Eurosummit

Eurosummit

Na eurosummitu se scházejí hlavy států a předsedové vlád zemí eurozóny, předseda eurosummitu a předseda Evropské komise. Zasedání eurosummitu stanovují strategické směry v oblasti hospodářské politiky eurozóny.

Co je eurozóna?

Eurozóna je skupina členských států EU, které přijaly euro jako svou měnu. V současné době má eurozóna 19 členských států.

Úloha eurosummitu

Eurosummit stanoví politické pokyny k zajištění hladkého fungování hospodářské a měnové unie. To napomáhá při koordinaci všech příslušných oblastí politik mezi členskými státy eurozóny.

Pravidelná jednání na vysoké úrovni o konkrétních povinnostech souvisejících s členstvím v eurozóně rovněž umožňují zemím eurozóny při vytváření politik na vnitrostátní úrovni více zohledňovat potřeby eurozóny.

Vzhledem k tomu, že otázky týkající se eurozóny mají politický a hospodářský význam pro všechny země EU, jedná se o nich rovněž pravidelně na zasedáních Evropské rady.

Zasedání eurosummitu

Podle Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii by se zasedání eurosummitu měla konat nejméně dvakrát za rok. Pokud je to možné, měla by tato zasedání navazovat na zasedání Evropské rady v Bruselu.

Zasedání eurosummitu jsou pořádána podle zvláštního jednacího řádu, který byl přijat 14. března 2013.

Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce

Členové

Členy eurosummitu jsou hlavy států nebo předsedové vlád zemí eurozóny, předseda eurosummitu a předseda Evropské komise. Dále:

  • bývá přizván prezident Evropské centrální banky,
  • k účasti může být přizván předseda Euroskupiny, neboť Euroskupina je odpovědná za přípravu eurosummitů a za navazující činnosti,
  • rovněž může být pozván k vystoupení předseda Evropského parlamentu.

Eurosummitů se účastní – pokud to je vhodné a alespoň jednou ročně – i vedoucí představitelné těch členských států, které ratifikovaly Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, ačkoli nejsou členskými státy eurozóny.

Předseda eurosummitu

Předsedu eurosummitu volí vedoucí představitelé eurozóny prostou většinou ve stejném okamžiku, kdy Evropská rada volí svého předsedu. Funkční období předsedy eurosummitu je dva a půl roku.

Úkolem předsedy je svolávat zasedání eurosummitu, předsedat jim a řídit je. Předseda rovněž jedná o otázkách týkajících se eurozóny s předsedou Evropské komise a předsedou Euroskupiny.

Předseda eurosummitu po každém zasedání předkládá zprávu Evropskému parlamentu. Rovněž informuje všechny členské státy mimo eurozónu o přípravách a výsledcích jednotlivých zasedání eurosummitu.

Historie eurosummitu

Vedoucí představitelé eurozóny se poprvé sešli v eurosummitovém formátu 12. října 2008 v Paříži, kde se dohodli na koordinovaném postupu v reakci na hospodářskou krizi. Další summity v tomto složení se konaly v květnu 2010, v březnu 2011, v červenci 2011 a v říjnu 2011 v Bruselu. V roce 2012 řešila otázky týkající se eurozóny většinou Evropská rada.

V rámci zasedání Evropské rady konaného ve dnech 1. a 2. března 2012 podepsali představitelé 25 zemí EU Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Tato smlouva, která vstoupila v platnost 1. ledna 2013, mimo jiné oficiálně ustavila eurosummit.

Organizace eurosummitu a úloha jeho předsedy je stanovena v článku 12 uvedené smlouvy.

První eurosummit po vstupu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii v platnost se konal 14. března 2013.

Dokumenty přijaté hlavami států a předsedy vlád zemí eurozóny v období 2010–2013

Dokumenty přijaté vedoucími představiteli zemí eurozóny v období 2010–2013 jsou k dispozici prostřednictvím následujícího odkazu: