Ochrana osobních údajů v rámci generálního sekretariátu Rady

Generální sekretariát

Právo na ochranu osobních údajů je jedním ze základních práv zakotvených ve Smlouvách EU.

Rada EU a její generální sekretariát důsledně dodržují pravidla ochrany osobních údajů. Vztahují se na ně tyto právní akty:

Nařízení č. 45/2001

Účelem uvedeného nařízení je chránit svobody a základní práva fyzických osob související se zpracováváním osobních údajů v rámci orgánů a institucí EU.

Nařízení stanoví zásady a povinnosti, jež orgány EU musí při zpracovávání osobních údajů dodržovat a plnit. Podle těchto zásad musí orgány EU zajistit, aby byly osobní údaje:

 • zpracovávány pouze pro jasně vymezené a oprávněné účely;
 • přesné, odpovídající, podstatné a přiměřené;
 • zpracovávány korektně a zákonným a bezpečným způsobem;
 • uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná;
 • zpracovávány poté, co byly dotčené fyzické osoby informovány, a při dodržení jejich práv;
 • předávány třetím stranám pouze za náležitých bezpečnostních opatření.

Vymezuje povinnosti osob, které osobní údaje zpracovávají (správců údajů), a práva fyzických osob, jejichž osobní údaje se zpracovávají (subjektů údajů).

Nařízení rovněž stanoví povinnost jmenovat inspektora ochrany údajů v každém orgánu.

Úloha inspektora ochrany údajů

Inspektor ochrany údajů má za úkol nezávislým způsobem zajistit, aby byla pravidla ochrany údajů v rámci daného orgánu správně uplatňována. Odpovídá rovněž za vedení rejstříku zpracování osobních údajů prováděných tímto orgánem. Zpracování údajů, která by mohla představovat rizika pro práva a svobody subjektů údajů, inspektor ochrany údajů kromě toho předkládá evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Nařízení rovněž stanoví povinnost jmenovat evropského inspektora ochrany údajů na evropské úrovni.

Rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení č. 45/2001

Toto rozhodnutí obsahuje pravidla uplatňovaná Radou Evropské unie, která dále rozvíjejí nařízení č. 45/2001. Uvedená pravidla stanoví:

 • úkoly inspektora ochrany údajů v Radě;
 • povinnosti správců údajů;
 • postupy, které mají při výkonu svých práv uplatňovat subjekty údajů ;
 • postupy pro šetření prováděná inspektorem ochrany údajů.

Co je rejstřík ochrany údajů v Radě?

Uvedený rejstřík spravuje inspektor ochrany údajů v Radě. Jedná se o veřejný rejstřík, do něhož může kdokoli nahlížet.

Rejstřík je databází, která obsahuje informace o jednotlivých druzích zpracování osobních údajů prováděných Radou nebo v rámci generálního sekretariátu Rady.

Tyto informace zahrnují účel daného zpracování, jméno správce, právní základ zpracování, dotčený subjekt údajů, příjemce údajů, druh zpracovávaných údajů a dobu, po kterou budou údaje uchovávány.

Jaké osobní údaje se v rámci generálního sekretariátu Rady zpracovávají?

Většina osobních údajů zpracovávaných generálním sekretariátem Rady se týká jeho zaměstnanců.

Zpracovávají se rovněž osobní údaje týkající se činností Rady. Tyto údaje se mohou týkat delegátů vyslaných do Rady členskými státy EU nebo třetími zeměmi, novinářů a fyzických osob určených akty Rady.

Kromě těchto fyzických osob se osobní údaje občanů zpracovávají většinou pouze v případě, že dotčené osoby vstoupí do kontaktu s generálním sekretariátem Rady, a to například pokud požádají o přístup k dokumentu, navštíví budovy Rady nebo uzavřou s generálním sekretariátem Rady smlouvu.

Videoostraha v prostorách generálního sekretariátu Rady

V zájmu bezpečnosti a ochrany našich zaměstnanců, návštěvníků, budov, movitého majetku a informací, jakož i z logistických důvodů jsou některé části prostor generálního sekretariátu Rady vybaveny monitorovacím videosystémem.

Politika generálního sekretariátu Rady týkající se používání videosystémů popisuje bezpečnostní opatření přijatá za účelem ochrany osobních údajů, soukromí a dalších základních práv a legitimních zájmů fyzických osob, které jsou monitorovacími videokamerami v prostorách generálního sekretariátu Rady sledovány.

Uvedená politika je v plném souladu s požadavky nařízení o ochraně údajů a s pokyny pro videoostrahu vydanými evropským inspektorem ochrany údajů.

Praktické informace o ochraně Vašich údajů

Jak zjistíte, zda generální sekretariát Rady zpracovává Vaše osobní údaje?

Rejstřík zpracování osobních údajů v Radě Vám pomůže zjistit, které druhy zpracování údajů se na Vás mohou vztahovat.

Jaká máte jakožto subjekt údajů práva?

Jakožto subjekt údajů máte právo:

 • být informován o tom, že dochází ke zpracování údajů o Vás, a o hlavních rysech tohoto zpracování;
 • na to, aby Vám byly sděleny údaje, které jsou předmětem zpracování;
 • na to, aby správce neprodleně opravil nepřesné nebo neúplné osobní údaje.

Za určitých okolností můžete správce údajů požádat, aby zajistil výkon Vašich zvláštních práv, jako je např. blokování nebo výmaz údajů.

Žádosti je možné předkládat za použití formuláře zpřístupněného inspektorem ochrany údajů v Radě. Formulář žádosti můžete obdržet elektronickou poštou. Uveďte prosím, v jakém jazyce budete formulář potřebovat.

Poslat e-mail

Postup pro výkon uvedených práv je stanoven v oddíle 5 rozhodnutí Rady o prováděcích pravidlech v oblasti ochrany údajů.

Můžete rovněž kdykoli podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů.

Kontakty

Správci údajů

Potřebujete-li více informací o konkrétním zpracování údajů, měli byste kontaktovat správce údajů odpovědného za příslušné zpracování a kopii žádosti zaslat rovněž inspektorovi ochrany údajů.

Totožnost a kontaktní údaje jednotlivých správců údajů jsou uvedeny v rejstříku zpracování údajů.

Inspektor ochrany údajů

Inspektora ochrany údajů můžete kontaktovat s žádostí o radu nebo o prošetření konkrétní záležitosti či skutečnosti, která přímo souvisí s jeho úkoly. Kontaktovat inspektora ochrany údajů prostřednictvím e-mailu. Uveďte prosím Vámi upřednostňovaný jazyk.

Data Protection Officer
General Secretariat of the Council
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel.: + 32 22816111
Poslat e-mail

Videoostraha

K podání žádosti můžete použít tento formulář.

Pro získání přístupu ke svým osobním údajům shromážděným v důsledku používání videokamer v našich prostorách zašlete prosím žádost na tuto adresu:

Director of the Security Office
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Kopii žádosti zašlete na tuto adresu:

Data Protection Officer
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Důležité upozornění: K žádosti musíte přiložit svoji aktuální fotografii v dobré kvalitě, jakož i kopii občanského průkazu / cestovního pasu.