Veřejně přístupná data

Generální sekretariát

Rada EU se na portálu veřejně přístupných dat EU podílí třemi soubory údajů:

 • metadata veřejného rejstříku Rady
 • metadata databáze žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům
 • hlasování Rady o legislativních aktech

Portál veřejně přístupných dat EU byl spuštěn v prosinci 2012. Jedná se o jednotné místo pro přístup k rozšiřující se škále dat pocházejících od orgánů a jiných subjektů EU. Data lze zdarma, a to i opětovně, využívat ke komerčním či nekomerčním účelům za předpokladu, že je uveden zdroj.

Účelem portálu veřejně přístupných dat EU je prosazovat inovativní způsoby využívání dat a umožnit uplatnění jejich ekonomického potenciálu. Jeho cílem je rovněž podpořit transparentnost a odpovědnost orgánů a jiných subjektů EU.

Soubory údajů

Soubor údajů: Metadata veřejného rejstříku Rady

Oprávnění: Právní upozornění generálního sekretariátu Rady

Veřejný rejstřík dokumentů Rady byl zřízen v roce 1999. Obsahuje odkazy na dokumenty, které Rada od tohoto data vydala (pro utajované dokumenty platí výjimky). Veřejné dokumenty jsou prostřednictvím rejstříku také k dispozici ke stažení.

Každoročně je do rejstříku přidáno v průměru 25 000 dokumentů (v původním jazyce). Informace týkající se dokumentů Rady jsou veřejné i v případech, kdy obsah dokumentu není veřejnosti přístupný.

Tento soubor údajů obsahuje následující metadata dokumentů Rady:

 • stav zveřejnění
 • kategorie dokumentu
 • číslo dokumentu
 • přípona
 • název
 • interinstitucionální kód
 • předmět
 • původce (autor)
 • adresát (adresáti)
 • datum vydání
 • zasedání, k němuž se dokument vztahuje
 • jazyky dokumentu

Údaje obsažené v tomto souboru se mohou měnit; soubor údajů je denně aktualizován.

Soubor údajů: Metadata databáze žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům Rady

Oprávnění: Právní upozornění generálního sekretariátu Rady

Rada každý rok vydává výroční zprávu o provádění nařízení 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům. Výroční zpráva obsahuje statistické informace o žádostech o přístup veřejnosti k dokumentům, které Rada obdržela. Informace o těchto žádostech jsou s výjimkou osobních údajů veřejné.

Tento soubor údajů obsahuje následující informace o žádostech o přístup veřejnosti k dokumentům, které Rada obdržela:

1. Základní informace o žadateli (anonymní)

 • profesní činnost žadatele
 • zeměpisný původ

2. Základní informace o žádosti

 • číslo žádosti
 • druh žádosti (původní žádost, potvrzující žádost)
 • datum žádosti
 • lhůta pro odpověď
 • prodloužená lhůta pro odpověď
 • datum odpovědi
 • vynaložené úsilí
 • další postup
 • oblast (oblasti) politiky

3. Informace o požadovaných dokumentech

 • stav zveřejnění (veřejný či neveřejný)
 • druh odpovědi
 • kategorie dokumentu
 • číslo dokumentu

Údaje obsažené v tomto souboru se mohou měnit; soubor údajů je denně aktualizován.

Soubor údajů: Hlasování Rady o legislativních aktech

Oprávnění: Právní upozornění generálního sekretariátu Rady

Záznamy hlasování v Radě jsou veřejné, kdykoli Rada přijímá legislativní akt v rámci řádného nebo zvláštního legislativního postupu. V průměru přijme Rada 120 legislativních aktů ročně.

Tato databáze obsahuje nejen informace o hlasování Rady při přijímání legislativního aktu, ale rovněž informace týkající se tohoto aktu, například:

 • způsob přijetí (na zasedání Rady nebo písemným postupem)
 • zasedání Rady
 • složení Rady
 • datum přijetí
 • oblast politiky
 • typ aktu (nařízení, směrnice, rozhodnutí nebo postoj)
 • číslo aktu (zveřejněného v Úředním věstníku EU)
 • předmět (název)
 • číslo dokumentu (předloženého Radě k přijetí)
 • interinstitucionální kód
 • legislativní postup (řádný či zvláštní legislativní postup)
 • činnost Rady (podle kroků legislativního postupu)
 • pravidla hlasování (kvalifikovanou většinou nebo jednomyslně)

Údaje obsažené v tomto souboru se mohou měnit; soubor údajů je denně aktualizován.

Vyloučení právní odpovědnosti

Tyto soubory údajů jsou určeny výhradně k informačním účelům. Pouze zápisy z jednání Rady o přijetí legislativních aktů a výroční zpráva o provádění nařízení 1049/2001 jsou závazné. Tyto dokumenty jsou přístupné prostřednictvím veřejného rejstříku Rady.

Údaje obsažené v těchto souborech se mohou měnit.

Generální sekretariát Rady usiluje o to, aby tyto informace byly vždy přesné. Případné nahlášené chyby se pokusíme opravit.