Generální sekretariát Rady je útvarem, jehož pracovníci jsou nápomocni 2 orgánům EU:

 • Evropské radě
 • Radě EU, včetně předsednictví, Výboru stálých zástupců (Coreperu) a dalších výborů a pracovní skupin Rady

Generální sekretariát Rady pomáhá organizovat činnost Rady, zajišťuje její soudržnost a přispívá k provádění osmnáctiměsíčního programu Rady. Poskytuje podporu Evropské radě a jejímu předsedovi a také předsednictví Rady při jednáních v rámci Rady i s dalšími orgány EU.

Hlavní úkoly

Generální sekretariát Rady plní tyto hlavní úkoly:

 • podporuje práci Rady a Evropské rady, poskytuje jim poradenství a pomáhá koordinovat jejich činnost, mimo jiné v souvislosti s prováděním osmnáctiměsíčního programu Rady;
 • je nápomocen předsednictví Rady při jednáních v rámci Rady i s jinými orgány EU;
 • poskytuje logistickou podporu a je odpovědný za praktickou organizaci zasedání (včetně zasedacích místností, produkce a překladů dokumentů);
 • připravuje návrhy pořadů jednání, zpráv, poznámek a zápisů z jednání na všech úrovních.

V případě potřeby generální sekretariát Rady rovněž zajišťuje praktickou organizaci zasedání na vysoké úrovni, kterých se účastní hlavy států a předsedové vlád nebo velvyslanci zemí, které nejsou členskými státy EU.

Součástí generálního sekretariátu Rady je i právní služba, která vydává stanoviska určená Radě a jejím výborům s cílem zajistit, aby akty Rady byly v souladu s příslušnými právními předpisy a byly náležitě formulovány. Právní služba rovněž zastupuje Radu v soudních řízeních před Evropským soudním dvorem, Tribunálem a Soudem pro veřejnou službu.

Generální sekretariát Rady také plní řadu velmi specifických úkolů.

Podpora některých výborů a pracovních skupin Rady 

Přípravné orgány Rady

Radě napomáhá více než 150 pracovních skupin a výborů, tzv. přípravných orgánů.

Kromě praktické organizace zasedání a přípravy dokumentů pro tato zasedání generální sekretariát Rady rovněž předsedá těmto výborům a pracovním skupinám Rady:

 • Bezpečnostní výbor a jeho podskupiny („Zabezpečení informací“, „Odborníci GNSS“, „Komise pro bezpečnostní akreditaci“)
 • Pracovní skupina pro informace
 • Pracovní skupina pro e-právo
 • Koordinační výbor pro komunikační a informační systémy
 • Pracovní skupina pro kodifikace
 • Pracovní skupina právníků-lingvistů

Rada dále zajišťuje služby sekretariátu pro Výbor pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC), jeho dvě pracovní skupiny a řídící výbor.

ERAC je jedním z přípravných orgánů Rady a odpovídá za podporu provádění iniciativy EU nazvané „Unie inovací“, monitorování pokroku dosaženého v rámci této iniciativy a rozvoj Evropského výzkumného prostoru.

V jeho činnosti jsou mu nápomocny 2 ad hoc pracovní skupiny: skupina na vysoké úrovni pro společné plánování (GPC) a strategické fórum pro mezinárodní vědecko-technickou spolupráci (SFIC).

Generální sekretariát Rady zajišťuje logistickou a administrativní organizaci zasedání výboru ERAC a vypracovává návrhy souhrnných závěrů ze zasedání.

Veřejný rejstřík pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů online (PRADO)

Mezi úkoly generálního sekretariátu Rady patří i správa a aktualizace rejstříku PRADO, který je umístěn na internetových stránkách Rady. Jedná se o mnohojazyčný portál, na kterém naleznete informace o bezpečnostních prvcích dokladů totožnosti a cestovních dokladů vydávaných v členských státech EU, na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku.

Cílem portálu PRADO je poskytovat přesné informace konkrétním odvětvím a subjektům, jako jsou například:

 • zaměstnavatelé
 • poštovní služby
 • banky, úvěrové společnosti
 • bezpečnostní služby a společnosti zajišťující ostrahu
 • půjčovny aut

Archiv

Generální sekretariát Rady spravuje archiv Rady. Většina archivované dokumentace souvisí se zasedáními jednotlivých složení Rady, se zasedáními Coreperu a dalších výborů a pracovních skupin nebo s vytvářením legislativy EU.

V Radě funguje oddělení centrálního archivu, které shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty, které Rada v rámci výkonu svých funkcí vypracovala nebo obdržela.