Stáže – často kladené otázky

Generální sekretariát

Stáže

Mohu se účastnit stáže během léta?
Ne. V červenci a v srpnu se stáže nekonají.

Přijímají se spontánní přihlášky?
Ne. Všechny přihlášky na stáže se musí řídit postupem pro podávání přihlášek, který je uvedený na internetových stránkách.

Kdo se může přihlásit

Ještě jsem neobdržel bakalářský titul. Mohu se přihlásit na placenou stáž?
Ano, pokud bude datum uvedené na Vašem bakalářském diplomu dřívější než datum podpisu dohody o stáži.

Mohu se přihlásit na placenou stáž i na povinnou stáž?
Ano. Můžete se přihlásit na placenou i na povinnou stáž, pokud splňujete obě kritéria způsobilosti (např. jste-li studentem magisterského studia, máte již titul bakaláře a v rámci svého magisterského studia musíte absolvovat stáž).

Mohu se přihlásit na stáž v různých orgánech EU zároveň?
Ano, pokud splňujete kritéria způsobilosti, můžete se přihlásit na stáž v různých orgánech EU zároveň.

Mohou se i po tom, jak dopadl výsledek referenda ze dne 23. června 2016 ve Spojeném království, na placené stáže pro rok 2018 hlásit občané Spojeného království?
Občané Spojeného království jsou i nadále způsobilí a mohou se ucházet o stáže v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie. Podle smluv, které Spojené království ratifikovalo, platí právní předpisy EU ve Spojeném království a pro něj i nadále v plném rozsahu.

Výběrové řízení

Jak jsou stážisté vybíráni?
Stážisté jsou vybíráni na základě kvalifikačních předpokladů podle informací uvedených v přihlášce.

Uchazeči mohou být požádáni o pohovor, který je veden buď telefonicky nebo online. V takovém případě kontaktuje kancelář pro stáže uchazeče předem a domluví s nimi vhodný termín. V případě uchazečů se stejnými kvalifikačními předpoklady usiluje kancelář pro stáže o to, aby mezi vybranými uchazeči byly vyváženě zastoupeny jednak osoby z různých zeměpisných oblastí (tj. aby byl zastoupen co největší počet národností), jednak ženy a muži (s cílem dosáhnout 40 % méně zastoupeného pohlaví). Přihlášky jsou posuzovány a vyhodnocovány podle toho, jak odpovídají profilu požadovanému jednotlivými odděleními generálního sekretariátu Rady.

Jste-li vybráni

Je třeba poskytnout překlad podpůrných dokumentů?
Ne. Podpůrné dokumenty se přijímají ve všech úředních jazycích EU. Je užitečné přiložit rovněž anglické nebo francouzské znění diplomů, je-li k dispozici.

Je třeba, aby kopie podpůrných dokumentů byly ověřené kopie originálu?
Ne. Podpůrné dokumenty je třeba zaslat e-mailem. Ověřené kopie se předkládat nemusejí. Po příjezdu jsou stážisté povinni předložit originály podpůrných dokumentů.

Během stáže

Mám nárok na dovolenou?
Stážisté mají nárok na 2 dny dovolené za odpracovaný měsíc a na volno během státních svátků a dnů pracovního klidu Rady.

Zdravotní pojištění je povinné. Stačí mít evropský průkaz zdravotního pojištění vystavený v mé zemi?
Ano. Stačí, když nám jako doklad předložíte kopii evropského průkazu zdravotního pojištění. Je na Vás, abyste si ověřili rozsah svého pojistného krytí.

Nemá-li stážista uzavřeno žádné zdravotní pojištění (např. evropský průkaz zdravotního pojištění), může být zdravotně pojištěn prostřednictvím Rady. V tomto případě činí příspěvek stážisty zhruba 13 eur za měsíc, což odpovídá jedné třetině pojistného, přičemž zbývající dvě třetiny hradí Rada. Stážistům, kteří se účastní povinných stáží, Rada hradí pojistné v plné výši.

Mají stážisté úrazové pojištění?
Všichni stážisté jsou pojištěni pro případ úrazu.

Finanční aspekty

Jaká je výše grantu?
V současné době činí měsíční výše grantu 1159,44 eur čistého.

Hradí Rada Evropské unie náklady na cestu z místa mého bydliště do Bruselu?
Stážisté obdrží příspěvek na cestovní výdaje.

Stážisté, jejichž místo náboru se nachází ve vzdálenosti větší než 50 km od Bruselu, mají nárok na příspěvek na cestovní výdaje na začátku i na konci stáže. Výše příspěvku se vypočte pomocí metody založené na zeměpisné vzdálenosti mezi Bruselem a adresou uvedenou v přihlášce (0–500 km: 0,30 eur/km, 501–1 500 km: 0,20 eur/km, více než 1 500 km: 0,10 eur/km a vynásobeno 2, přičemž strop činí 800 eur. Stážisté, jejichž místo náboru se nachází méně než 50 km od Bruselu, nemají na příspěvek nárok). Stážista musí absolvovat alespoň polovinu období stáže, aby měl na příspěvek nárok. Po podpisu dohody o stáži Radou se již nepřijímají žádné žádosti o změnu adresy.