Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Předsednictví v Radě EU

Rada EU

Rotující předsednictví

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady, a napomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady.

Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin , které jsou označovány jako „trojice“. Tento systém byl zaveden Lisabonskou smlouvou v roce 2009. Trojice předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou stanovena témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Na základě tohoto programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější 6měsíční program.

V současnosti trojici tvoří italské, lotyšské a lucemburské předsednictví. 

Lucemburské předsednictví v Radě EU: 1. července – 31. prosince 2015

Pracovní program lucemburského předsednictví vychází ze sedmi hlavních témat: povzbudit investice k obnovení růstu a zaměstnanosti, prohloubit sociální rozměr Evropské unie, vyrovnat se s migrací včetně otázek svobody, práva a bezpečnosti, oživit jednotný trh s důrazem na jeho digitální rozměr, zasadit evropskou konkurenceschopnost do světového a transparentního rámce, podporovat udržitelný rozvoj a posílit přítomnost Evropské unie v celosvětovém kontextu.

Předsednictví Rady do roku 2020

Irsko: leden–červen 2013
Litva: červenec–prosinec 2013
Řecko: leden–červen 2014
Itálie
: červenec–prosinec 2014
Lotyšsko
: leden–červen 2015
Lucembursko: červenec–prosinec 2015
Nizozemsko: leden–červen 2016
Slovensko: červenec–prosinec 2016
Malta: leden–červen 2017
Spojené království: červenec–prosinec 2017
Estonsko: leden–červen 2018
Bulharsko: červenec–prosinec 2018
Rakousko: leden–červen 2019
Rumunsko: červenec–prosinec 2019
Finsko: leden–červen 2020

Úkoly předsednictví

Úkolem předsednictví je zajistit na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a současně kontinuitu programu EU a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. V zájmu toho musí předsednictví fungovat jako spravedlivý a nestranný prostředník.

Předsednictví má 2 hlavní úkoly:

1. Plánování a řízení zasedání Rady a jejích přípravných orgánů

Předsednictví řídí zasedání Rady v jednotlivých složeních (s výjimkou Rady pro zahraniční věci) a přípravných orgánů Rady, mezi něž patří stálé výbory, jako je Výbor stálých zástupců (Coreper), a pracovní skupiny a výbory zabývající se velmi specifickými tématy.

Předsednictví dohlíží na řádný průběh jednání a správné uplatňování jednacího řádu Rady a jejích pracovních postupů.

Organizuje rovněž formální a neformální zasedání v Bruselu i v zemi, která vykonává rotující předsednictví.

2. Zastupování Rady ve vztahu k jiným orgánům EU

Předsednictví zastupuje Radu ve styku s jinými orgány EU, zejména s Komisí a Evropským parlamentem. Jeho úkolem je prostřednictvím trialogů, neformálních jednání a zasedání dohodovacího výboru usilovat o dosažení dohody o legislativních návrzích.

Předsednictví úzce spolupracuje:

  • s předsedou Evropské rady,
  • s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Předsednictví je oběma nápomocno v jejich činnosti a může být někdy pověřeno výkonem určitých úkolů jménem vysokého představitele, například zastupováním Rady pro zahraniční věci před Evropským parlamentem nebo řízením zasedání Rady pro zahraniční věci při projednávání otázek týkajících se společné obchodní politiky.