Interní politiky

Ochrana osobních údajů

Rada EU a její generální sekretariát důsledně dodržují pravidla ochrany osobních údajů. Na správné uplatňování těchto pravidel dohlíží inspektor ochrany údajů.

Transparentnost

V souladu s pravidly transparentnosti orgány EU přijímají rozhodnutí co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. Ministři v rámci Rady jednají na veřejných zasedáních a občané mají právo požádat o přístup k dokumentům Rady.

Environmentální řízení

Generální sekretariát Rady usiluje o snížení dopadu svých činností na životní prostředí a o ochranu životního prostředí. Zavedl program environmentálního řízení, který se uplatňuje na všechny činnosti generálního sekretariátu v budovách, jež v Bruselu užívá.

Vizuální identita

Ústředním prvkem vizuální identity Rady a jejích „spřízněných“ orgánů a subjektů je společné logo. Logo, které tvoří vlajka Evropské unie a vyobrazení budovy Europa, symbolizuje jednotu, kontinuitu a rozmanitost.

Mnohojazyčnost

Rada a Evropská rada pracují ve 24 úředních jazycích EU. Každý občan EU má právo se písemně obrátit na Evropskou radu a Radu v kterémkoli z těchto úředních jazyků.

Ochrana utajovaných informací

Rada disponuje komplexním bezpečnostním systémem, který zajišťuje ochranu utajovaných informací EU. Tento systém je používán v Radě, v jejím generálním sekretariátu a členskými státy.