Stanovení politické agendy EU

Evropská rada

Evropská rada je jedním ze 7 orgánů EU. Není však legislativním orgánem EU, a není tudíž zapojena do jednání o právních předpisech EU nebo jejich přijímání. Její hlavní úlohou je určovat obecné politické směřování a priority EU – stanovuje tedy v podstatě politickou agendu EU. 

Obvykle tak Evropská rada činí prostřednictvím závěrů přijímaných na každém ze svých zasedání. V těchto závěrech jsou určeny konkrétní otázky, jež jsou pro EU důležité, a nastíněna zvláštní opatření, jež je třeba přijmout, nebo cíle, jichž je třeba dosáhnout. Závěry Evropské rady také mohou stanovit lhůtu pro dosažení dohody o určité záležitosti nebo pro předložení legislativního návrhu. Evropská rada může tímto způsobem ovlivňovat politickou agendu EU a určovat její směřování.

Evropská rada nedávno přijala „strategickou agendu“ prioritních oblastí pro dlouhodobější opatření EU, jimž je třeba věnovat pozornost.

Strategická agenda pro EU

Evropská rada se na zasedání dne 27. června 2014 v Bruselu dohodla na pěti prioritních oblastech, na které se v příštích pěti letech zaměří činnost EU. Tyto priority jsou popsány v dokumentu nazvaném „Strategická agenda pro Unii v čase změn“. Z této agendy bude vycházet plánování činnosti Evropské rady i pracovní programy jiných orgánů EU. 

1. Zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost

Evropská rada upozorňuje na potřebu posílit růst, zvýšit investice, vytvářet více pracovních míst a kvalitnější pracovní místa a podpořit reformu v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti. Mezi konkrétní opatření patří:

 • dotvoření jednotného digitálního trhu do roku 2015;
 • usnadnění přístupu malých a středních podniků k financování a investicím;
 • větší investice do infrastruktury;
 • dokončení jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) do roku 2015;
 • posílení správy eurozóny a koordinace hospodářských politik.

2. Posílení vlivu občanů a jejich ochrana

Evropská rada zdůrazňuje priority, které by umožnily občanům EU využívat příležitostí, jež se jim nabízejí, a zároveň by řešily otázky, jako je chudoba a sociální vyloučení. Ke zvláštním opatřením se řadí:

 • pokračování v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí;
 • potírání daňových úniků a podvodů.

3. Politiky v oblasti energetiky a klimatu

Evropská rada zdůrazňuje, že je třeba snížit závislost na dovozu paliv a zemního plynu a zajistit cenově dostupnou, zabezpečenou a udržitelnou energii v rámci EU. Mezi hlavní priority patří:

 • dotvoření trhu s energií v EU;
 • diverzifikace dodávek energie a zásobovacích tras a vybudování energetické infrastruktury;
 • stanovení ambiciózních cílů v oblasti klimatu pro rok 2030 a udržení vůdčí úlohy v boji proti změně klimatu. 

4. Svoboda, bezpečnost a právo

Evropská rada vyzdvihuje význam dobré spolupráce na úrovni EU v otázkách souvisejících s bezpečností, jako je terorismus nebo řízení migračních toků. Mezi konkrétní priority Evropská rada zařadila:

 • lepší řízení migrace ve všech jejích aspektech, a to včetně nelegální migrace, otázek azylové politiky a správy hranic;
 • předcházení trestné činnosti, korupci a terorismu a boj proti nim;
 • zlepšení justiční spolupráce mezi zeměmi EU.

5. EU jako silný hráč na globálním hřišti

Evropská rada vyzývá EU, aby se výrazně zapojovala do celosvětového dění, a za klíčové označuje tyto priority:

 • zajištění konzistentnosti cílů zahraniční politiky jednotlivých členských států a EU;
 • prosazování stability, prosperity a demokracie v zemích nacházejících se v bezprostředním sousedství EU;
 • zapojení globálních partnerů do široké škály témat, od obchodu a kybernetické bezpečnosti přes lidská práva až po řešení krizí;
 • posílení společné bezpečnostní a obranné politiky EU.

Politické směry

Evropský semestr

Evropský semestr je cyklus koordinace hospodářských a fiskálních politik v rámci EU.

Vedle stanovování politických priorit EU prostřednictvím strategické agendy a svých závěrů zastává Evropská rada také formální úlohu v každoročním procesu evropského semestru EU. Jedná se o roční cyklus koordinace hospodářských a fiskálních politik v rámci EU.

Evropská rada se každý rok na březnovém zasedání věnuje posouzení hospodářské situace EU a pokroku při naplňování cílů strategie Evropa 2020. Poté formuluje politické směry pro fiskální, ekonomické a strukturální reformy. Na červnovém zasedání potvrzuje Evropská rada konečnou podobu doporučení pro jednotlivé země, v nichž jsou pro každý členský stát stanoveny priority na příštích 12 až 18 měsíců.

Strategické směry pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí

Tyto směry přijaté Evropskou radou stanoví priority na období nadcházejících let.

Podle článku 68 Smlouvy o fungování EU (SFEU) zodpovídá Evropská rada za vymezení strategických směrů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Takové směry byly poprvé přijaty v červnu 2014. Byly vypracovány v souladu s prioritami strategické agendy a zahrnují mimo jiné aspekty ochrany hranic, migrační a azylové politiky či policejní a justiční spolupráce.