Euroskupina, 5. 12. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 5. 12. 2016
  • 08:30
  • Brusel

Hlavní výsledky

Informace o zasedání

Rozpočtové plány a vyhlídky

Na svém dopoledním zasedání projednala Euroskupina návrhy rozpočtových plánů členských států eurozóny na rok 2017. Jednání vycházelo ze stanovisek Evropské komise k těmto plánům zveřejněných 16. listopadu. Podle zjištění Komise má osm zemí – Belgie, Kypr, Finsko, Itálie, Litva, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko – rozpočtové plány, u nichž existuje riziko nedodržení fiskálních pravidel specifikovaných v Paktu o stabilitě a růstu (PSR).

Euroskupina se stanovisky Evropské komise obecně souhlasí. Vyzvala Itálii k přijetí nezbytných opatření a uvítala závazek dalších dotčených zemí, že dodržování pravidel zajistí. Euroskupina rovněž se zájmem očekává předložení aktualizovaného návrhu rozpočtových plánů Litvou a Španělskem.

Ministři projednali také rozpočtovou situaci a rozpočtové vyhlídky eurozóny jako celku. Zdůraznili význam dosažení správné rovnováhy mezi zajištěním fiskální udržitelnosti a podporou investic s cílem posílit křehké oživení.

Euroskupina vzala na vědomí sdělení a analýzu Komise, které se týkaly orientace fiskální politiky a které vyzvaly k pozitivní orientaci fiskální politiky v eurozóně. Euroskupina připomněla, že v červenci došli ministři na základě analýzy Komise k závěru, že obecně neutrální agregovaná orientace fiskální politiky je v roce 2017 přiměřeně vyvážená. Euroskupina zdůraznila, že napříč členskými státy existují značné rozdíly, pokud jde o fiskální prostor a nutnost rozpočtové konsolidace. Ministři dále zdůraznili význam složení rozpočtových opatření, které podpoří růst.

V zájmu zajištění lepší koordinace národních fiskálních politik musejí členské státy eurozóny každým rokem v době od 1. do 15. října předkládat své návrhy rozpočtových plánů Evropské komisi ke zhodnocení. Návrh rozpočtového plánu Řecka nebyl v tomto cyklu hodnocen, neboť je posuzován samostatně v rámci probíhajícího řeckého makroekonomického ozdravného programu.

Řecko

V návaznosti na kontrolní misi uskutečněnou příslušnými institucemi v polovině listopadu byla Euroskupina těmito institucemi informována o aktuálním stavu druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu. Euroskupina přivítala dosavadní pokrok a vyzvala řecké orgány a příslušné instituce, aby urychleně obnovily jednání a dohodly se na balíčku opatření v oblasti politických reforem, sdílených všemi zúčastněnými stranami.

Bylo vydáno prohlášení potvrzující balíček krátkodobých opatření v oblasti dluhu a nastiňující další postup.

Pracovní program Euroskupiny

Euroskupina přijala svůj pracovní program na první polovinu roku 2017.

Naposledy aktualizováno 6. 12. 2016