Úloha Evropské rady při nominacích a jmenováních

Evropská rada

Evropská rada plní důležitou úlohu v rámci některých postupů jmenování do významných funkcí EU. Konkrétně odpovídá za:

  • volbu předsedy Evropské rady,
  • návrh na jmenování předsedy Evropské komise,
  • jmenování vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
  • oficiální jmenování Komise jako sboru,
  • jmenování Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB) včetně prezidenta ECB.

Předseda Evropské rady

Předsedou Evropské rady je v současné době Donald Tusk. Ve funkci nahradil dne 1. prosince 2014 Hermana Van Rompuye. 

Volba předsedy Evropské rady

Evropská rada volí svého předsedu kvalifikovanou většinou. Předseda je volen na funkční období v délce 2,5 roku a může být zvolen dvakrát po sobě. 

Návrh na jmenování předsedy Evropské komise

Po volbách do Evropského parlamentu musí Evropská rada navrhnout kandidáta na funkci předsedy Evropské komise. Při rozhodování o kandidátovi Evropská rada přihlíží k výsledku těchto voleb.

Navrženého kandidáta musí schválit Evropský parlament většinou hlasů všech svých členů (nejméně 376 poslanců Evropského parlamentu). Nezíská-li kandidát Evropské rady při hlasování Parlamentu potřebnou většinu, navrhne Evropská rada nového kandidáta. Musí tak učinit do jednoho měsíce od neúspěšného hlasování v Parlamentu.

Evropský parlament poté ke schválení nově navrženého kandidáta použije stejný postup – je tedy třeba získat většinu hlasů všech poslanců.

Tento postup je stanoven v článku 17 Smlouvy o Evropské unii (SEU).

Jmenování vysokého představitele

Evropská rada odpovídá za jmenování vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. K rozhodnutí o navrhovaném kandidátovi je třeba dosáhnout kvalifikované většiny.

Evropská rada může vysokého představitele také odvolat – rovněž kvalifikovanou většinou – před skončením jeho 5letého funkčního období.  

Tento postup je stanoven v článku 18 SEU.

Jmenování Evropské komise

Evropská rada oficiálně jmenuje členy Evropské komise jako sbor. Parlament hlasuje o sboru komisařů – předsedovi Komise, vysokém představiteli a ostatních členech Komise – metodou souhlasu (většinou odevzdaných hlasů).

Poté, co Parlament vyjádří svůj souhlas, Evropská rada Evropskou komisi oficiálně jmenuje. Evropská rada rozhoduje kvalifikovanou většinu.

Tento postup je stanoven v článku 17 SEU.

Jmenování do funkcí v Evropské centrální bance

Evropská rada jmenuje všech 6 členů Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB), která se skládá z prezidenta a viceprezidenta ECB a 4 dalších členů.

Evropská rada přijímá rozhodnutí na základě doporučení Rady. Konzultuje také Evropský parlament a Radu guvernérů ECB (která se skládá ze 6 členů Výkonné rady a guvernérů centrálních bank 19 zemí eurozóny). Evropská rada poté přijme rozhodnutí kvalifikovanou většinou.

Tento postup je stanoven v článku 283 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).