Předsednictví Rady EU

Rada EU

Rotující předsednictví

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady a pomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady.

Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin, které jsou označovány jako „trojice“. Tento systém byl zaveden Lisabonskou smlouvou v roce 2009. Trojice předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou stanovena témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Na základě tohoto programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější 6měsíční program.

Stávající trojici tvoří nizozemské, slovenské a maltské předsednictví.

Maltské předsednictví Rady EU: 1. ledna–30. června 2017

Priority maltského předsednictví vycházejí z cíle, kterým je obnovení důvěry v EU, z potřeby dialogu a reflexe ohledně budoucnosti EU, jakož i z aktuálních témat souvisejících s migrací, bezpečností a ekonomikou.

V průběhu nadcházejících 6 měsíců se předsednictví zaměří na 6 klíčových oblastí: migraci, jednotný trh, bezpečnost, sociální začleňování, evropské sousedství a námořní odvětví.

Sledujte předsednictví:

Předsednictví Rady do roku 2020

Malta: leden–červen 2017
Estonsko: červenec–prosinec 2017
Bulharsko: leden–červen 2018
Rakousko: červenec–prosinec 2018
Rumunsko: leden–červen 2019
Finsko: červenec–prosinec 2019
Chorvatsko: leden–červen 2020
Německo: červenec–prosinec 2020

Úkoly předsednictví

Úkolem předsednictví je zajistit na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a současně kontinuitu programu EU a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. V zájmu toho musí předsednictví fungovat jako spravedlivý a nestranný prostředník.

Předsednictví má 2 hlavní úkoly:

1. Plánování a řízení zasedání Rady a jejích přípravných orgánů

Předsednictví řídí zasedání Rady v jednotlivých složeních (s výjimkou Rady pro zahraniční věci) a přípravných orgánů Rady, mezi něž patří stálé výbory, jako je Výbor stálých zástupců (Coreper), a pracovní skupiny a výbory zabývající se velmi specifickými tématy.

Předsednictví dohlíží na řádný průběh jednání a správné uplatňování jednacího řádu Rady a jejích pracovních postupů.

Organizuje rovněž formální a neformální zasedání v Bruselu i v zemi, která vykonává rotující předsednictví.

2. Zastupování Rady ve vztahu k jiným orgánům EU

Předsednictví zastupuje Radu ve styku s jinými orgány EU, zejména s Komisí a Evropským parlamentem. Jeho úkolem je usilovat o dosažení dohody o legislativních návrzích prostřednictvím trialogů, neformálních jednání a zasedání dohodovacího výboru.

Předsednictví úzce spolupracuje:

  • s předsedou Evropské rady,
  • s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Předsednictví je oběma nápomocno v jejich činnosti a může být někdy pověřeno výkonem určitých úkolů jménem vysokého představitele, například zastupováním Rady pro zahraniční věci před Evropským parlamentem nebo řízením zasedání Rady pro zahraniční věci při projednávání otázek týkajících se společné obchodní politiky.