Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů
 • Jak funguje hospodářská a měnová unie

  Jak funguje hospodářská a měnová unie

  Jak funguje hospodářská a měnová unie? Kdo jsou její hlavní aktéři? Co způsobilo hospodářskou a finanční krizi a jak byla vyřešena? Tato brožura poskytuje informace o hospodářské a měnové unii, jejím fungování a reakci na hospodářskou krizi. Vymezuje nástroje, které byly použity k vyřešení krize a k zajištění toho, aby se podobná situace v budoucnosti již neopakovala: koordinaci hospodářských politik, finanční stabilitu s mechanismem dohledu a mechanismem pro řešení krizí a mechanismy stability na podporu zemí eurozóny, které se potýkají s obtížemi.
  Brožura je k dispozici ve 23 jazycích EU.

  36 Pages, Brožované publikace

 • Nástroje Evropské unie v oblasti trestního práva a související texty

  Nástroje Evropské unie v oblasti trestního práva a související texty

  Tato publikace obsahuje výběr 78 textů, které jsou relevantní z hlediska evropského trestního práva. Jedná se zejména o nástroje, které orgány EU přijaly v oblasti spolupráce v trestních věcech (včetně vzájemného uznávání soudních rozhodnutí), nástroje v oblasti trestního práva hmotného, výňatky ze Smluv a dohody mezi EU a třetími zeměmi, například ty, které se týkají vzájemné právní pomoci. Publikace obsahuje rejstřík a záložky.

  939 Pages

 • Environmentální prohlášení 2016 – údaje za rok 2015

  Environmentální prohlášení 2016 – údaje za rok 2015

  V této zprávě naleznete informace o systému environmentálního řízení zavedeném v generálním sekretariátu Rady. Rovněž jsou zde popsány jeho výsledky ve vztahu k otázkám životního prostředí v letech 2010 až 2015. Generálnímu sekretariátu Rady se v tomto období podařilo snížit spotřebu energie o 15 % a množství použitého papíru v přepočtu na osobu o 61 %, což znamená, že generální sekretariát byl při uplatňování politik v oblasti životního prostředí přijatých Radou Evropské unie příkladný.

  58 Pages, Brožované publikace

 • Evropská unie – fakta a čísla

  Evropská unie – fakta a čísla

  Kolik lidí žije v Itálii? Jaký je politický systém v Litvě? A jak se jmenuje hlavní město Kypru? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky naleznete v aktualizované verzi brožury „Evropská unie – fakta a čísla“. Má praktický malý formát a obsahuje základní informace o Evropské unii, jejích orgánech, členských státech a kandidátských zemích. Jsou v ní uvedena fakta o úředních jazycích, odkazy na internetové stránky vlád a další užitečné informace týkající se jednotlivých zemí. Publikace je k dispozici ve 24 jazycích EU.

  88 Pages, Brožované publikace

 • Stáže v Radě Evropské unie

  Stáže v Radě Evropské unie

  Máte zájem o stáž v generálním sekretariátu Rady? V této brožuře naleznete veškeré potřebné informace o stážích, včetně výběrového řízení, délky stáží a seznamu kontaktních údajů pro případné další dotazy.

  2 Pages

 • Mapa evropské čtvrti v Bruselu

  Mapa evropské čtvrti v Bruselu

  Tato praktická mapa v kapesním formátu vám pomůže s orientací v bruselské evropské čtvrti. Najdete na ní sídla orgánů EU, včetně Rady, Komise a Parlamentu i stálých zastoupení jednotlivých členských států. Je k dispozici v angličtině a francouzštině.

  2 Pages

 • Integrovaná opatření EU pro politickou reakci na krize (opatření IPCR EU) – základní informace

  Integrovaná opatření EU pro politickou reakci na krize (opatření IPCR EU) – základní informace

  Pro předsednictví Rady představují uvedená opatření flexibilní krizový mechanismus využívaný při zvládání přírodních i člověkem způsobených katastrof, jakož i při reakci na terorismus. Informační brožura obsahuje popis jednotlivých nástrojů IPCR, které zlepšují schopnost EU sdílet informace, společně přijímat rozhodnutí a koordinovat reakce na nejvyšší politické úrovni. Mezi tyto nástroje patří internetová platforma, kontaktní místa s nepřetržitým provozem a systém podávání zpráv.

  6 Pages

 • Výroční zpráva EU o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015

  Výroční zpráva EU o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015

  Zpráva pojednává o akcích a politikách prováděných v roce 2015 ze strany EU v rámci úsilí o plnění cílů na podporu všeobecného dodržování základních práv a svobod. Popisuje vývoj politiky EU v tematických otázkách v oblasti lidských práv a demokracie v průběhu roku 2015. Mezi tyto otázky patří přístup Unie ke konfliktům a krizím, obchod a rozvojová spolupráce EU, ale i způsob, jakým EU řešila výzvy v oblasti lidských práv a demokracie, jako je boj proti diskriminaci, trestu smrti, mučení a jinému špatnému zacházení a podpora demokracie a svobodných voleb, svobody náboženského vyznání a přesvědčení a podpora obránců lidských práv. Pojednání o jednotlivých zemích, obsažené v předchozích vydáních této výroční zprávy, lze nalézt ve veřejném rejstříku Rady. Zpráva je k dispozici v angličtině, francouzštině a španělštině.

  64 Pages, Brožované publikace

 • Konsolidované znění Smluv, Listina základních práv 2016

  Konsolidované znění Smluv, Listina základních práv 2016

  Tato publikace obsahuje konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, v nichž jsou zapracovány změny zavedené Lisabonskou smlouvou. Zahrnuje rovněž změny Smluv provedené po jejich vstupu v platnost, jako jsou ustanovení o Evropském mechanismu stability či Soudním dvoru a změny uskutečněné v souvislosti s přistoupením Chorvatska. Publikace obsahuje také Listinu základních práv Evropské unie.

  412 Pages, Brožované publikace

 • Smlouva o Euratomu – konsolidované znění

  Smlouva o Euratomu – konsolidované znění

  Tato publikace obsahuje konsolidované – aktualizované – znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, včetně příloh a protokolů. Zahrnuje změny, které přinesla Lisabonská smlouva, jež vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009.

  112 Pages, Brožované publikace

 • Jednací řád Rady a komentář k jednacímu řádu Rady

  Jednací řád Rady a komentář k jednacímu řádu Rady

  Jak probíhá příprava jednání Rady? Který způsob hlasování se použije? Jakými pravidly se řídí veřejné rozpravy? Tato praktická příručka odpovídá na tyto a mnohé další otázky týkající se vnitřního uspořádání Rady, jejího jednání a rozhodování. Je určena především delegátům a rotujícím předsednictvím Rady, kterým má poskytnout informace o právním prostředí a usnadnit přípravu předsednictví. Kromě komentáře brožura obsahuje rovněž jednací řád Evropské rady a Rady. Je vydána ve 23 jazycích.

  119 Pages, Brožované publikace

 • Občanské právo – Evropská justiční spolupráce

  Občanské právo – Evropská justiční spolupráce

  Tato aktualizovaná elektronická kniha obsahuje jak právní nástroje, tak komentáře vysoce postavených akademických pracovníků, soudců a úředníků z několika členských států EU. Vedle některých základních právních aktů, jako je nařízení Brusel I a Luganská úmluva, pokrývá i oblasti a témata jako obchodní právo, smluvní právo, rodinné právo a dokazování. Toto aktualizované vydání zahrnuje také úplně novou kapitolu týkající se řízení o evropském příkazu k obstavení účtů a důkladně revidovanou kapitolu o insolvenčním řízení. Tato elektronická kniha je užitečnou pomůckou pro právníky, vnitrostátní orgány, studenty práva i občany se zájmem o evropské občanské právo, a to v praktickém elektronickém formátu.

  Elektronické knihy

 • Průvodce řádným legislativním postupem

  Průvodce řádným legislativním postupem

  Naleznete v ní veškeré potřebné informace o revidovaném řádném legislativním postupu a seznámíte se s úlohou předsednictví a generálního sekretariátu Rady. Brožura popisuje jednotlivé fáze postupu: tři čtení, dohodovací postup a trialog. Rovněž obsahuje seznam příslušných právních základů, grafické znázornění jednotlivých fází a související lhůty.

  48 Pages, Brožované publikace

 • Omalovánky s evropskými vlajkami

  Omalovánky s evropskými vlajkami

  Jak představit dětem Evropu? Můžete začít těmito vzdělávacími omalovánkami. Vybarvěte vlajky zemí EU (podle vzoru), napište jejich názvy a umístěte je na mapu Evropy. Vhodné na doma i do školy.

  40 Pages, Brožované publikace

 • Evropská rada: činnost v období od prosince 2014 do dubna 2016

  Evropská rada: činnost v období od prosince 2014 do dubna 2016

  V období od 1. prosince 2014 do 30. dubna 2016 čelila Evropská rada rozhodujícím politickým výzvám. Patřily mezi ně mimo jiné bezprecedentní toky žadatelů o azyl a nelegálních migrantů, potřeba nalézt nové řešení pro Řecko, pokud jde o jeho budoucnost v eurozóně, i pro Spojené království v souvislosti s nadcházejícím referendem o setrvání země v EU. Vedoucí představitelé Unie museli rovněž reagovat na závažné bezpečnostní hrozby, a to jak vnitřní, tak vnější povahy. Předseda Donald Tusk ve zprávě předkládá přehled činnosti Evropské rady v daném období; dále je v ní uveden výčet nejdůležitějších politických rozhodnutí a prohlášení.

  82 Pages, Brožované publikace

 • Environmentální prohlášení 2015

  Environmentální prohlášení 2015

  V této zprávě naleznete informace o systému environmentálního řízení zavedeném v generálním sekretariátu Rady. Rovněž jsou zde popsány jeho výsledky ve vztahu k otázkám životního prostředí v letech 2010 až 2014.

  56 Pages, Brožované publikace

 • Evropská unie – unie práva (plakát)

  Evropská unie – unie práva (plakát)

  Od Paříže k Lisabonu – Evropská unie ušla dlouhou cestu od doby, kdy šest ustavujících členů položilo základy Unie, jak ji známe dnes, tj. hospodářského a politického společenství sdružujícího 28 členských států a téměř 509 milionů obyvatel. Na tomto plakátě jsou znázorněny klíčové etapy evropské integrace společně s chronologickým přehledem hlavních smluv a přístupových smluv. Tyto smlouvy, které jsou základem Evropské unie, jsou zároveň odrazem toho, jak členské státy reagují na nové vnitřní a vnější výzvy. Odrážejí i postupný vývoj unie, která sdružuje národy a státy řídící se právními normami.

  1 Pages, Plakáty

 • Evropská rada a Rada EU od počátků po současnost

  Evropská rada a Rada EU od počátků po současnost

  Evropská rada a Rada EU jsou dva klíčoví aktéři procesu rozhodování na úrovni Evropské unie. Každý z nich má v institucionální struktuře Unie svoji vlastní specifickou úlohu, ačkoliv z politického a administrativního hlediska mezi nimi existuje úzký organický vztah. Oba uvedené orgány sdružují zástupce členských států. Tato publikace pojednává o vzniku a vývoji Evropské rady i Rady EU na pozadí Smluv o EU. Zabývá se jejich rozhodující úlohou v procesu evropské integrace a tím, jak jejich historie odráží historii EU jako celku: její politiky a ambice, její krize a pokrok.

  66 Pages, Brožované publikace

 • Evropa a ty – omalovánky s hlavními městy zemí EU

  Evropa a ty – omalovánky s hlavními městy zemí EU

  Pomocí těchto omalovánek si mohou děti osvojit názvy hlavních měst a vybarvit vlajky zemí EU a dozvědět se několik zajímavostí o každém členském státě. Atraktivní učební pomůcka, kterou lze využít doma i ve škole.

  36 Pages, Brožované publikace

 • Akční plán EU pro lidská práva a demokracii

  Akční plán EU pro lidská práva a demokracii

  Cílem druhého akčního plánu pro lidská práva a demokracii na období let 2015–2019 je posílit provádění politiky EU v oblasti lidských práv ve všech činnostech. Tento akční plán je zaměřen zejména na posílení místních orgánů a organizací občanské společnosti.  Klíčovými složkami budou včasná detekce, prevence a mediace konfliktů. Brožura rovněž obsahuje předmluvu vysoké představitelky Federicy Mogheriniové, závěry Rady o akčním plánu a strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii. Akční plán je k dispozici v anglickém a francouzském jazyce.

  52 Pages, Brožované publikace