohodovacího výboru.

Předsednictví úzce spolupracuje:

  • s předsedou Evropské rady,
  • s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Předsednictví je oběma nápomocno v jejich činnosti a může být někdy pověřeno výkonem určitých úkolů jménem vysokého představitele, například zastupováním Rady pro zahraniční věci před Evropským parlamentem nebo řízením zasedání Rady pro zahraniční věci při projednávání otázek týkajících se společné obchodní politiky.