Knihovna a středisko rešerší

Generální sekretariát

Knihovna disponuje celou škálou informačních zdrojů, které se vztahují k činnosti Rady. Tyto informace jsou dostupné v tištěné podobě i online ve všech úředních jazycích EU. K dispozici jsou mimo jiné:

  • noviny a časopisy
  • obecně zaměřená i specializovaná periodika
  • články
  • disertační a jiné práce
  • knihy
  • databáze

Velkou část zdrojů knihovny tvoří online zdroje. Celý obsah těchto zdrojů je k dispozici pouze prostřednictvím bezdrátové sítě generálního sekretariátu Rady v budově Rady.

Přístup

Zaměstnanci a stážisté Rady, delegáti členských států a zaměstnanci ostatních orgánů EU mají do čítáren knihovny neomezený přístup. Na vyžádání jsou poskytovány rešeršní a informační služby.

Pomoc týkající se rešerší

Žádost o studijní návštěvu knihovny Rady mohou předložit vědečtí pracovníci a studenti. Pokud je při rešerši nutná pomoc knihovníka, je třeba knihovně alespoň dva týdny před plánovanou návštěvou doručit příslušnou žádost.
V každé žádosti o tuto službu by mělo být uvedeno téma, které bude předmětem studijní návštěvy, a jazyk konzultovaných materiálů. Knihovník připraví soupisy referencí ke zdrojům, jež se daného tématu týkají a jsou v knihovně Rady k dispozici.

Knihovní fond

Knihovní fond sestává z několika částí.

Hlavní část knihovního fondu je zaměřena na společensko-politický, hospodářský a institucionální vývoj v EU, jejích členských státech a v sousedních a partnerských zemích.

Jazykovědná část obsahuje lingvistické nástroje, jako jsou slovníky, glosáře a gramatické příručky, publikace věnované terminologii, překladu a lingvistice, jakož i referenční materiály ze všech oblastí politiky Rady.

Právnickou část tvoří materiály z oblasti práva a judikatury, které se zabývají různými aspekty práva EU i práva mezinárodního, jakož i judikaturou členských států a třetích zemí.

Katalog

Online katalog umožňuje vyhledávat jednotlivé tituly i vytvářet soupisy referencí.

Bibliografie

Bibliografický fond obsahuje referenční a vědecké práce věnované Evropské radě, Radě Evropské unie a generálnímu sekretariátu.

Blog

Tým knihovníků provozuje blog, na němž naleznete zprávy a sdělení o akcích souvisejících s EU, informace o nejnovějších akvizicích knihovny a tipy na četbu, jakož i měsíční přehled dokumentů zveřejněných expertními skupinami (Think Tank Review).

Příspěvky na blogu nelze v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Rady.